Placering och överföring

Den dömde placeras i regel i fängelset i det brottspåföldsregion i vars region hemkommunen befinner sig. Utvärderingscentrum svarar för placeringen.

Utmätningsmannen ska kontakta utvärderingscentrum för att förordna att den dömde ska överföras till fängelse. Utmätningsmannen ska be den dömde fylla i ett formulär med uppgifter för placering i fängelse och planläggning av strafftiden.

Den dömde kan kallas till utvärderingscentrum som utvärderar hans eller hennes risker och behov och gör upp planen för strafftiden. Den dömde kan också förordnas att anmäla sig direkt på förläggningsanstalten, varvid utvärderingscentrum ska utarbeta planen med stöd av uppgifter i handlingarna.

När fångar placeras på anstalter ska varje enskild fånges hemort, kontakter med de nära anhöriga och andra närstående, ålder, kön, hälsotillstånd, antal intagningar, tidigare kriminalitet, egna önskemål och möjligheter att delta i sysselsättning enligt strafftidsplanen beaktas. Vidare ska fångarnas möjlighet att sköta verkställighetsfrågorna på det egna språket uppmärksammas. En fånge ska inte placeras på en mera sluten anstalt eller fängelseavdelning än vad fängelseordningen, tryggheten och förvaringssäkerheten kräver. Den som inte har fyllt 18 år ska placeras i ett fängelse där han eller hon kan hållas avskild från vuxna fångar, om inte den dömdes fördel kräver något annat.

Den dömde kan placeras på en öppen anstalt direkt från friheten, om han eller hon ska gemensamt eller separat avtjäna förvandlingsstraff för böter och ett fängelsestraff för högst ett år. Placering på öppen anstalt kräver att fången ska förbinda sig att iaktta rusmedelsfrihet och genomgå drogkontroll. Beslut om placering på öppen anstalt ska fattas av utvärderingscentrum.

Överföring


Utvärderingscentrum svarar för omplacering, dvs. överföring av en fånge till ett annat fängelse. Omplacering av en fånge ska grunda sig på planen för strafftiden eller förändringar i fångens situation eller omständigheter.

 
Publicerad 1.10.2013