Hankkeet

Rikosseuraamuslaitos toteuttaa strategiaansa ja kehittää toimintaansa prosessiensa sekä projektien ja hankkeiden avulla.

Rikosseuraamuslaitoksen Projektitoimisto vastaa projektityön jatkuvasta seurannasta, kehittämisestä ja yhteisestä projektijohtamisen mallista, Rispektistä. Projektitoimisto kokoaa kokonaiskuvaa projektitoiminnasta johdolle, mutta myös koko henkilökunnalle ja sidosryhmille. Projektitoimiston tehtävä on ylläpitää kaikissa rikosseuraamusalan projekteissa ja hankkeissa yhdenmukaista toimintamallia, dokumentaatiota ja seurantaa.

Projektijohtaminen

Rikosseuraamuslaitoksen projektimainen työskentely tukee nopeampaa reagointia strategian, ympäristön ja työn tarpeiden muutoksiin. Projektitoiminnan koordinoinnilla saavutetaan parempi näkyvyys kehittämisresursseihin ja kyetään kohtuullistamaan organisaation muutosprojektien määrää.

Projektijohtamismalliin, Rispektiin, siirtyminen on mahdollistanut näkyvän ja systemaattisen päätöksentekomenettelyn keventäen tarpeetonta projekteihin liittyvää hallintoa. Projektijohtamismalli lisää Rikosseuraamuslaitoksen johdon tietoisuutta projekteilla ja hankkeilla toteutettavien muutosten tasapainosta eri strategisten painotusten osalta. Projektijohtamismalli on tehostanut ja yhdenmukaistanut projektityötä yhteisten periaatteiden ja toimintatapojen kautta.

Rikosseuraamuslaitoksen strategiset hankkeet ja projektit

Rikosseuraamuslaitoksessa projekti tai hanke on perustyöstä erillinen kehittämiseen tai muutokseen tähtäävä tehtäväkokonaisuus, jolla toteutetaan etukäteen määritelty, kertaluonteinen tai ainutkertainen lopputuotos. Sekä hankkeessa että projektissa määritellään aina hyötytavoitteet, tuotostavoitteet, aikataulu, tavoitebudjetti ja nimetty, väliaikainen organisaatio.

Rikosseuraamuslaitoksessa hankkeen ja projektin ero on siinä, että hanke on useasta projektista ja mahdollisista muista tehtävistä muodostuva kokonaisuus, jota johdetaan usein kokoaikaisella päällikköresurssilla. Hankkeella tavoitellaan yleensä hyvin laajaa strategista päämäärää. Hankkeen kesto on tyypillisesti joitakin vuosia. Hankkeen johtamisessa korostuvat riskienhallinta, sidosryhmien hallinta, muutosjohtaminen ja hyötytavoitteiden hallinta.

Projektilla toteutetaan ennalta määritelty lopputuotos hanketta kevyemmällä projektijohtamisella. Molempien suunnittelussa määritellään kuitenkin hyötytavoitteet, tuotostavoitteet, aikataulu- ja kustannustavoite sekä oma tilapäinen organisaatio.

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen stra­te­gi­set hank­keet ja pro­jek­tit
Pro­jek­ti Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Päät­ty­mi­sai­ka
AI Te­ko­ä­ly­jär­jes­tel­mä Pia Puo­lak­ka 28.2.2024
Asia­kas­pa­lau­te­jär­jes­tel­mä Min­na-Kai­sa Jär­vi­nen 31.12.2024
Sähköisen valvonnan kilpailutusprojekti Pia Andersson 31.3.2024
Seri - Sek­su­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­tö­muu­tos Heidi Lind 31.8.2025
TRIP-tut­ki­mus (Ri­kos­seu­raa­mus­asiak­kai­den tar­peet, ran­gais­tusai­ka, in­te­graa­tio ja pal­ve­lut) Sasu Tyni 1.4.2025
Työ­hy­vin­voin­ti­pro­jek­ti Tii­na Iha­nus 28.2.2025
Työ­vuo­ro­suun­nit­te­luso­vel­lus Leo Im­mo­nen 31.12.2024
Virve 2.0 käyttöönotto Tuomas Hangikangas 31.12.2028
Rise 3.0 organisaatiouudistus Niina Kallio-Nordlund 2026/2027

Julkaistu 13.2.2024