Koronavirukseen varautuminen Rikosseuraamuslaitoksessa – usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla kerromme koronaviruksen vaikutuksesta Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan. Sivulla vastaamme asiakkaiden ja median kasvaneeseen tiedontarpeeseen.


Sivua päivitetään säännöllisesti. Sivua on päivitetty 31.8.

Rikosseuraamuslaitos

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Rikosseuraamuslaitoksen tapahtumiin ja koulutuksiin?

Tapahtumat ja koulutukset on peruttu, siirretty myöhempään ajankohtaan tai mahdollisuuksien mukaan verkkoon.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (Rskk) opetukseen?

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (Rskk) kursseista osa järjestetään edelleen etänä

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Kriminologisen kirjaston toimintaan?

Kriminologisen kirjaston toiminta ja aukiolot palaavat normaaliin 1.9. alkaen.

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä on kipeä – miten pitää toimia?

Kipeänä ei tulla työpaikalle. Mikäli työntekijä epäilee itsellään koronavirustartuntaa, tulee hänen noudattaa Mehiläisen ohjeistuksia tai olla yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen. Ole yhteydessä myös esimieheen. Tutustu myös Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen intranetin ohjeistuksiin.

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä on ollut ulkomailla – miten pitää toimia?

Ulkomaan virkamatkoja ei tehdä. Rikosseuraamuslaitos noudattaa ulkoministeriön ohjeistuksia ulkomaan matkoista.

Miten olen yhteydessä Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöihin?

Fyysisten tapaamisia on vähennetty ja sähköisten palveluiden käyttöä, kuten puhelinta, Skypeä ja sähköpostia on lisätty.

Osa henkilökunnasta on etätöissä, mutta Rikosseuraamuslaitoksessa on paljon tehtäviä, joissa fyysinen vuorovaikutus on välttämätöntä, esimerkiksi vankiloissa tai valvottuun koevapauteen liittyvässä valvonnassa.

Rikosseuraamuslaitoksen yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta

Voidaanko virkamies lomauttaa koronaviruspandemian aikana?

Tähän ei ole tarvetta. Rikosseuraamuslaitoksessa ensisijaisina keinoina lomautusten välttämisessä ovat mm. tehtäväjärjestelyt ja toisiin tehtäviin siirrot viraston sisällä, mutta tilanteen edellyttäessä tehtäviä voidaan kartoittaa myös muualta valtiohallinnosta.


Vankilat

Miten koronatilanne vaikuttaa suljettuihin vankiloihin ja avovankiloihin?

Koronaviruksen leviämistä ehkäistään huolehtimalla hyvästä hygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Samoin asuttamisissa pyritään välttämään usean vangin asuttamista samaan selliin.

Voivatko käytännöt vaihdella yksiköittäin?

Käytännön toimenpiteet vaihtelevat vankiloittain, koska yksiköt ovat hyvin erilaisia. Päiväjärjestykset voivat vaihdella osastokohtaisesti.

Miten ruokailu on järjestetty?

Ruokailu järjestetään normaalisti.

Kanttiinista voi edelleen tehdä ostoksia.

Voidaanko vankiloissa järjestää edelleen tapahtumia?

Tapahtumia kuten konsertteja ja urheilukisoja voidaan järjestää, kun samalla huolehditaan hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä.

Vapaa-ajantoimintaan voi osallistua vain terveenä. Tarvittaessa osallistuminen voidaan evätä turvallisuuden varmistamiseksi.

Miten vangit pitävät yhteyttä vankilan ulkopuolelle?

Puhelut, vankisähköposti, Suomi.fi-palvelu ja kirjeposti toimivat edelleen. Vangeilla on mahdollisuus Skype-puheluihin

Pääsevätkö vangin lähiomaiset ja lapset vierailemaan vankilassa?

1.7. alkaen tapaamiset jatkuvat normaalisti.

Tapaamisissa tulee huolehtia käsihygieniasta. Tapaajien tulee varautua pitämään tapaamisissa maskia, jos tapaamistilassa ei ole pleksiä. Tapaamisissa otetaan huomioon kahden metrin turvavälit.

Kaikissa tapaamisissa on ehdoton kosketuskielto.

Voiko ulkomailta juuri palannut henkilö vierailla vankilassa?

Jos vangin tapaaja tai vankilaan tulossa oleva ulkopuolinen vierailija on saapunut Suomeen maasta, johon kohdistuu edelleen koronasta johtuvaa sisä- tai ulkorajavalvontaa ja saapumisesta on alle 14 vuorokautta, vankilassa vierailua ei suositella.

Pääseekö vangit poistumisluville?

Poistumisluvista päättää yksikön johtaja. Päätöksissä huomioidaan yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet ja riski koronaviruksen leviämisestä.

Tarvittaessa jo myönnetty poistumislupa voidaan peruuttaa vankeuslaissa säädetyin perustein.

Korvataanko koronarajoitusten takia käyttämättä jääneitä rangaistusajan pituuden perusteella myönnettäviä poistumislupia rajoitusten poistumisen jälkeen?

Normaaliolosuhteissa poistumislupia voidaan myöntää rangaistusajan pituuden perusteella enintään kolme vuorokautta kahden kuukauden ajanjaksoa kohden vangin loma-ajan alettua. Poistumisluvat perustuvat vankeuslaissa säädettyihin perusteisiin, ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Tästä johtuen poistumislupia, jotka olisi mahdollisesti myönnetty ilman koronaviruksesta aiheutuneita rajoituksia, ei voida myöntää myöhemmin pidettävinä.

Miten koronatilanne vaikuttaa valvottuihin koevapauksiin?

Valvottujen koevapauksien toimenpano jatkuu.

Asuntotarkastuksissa sekä valvontapantojen kiinnittämisessä valvotuille noudatetaan terveysviranomaisten suositusten perusteella laadittuja ohjeistuksia.

Onko vangeilla mahdollista harrastaa koronatilanteen aikana?

Kaikki kunto- ja liikuntasalit on voitu ottaa käyttöön 1.6.2020 alkaen. Saleilla huolehditaan, että ne siivotaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Ryhmien koot suhteutetaan tilan koon mukaan.

Vapaa-ajantoimintaan voi osallistua vain terveenä. Tarvittaessa osallistuminen voidaan evätä turvallisuuden varmistamiseksi.

Voiko vankiloissa harjoittaa uskontoa?

Vankiloissa on edelleen mahdollista harjoittaa uskontoa.

Myös ulkopuoliset tahot voivat järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten ennen koronaepidemian alkua. Tilaisuuksissa on huolehdittava turvaväleistä eikä esimerkiksi kättely ole sallittua. Osallistujien määrää voidaan rajata turvavälien varmistamiseksi.

Miten koronatilanne vaikuttaa vankien toimintoihin ja palkanmaksuun?

Toimintaan osallistuminen pyritään järjestämään normaalisti. Toimintaan tulee osallistua ainoastaan terveenä. Työtoiminnassa ja ryhmämuotoista toimintaa järjestettäessä on pidettävä huolta riittävistä turvaväleistä ja käsihygieniasta. Tarvittaessa toimintaan osallistutaan pienemmissä ryhmissä.

Yhteistyökumppanien järjestämää toimintaa voidaan järjestää, jos turvavälien pitäminen onnistuu.

Miten riskiryhmät otetaan huomioon?

Useat vangit kuuluvat riskiryhmiin. Riskiryhmiin kuuluville pyritään takaamaan mahdollisimman turvalliset olot.

Miten toimitaan, jos vangilla epäillään koronavirustartuntaa?

Vankilan henkilökunta on yhteydessä Vankiterveydenhuollon yksikköön, joka vastaa vankien terveydenhuollosta. Vankilassa vankilan poliklinikan henkilökunta tarkastaa vangin terveydentilan. Jatkotoimet tehdään terveydenhuoltohenkilöstön ohjeiden perusteella. Vankiterveydenhuollon yksikkö tekee tarvittaessa päätöksen vangin määräämisestä karanteeniin ja eristämisestä tartuntatautilain perusteella. Vanki voidaan siirtää tarvittaessa vankisairaalaan tai julkisen terveydenhuollon alaiseen sairaalaan.

Mistä vangit saavat tietoa koronatilanteesta?

Vankilan ja Vankiterveydenhuollon yksikön henkilökunta on ensiarvoisen tärkeä tiedonvälittäjä koronatilanteen kehittymisestä. Lisäksi vankien Portti-intraan on lisätty tietoa usealla kielellä koronaviruksesta. Portissa on panostettu myös henkiseen hyvinvointiin ja perheasioihin liittyviin sisältöihin.

Miten koronatilanne vaikuttaa vankien siirtoihin?

Jos avolaitokseen siirtyvällä on hengitystieinfektion oireita, siirto toteutetaan vasta parantumisen ja viikon oireettoman jakson jälkeen. Hengitystieintektio-oireisia vankeja ei siirretä toiseen vankilaan. Vankien siirtoja ei toteuteta kesken tartuntatautilain mukaista karanteenia tai eristystä.

Miten tuomiot täytäntöönpannaan koronatilanteen aikana?

Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpano aloitetaan, koska valmiuslain voimassaolo päättyi 16.6.2020. Täytäntöönpanojen aloitusta oli siirretty lailla korkeintaan heinäkuun loppuun asti, jotta vankiloihin saatiin tilaa ja koronan vaikutukset minimoitua. Lain yhteydessä jo määrättyjä ilmoittautumisaikoja ei peruttu.

Täytäntöönpanoprosessi jatkuu heidän osaltansa, joilla se keskeytyi rajoitusten alkaessa sekä alkaa heillä, joiden tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi rajoitusten aikana.

Peruutetut etsintäkuulutukset vankeusrangaistusten osalta pannaan voimaan viimeistään viikon 26 aikana sekä ilmoittautumatta jättäneiden etsintäkuulutukset voidaan panna voimaan.

Miten varmistetaan, ettei vankilat täyty, kun täytäntöönpanon jonoa aletaan purkaa?

Tavoitteena on purkaa hallitusti kertynyttä jonoa täytäntöönpanoissa. Toimia jaksotetaan pidemmälle ajanjaksolle lain puitteissa. Huomioon otetaan vankipaikkojen määrä sekä eri täytäntöönpanovaiheiden resurssit.

Joustoa tilanteeseen antaa myös esimerkiksi mahdollisuus jaksottaa ilmoittautumisajankohtia sekä hyödyntämällä vankipaikkoja valtakunnallisesti.

Tehdäänkö vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille päihdetestauksia koronavirusepidemian aikana?

Epäiltyyn päihtymystilaan puututaan aina. Päihdevalvontaa ja -testauksia tehdään myös koronavirusepidemian aikana. Päihteiden käyttö johtaa sanktioihin, kuten normaalioloissa. Päihdetestaukset toteutetaan turvallisesti käyttämällä suojavarusteita ja noudattamalla hygieniaohjeistuksia.

Miten vankilasta pääsee käyttämään videoyhteyksiä?

Vangille voidaan antaa lupa olla yhteydessä lähiomaisiinsa tai muihin läheisiinsä käyttäen valvottua videoyhteyttä, jossa osallistujilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Myös asiamiehen tapaaminen voidaan vangin tai asiamiehen pyynnöstä järjestää videoyhteyden välityksellä. Videoyhteydellä on myös mahdollista olla yhteydessä viranomaisiin ja kumppanuustahoihin Rikosseuraamuslaitoksen työntekijän avustamana. Videoyhteyksien tarjonta vaihtelee jonkin verran yksikkökohtaisesti.

Miten vankilasta pääsee käyttämään internetiä?

Vangille voidaan antaa lupa rajoitetun internetin käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä. Internetin käyttöä koskevasta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä tietokoneen antamisesta vangin haltuun päättää vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai toiminnasta vastaava virkamies. Apua netin käyttöön saa vankiloiden työntekijöiltä, erityisesti digiohjaajilta.

Mitä sähköisiä palveluja vankilassa voi käyttää internetin kautta?

Suljetun vankilan internetyhteydellä voi selata useita päihde-, terveys- ja sosiaalipalveluja. Myös opiskeluun ja työllistymiseen liittyviä palveluja on paljon. Lisäksi voi selata myös mm. asunnonhakusivuja ja vapautumisen kannalta olennaisten siviilin toimijoiden palveluita (Kela, Vero yms.). Internetpankit toimivat myös. Viranomaisiin voi olla yhteydessä suomi.fi -sähköisen viestipalvelun avulla.

Miksi kaikki eivät pääse internetiin / etäpalveluihin vankiloissa?

Internetin käyttöä koskevasta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä tietokoneen antamisesta vangin haltuun päättää vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai toiminnasta vastaava virkamies. Internetin käyttöä koskevan luvan myöntäminen edellyttää, ettei internetin käytöstä aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun henkilön turvallisuudelle. Jos internetin käyttöä koskevan luvan myöntämisen edellytykset eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty tai vanki rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.

Pääseekö vankilassa käyttämään sähköpostia?

Suljetussa vankilassa ei pääse käyttämään omaa sähköpostia. Sen sijaan on mahdollista vastaanottaa sähköpostia vankilan vankipostiosoitteeseen. Sieltä henkilökunta printtaa saapuneen sähköpostin vangille. Vangille ei voi lähettää liitetiedostoja. Internetin käyttöluvan saaneet vangit voivat käyttää suomi.fi -sähköistä viestipalvelua, jonka avulla voi olla yhteydessä viranomaisiin. Avovankilassa internet käyttöluvan saaneet vangit voivat kirjautua myös internetpohjaisiin henkilökohtaisiin sähköpostipalveluihin.

Miten korona vaikuttaa vankilaopetukseen?

Muutamissa vankiloissa järjestetään lähiopetusta huomioiden turvavälit.

Voivatko vangit voivat osallistua korkeakoulujen pääsykokeisiin?

Koronaepidemian vuoksi korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään tänä vuonna sähköisesti. Suljetuissa vankiloissa sähköiseen pääsykokeeseen voi osallistua yhteistyöoppilaitokselta hankitun tietokoneen ja internet-yhteyden välityksellä.

Pääsykokeen voi suorittaa vankilan ulkopuolella omalla koneella erikseen määritellyssä paikassa, jos edellytykset poistumisluvan saamiseksi täyttyvät. Tutkintavangille voidaan antaa lupa poistua lyhyeksi ajaksi vankilasta valvonnan alaisena pääsykokeeseen osallistumiseksi.


Yhdyskuntaseuraamukset

Miten koronatilanne vaikuttaa yhdyskuntaseuraamustoimistojen aukioloaikoihin?

Toimistot ovat avoinna asiakkaille normaaliin tapaan.

Miten turvallisuudesta huolehditaan tapaamisissa?

Tiloissa huolehditaan riittävästä siivouksesta, käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä. Tarvittaessa käytetään suojamaskia. Jos suojautuminen sitä vaatii, niin etätapaamisia voidaan edelleen järjestää.

Miten tavoittaa yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevä rikosseuraamustyöntekijä? Mitä kanavia on käytössä?

Tapaamisten lisäksi käytössä ovat edelleen myös puhelin, Skype, Lync tai salattu sähköposti.

Milloin rangaistusten suorittaminen aloitetaan koronatilanteen aikana?

Uudet yhdyskuntaseuraamukset aloitetaan normaalisti.

Miten eri yhdyskuntaseuraamukset suoritetaan koronatilanteen aikana?

Yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntapalvelun työpalvelua tehdään ja lisätään palvelupaikkojen avautumisen mukaan.

Myös etätyönä suoritettava työpalvelu on edelleen mahdollista. Tällaista voi olla esimerkiksi vanhuksille lukeminen tai muu yleishyödyllinen toiminta. Muussa tapauksessa yhdyskuntapalvelu lykätään tai keskeytetään määräaikaisesti.

Valvontarangaistus

Täytäntöönpantavaksi tulevat valvontarangaistukset aloitetaan ja jatkuvat normaalisti.

Nuorisorangaistus, ehdollisen vankeuden ja ehdonalaisen vapauden valvonta

Täytäntöönpantavaksi tulevat nuorisorangaistukset ja valvonnat aloitetaan ja jatkuvat normaalisti.

Miten tulee toimia, jos sairastuu ja on sovittu tapaaminen rikosseuraamustyöntekijän kanssa?

Poissaolosta ilmoitetaan normaalisti rangaistusajan suunnitelmassa sovitulla tavalla.

Minkälaisia tehtäviä voi suorittaa kotona osana yhdyskuntapalvelua?

Koronan vuoksi yhdyskuntapalvelun sisältönä on voinut olla esimerkiksi kirjallisia tehtäviä, päihde- ja mielenterveyspalvelujen onlinetehtäviä, sekä keskusteluja ja ohjelmatunteja valvojan kanssa puhelimella tai Skypellä / Lyncillä.

Työpalvelua korvaavien sisältöjen käyttöä voidaan jatkaa, kunnes työpalvelu voidaan aloittaa. Uusien täytäntöönpantavaksi tulevien yhdyskuntapalveluiden osalta korvaavia sisältöjä ei käytetä.

Tekeekö tukipartio edelleen kotikäyntejä?

Tuki- ja valvontakäyntejä tehdään kotona tai toimintavelvoitepaikassa tartuntariskin varotoimenpiteet huomioiden. Tapaaminen voidaan harkinnan mukaan järjestää ulkona asiakkaan yksityisyyden suoja huomioiden.

Jos tavattavalla tai hänen kanssaan samassa asunnossa asuvalla on hengitystieinfektio-oireita tai määrätty tartuntalain mukaiseen karanteeniin, ei asiakasta tavata henkilökohtaisesti. Muissa tilanteissa tapaaminen on mahdollista suojautuminen huomioiden.

Miten sähköinen valvonta suoritetaan?

Sähköinen valvonta hoidetaan normaalisti.

Miten rikosseuraamustyöntekijät ja asiakkaat suojautuvat lähikontaktia vaativissa tilanteissa?

Ensisijaisesti pitämällä riittävä etäisyys ja ylläpitämällä hyvää käsihygieniaa. Lähikontaktissa, kuten pannan asentaminen ja poistaminen, työntekijän suojavarustuksena ovat hanskat ja hengityssuojaimet. Mahdollisista flunssan oireista tulee ilmoittaa etukäteen.

Mistä saan apua, kun korona huolettaa ja ahdistaa?

Poikkeusolot herättävä helposti huolta ja epävarmuutta. Täältä löydät itsehoito-oppaan koronaan liittyvien huolten ja ahdistuksen käsittelyyn. Materiaalia voivat käyttää apunaan myös ammattilaiset vastaanottotyössä.

Opas koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden käsittelyyn (Mielenterveystalo)


 
Julkaistu 31.8.2020