Valvotun koevapauden täytäntöönpano (1/004/2014)

Toimivalta: Laki valvotusta koevapaudesta (629/2013) 41 §

Voimassa: 1.8.2014 lukien toistaiseksi

Säädökset: Laki valvotusta koevapaudesta 3-13, 21 ja 39 §

Kumoaa: Rikosseuraamusviraston menettelyohje 6/011/2008

Vastaanottaja: Rikosseuraamuslaitos

1. Valvotun koevapauden valmistelu

Valvotun koevapauden tarkoituksena on suunnitelmallisella ja asteittaisella vapauttamisella ylläpitää ja edistää vangin valmiuksia sijoittua yhteiskuntaan. Koko rangaistusaikainen rangaistusajan suunnitelman mukainen työskentely tähtää siihen, että vapautuvalla on riittävät elämänhallinnalliset valmiudet.

Rangaistusajan suunnittelusta vastaavan yksikön tulee huomioida valvottu koevapaus osana rangaistusajan suunnitelmaa. Pääsääntö on, että edellytykset valvottuun koevapauteen selvitetään kaikkien vankien osalta.

Koevapauden edellytysten selvittämiseen ja valmisteluun määrätään vastuuvirkamies. Edellytysten selvittämis- ja valmistelutehtävissä käytetään myös muita virkamiehiä apuna. Valvotusta koevapaudesta annetun lain 3 ja 9 §:ssä on säännökset asioista, joita koevapauden edellytysten selvittäminen koskee.

Elinkautisvangin ja koko rangaistusta suorittavan edellytysten selvittäminen aloitetaan hyvissä ajoin, mutta koevapauden valmistelu aloitetaan sen jälkeen, kun hovioikeus on tehnyt päätöksen tuomitun päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen.

Arvio henkilön uusimisriskistä suoritetaan arviointikeskuksen toimesta rangaistusajan suunnitelman ja riski- ja tarvearvion laatimisen yhteydessä. Niiden seksuaalirikollisten kohdalla, joiden uusimisriskin on arvioitu olevan keskisuuri tai korkea, valvotun koevapauden edellytysten selvittämisestä ja valmistelusta vastaava rikosseuraamusesimies ottaa yhteyttä Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikköön. Terveydenhuoltoyksikön lääkäri tekee lähetteen tutkimusjaksolle ja jatkoarviointia varten Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikköön, ellei lääkitykselle ole ilmeisiä esteitä. Tätä vaihetta edeltää muiden edellytysten selvittäminen. Jos koevapauteen liittyy koevapauslain 4 §:n mukainen lääkehoito ja siihen liittyvä hoito ja tuki, koevapaus valmistellaan yhteistyössä Psykiatrisen vankisairaalan kanssa.

Koevapauden edellytysten selvittäminen ja valmistelu sekä valvotun koevapauden toi-meenpanosuunnitelma kirjataan asiakastietojärjestelmään.

2. Menettely alaikäisen lapsen mielipiteen selvittämisessä

Laki valvotusta koevapaudesta 9 §:n mukaisesti alaikäisen lapsen mielipide on selvitettävä ja tarvittaessa lasta on kuultava yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Valvotun koevapauden edellytysten selvittämisen yhteydessä on selvitettävä suunnitellussa asunnossa vakituisesti tai huoltajuussopimuksen perusteella yli 50 prosenttia ajastaan koevapauden aikana asuvan alaikäisen lapsen mielipide. Lapsen mielipiteen selvittämisessä noudatetaan lastensuojelulain 20 §:n mukaisia menettelyjä. Mikäli lapsen mielipidettä ei selvitetä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa, lapsen mielipiteen selvittää Rikosseuraamuslaitoksen virkamies, jolla on käyttäytymistieteellinen tai riittävä sosiaalialan osaaminen, kuten esimerkiksi psykologin, sosiaalityöntekijän, sosionomin tai sosiaaliohjaajan tutkinto.

Alaikäisen lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi perheen, lastensuojelun ja vankilan jo meneillään olevan tiiviin yhteystyön vuoksi.

Alaikäistä on kuultava yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa

• jos on tiedossa, että lapsi on ollut huostaan otettuna tai muuten lastensuojelutoimenpiteiden kohteena,
• jos vanki ja lapsi eivät ole asuneet samassa asunnossa tai tavanneet toisiaan vankila-aikana tai heidän kanssakäymisestään on pitkä aika ja/tai
• jos vankilassa katsotaan, että tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta lapsen mielipiteen selvittämiseen.

Lapsen mielipiteen selvittäminen ja sen tapa on kirjattava asiakastietojärjestelmään.

3. Tilanteet, jolloin ei selvitetä valvottuun koevapauteen sijoittamista

Valvottuun koevapauteen sijoittamisen edellytykset voidaan jättää selvittämättä, jos vankilassa oloaika jää kolmen kuukauden pituiseksi tai sen alle.

4. Valvonnan suorittaminen

Valvonnan tarkoituksena on tukea koevapaudessa selviytymistä sekä pyrkiä varmistamaan ja seuraamaan koevapaudessa olevan ehtojen noudattamista. Rikosseuraamuslaitos arvioi yksilöllisen kokonaisarvion perusteella valvonnan intensiivisyyden tarpeen koevapauden aikana. Valvontamääräykset on mitoitettava riittäviksi ehtojen noudattamisen valvomiseksi. Valvonnalla tulee olla vastuuhenkilö.

Koevapauden ehtojen noudattamisessa käytettäviä valvontatapoja ovat:

• teknisten välineiden käyttö
• valvontatapaamiset vastuutyöntekijän ja valvottavan välillä
• valvontakäynnit koevapauteen sijoitetun asuntoon ja toimintavelvoitepaikkaan
• Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen yhteydenpito koevapauteen sijoitettuun ja toimintavelvoitepaikkaan
• koevapauteen sijoitetun yhteydenpito Rikosseuraamuslaitokseen
• koevapauteen sijoitetun velvollisuus ilmoittautua Rikosseuraamuslaitoksen yksikössä
• koevapauteen sijoitetun päihteettömyyden valvonta
• asunnon ulkopuolisen ajan rajoittaminen
• liikkumisalueen rajoittaminen
• tiettyjen henkilöiden tapaamisen kieltäminen
• turvatarkastus
• muu tarpeellinen valvontatapa

Tekninen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti panta- ja GPS - valvontalaiteyhdistelmällä. Matkapuhelinta käytetään valvonnan apuvälineenä silloin, kun koevapauteen sijoitettu on päihdehuoltolaitoksessa tai suorittamassa asevelvollisuuttaan tai muusta erityisestä syystä esimerkiksi lyhyen koevapauden aikana ellei ole tarvetta GPS - pantavalvontaan.

Koevapauteen sijoitettua on tavattava riittävän usein. Valvontatapaamisilla tarkoitetaan koevapauden vastuuhenkilöksi määrätyn virkamiehen ja koevapaudessa olevan välisiä säännöllisiä tapaamisia ja ne sovitaan etukäteen koevapaudessa olevan kanssa. Valvontatapaamisten tiheys määritellään yksilöllisen kokonaisarvion perusteella. Vähimmillään valvontatapaamisia on kaksi kertaa kuukaudessa. Apuvalvojaa on mahdollista käyttää apuna valvontatapaamisten toteuttamisessa.

Valvontakäynnillä tarkoitetaan valvottavan asuntoon ja toimintavelvoitepaikkaan säännöllisesti tehtäviä käyntejä. Valvontakäynnit tulee toteuttaa vaihtelevin kellonajoin ja välein etukäteen ilmoittamatta ja niiden tiheys määritellään yksilöllisen kokonaisarvion mukaan. Valvontakäyntejä tulee kuitenkin tehdä vähintään kerran viikossa.
Koevapaudessa olevalle voidaan tehdä päihdetesti valvontakäynnin tai valvontatapaamisen yhteydessä tai koevapauteen sijoitettu voidaan kutsua päihdetestiin Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön. Mikäli tilanne edellyttää, voidaan koevapauteen sijoitettu velvoittaa antamaan virtsatesti terveyskeskuksessa tai päihdehuoltolain (41/1986) mukaisessa yksikössä.

Sosiaalisen tuen ja henkilökohtaisen seurannan vuoksi valvottuun koevapauteen sijoitettuun pidetään yhteyttä myös puhelimitse. Valvottuun koevapauteen sijoitetulta edellytetään yhteydenottoa Rikosseuraamuslaitokseen koevapauden alussa päivittäin, myöhemmin harvemmin, mutta kuitenkin säännöllisesti. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos ottaa yhteyttä koevapaudessa olevaan vaihtelevin aikavälein, mutta säännöllisesti sekä silloin, jos hänellä epäillään olevan ongelmia.

Kaikille koevapauteen sijoitettaville määritellään asunnossa oloaika sekä sallittu liikkumisalue, joka voi olla esimerkiksi asuinkunta tai työssäoloalue. Myös mahdolliset kielletyt liikkumisalueet määritellään. Tarvittaessa voidaan kieltää myös tiettyjen riskikäyttäytymiselle altistavien henkilöiden tapaaminen.

Seksuaalirikoksesta tuomitun lääkehoidon ja siihen liittyvän muun hoidon ja tuen valvonnasta vastaa Psykiatrinen vankisairaala. Valvonta toteutetaan tämän määräyksen mukaisesti tarvittavassa yhteistyössä Psykiatrisen vankisairaalan kanssa.

Valvonta on toteutettava siten, ettei koevapaudessa oleva joudu aiheettoman huomion kohteeksi. Valvontakäynneillä on käytettävä siviilivaatetusta. Valvontatapahtumat kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmään.

5. Toimintavelvollisuudesta poikkeaminen tilapäisesti

5.1. Poikkeamisen perusteet

Toimeenpanosuunnitelmasta voidaan antaa lupa poiketa yksittäistapauksessa koevapauteen sijoitetun etukäteen sitä pyytäessä, jos se on tarpeen alla mainituista tärkeistä syistä. Lupaa tarvitaan erityisesti sallitun liikkumisalueen ulkopuolelle poistumista varten.

• Perhesyyt: lähiomaisen äkillinen tai vakava sairastuminen, alaikäisen lapsen tai muun välttämättömän avun tarpeessa olevan lähiomaisen terveydenhuoltokäynnit, käynnit perheneuvolassa tai vastaavassa palvelussa ja alaikäisen lapsen koulunkäyntiin liittyvät vanhempien/huoltajien mukanaoloa edellyttävät tapahtumat sekä muut perheenjäsenen mukanaoloa edellyttävät tapahtumat kuten esimerkiksi lapsen ristiäiset, häät tai hautajaiset
• Terveydenhuolto: oma lyhytaikainen sairastuminen ja satunnaiset omat terveydenhuoltokäynnit
• Toimeentulo: tarvittavat käynnit esimerkiksi sosiaalitoimistossa tai Kelassa
• Työ-, koulutus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvät välttämättömät käynnit esimerkiksi TE-toimistossa
• Muu vastaava hyväksyttävä syy

5.2. Pakottaviksi ja ennalta arvaamattomiksi tilanteiksi hyväksyttävät syyt

Koevapauteen sijoitettu voi poiketa toimeenpanosuunnitelmasta yksittäistapauksessa etukäteen ilmoittamatta seuraavista syistä

• oma äkillinen sairastuminen
• apua välttämättä tarvitsevan samassa asunnossa asuvan lähiomaisen äkillinen sairastuminen
• liikenneongelmat (esimerkiksi julkisen liikennevälineen myöhästyminen, oman auton rikkoutuminen, kolari)
• työ- tai muun toimintavelvoitepaikan tulipalo tai vesivahinko tai muu sen kaltainen syy
• sääolosuhteet, jotka muodostavat esteen velvollisuuksien noudattamiselle
• muu koevapauteen sijoitettuun kohdistuva yllättävä tapahtuma, joka estää tätä noudattamasta koevapauden ehtoja tai niiden noudattaminen olisi kohtuutonta ajatellen toimimista tilanteessa normaalilla tavalla

6. Poliisille tehtävä ilmoitus koevapauteen sijoittamisesta

Vangin sijoittamisesta valvottuun koevapauteen ilmoitetaan koevapauspaikkakunnan poliisille Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla lomakkeella. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

• vangin henkilötiedot
• rikostiedot (tuomion antopäivämäärä, rikosnimike, rikoksen tekoaika, tuomion pituus, vankeusrangaistuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä)
• koevapauden alkamis- ja päättymispäivät
• asuinosoite
• toimintavelvoitepaikkojen osoitteet
• sallittu liikkumisalue


Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka

Ylitarkastaja Päivi Hannula

 
Julkaistu 1.8.2014