Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2006: Vankeinhoidon kokonaisuudistus oli mittava haaste

Julkaistu 30.5.2007

30.5.2007

Uusi rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.10.2006. Samanaikaisesti toteutettiin ns. vankeuspaketin kanssa valmisteltu Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistus. Viisi aluevankilaa ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö aloittivat toimintansa. Perustetussa aluevankilajärjestelmässä uudet sijoittajayksiköt vastaavat uuden lainsäädännön mukaisesta vankeusprosessista. Samalla hallinnolliset tehtävät keskitettiin aiemmasta 22 vankilasta viiden aluevankilan keskitetysti hoidettaviksi.

Vuodelle 2006 oli ominaista vankiluvun voimakas vaihtelu: vuoden 2005 loppupuolella ylitettiin 4 000 vangin raja ensimmäisen kerran kahteenkymmeneen vuoteen ja vankiluku pysyi hyvin korkeana vuoden alkupuolella. Vuoden 2006 lopulla osin vankeuslain vaikutuksesta vankiluku laski parin vuoden takaiselle tasolle (3 600-3 700). Vuoden keskimääräinen vankiluku oli 3 788.

Elinkautisvankien määrä jatkoi kasvuaan. Joulukuussa heitä oli 136 eli 12 enemmän kuin vuotta aiemmin. Väkivaltarikoksista tuomitut olivat edelleen suurin vankiryhmä. Ulkomaalaisvankien määrä ylitti vuoden lopussa jo kolmensadan.

Huolimatta mittavista muutoksista ja alkuvuoden korkeasta vankiluvusta Vankeinhoitolaitos pystyi pitämään yllä perustoimintansa hyvän tason. Laitoskapasiteetin tasaisempaan käyttöön ei päästy vielä uuden organisaation alkukuukausina, vaan suljetut laitokset olivat edelleen ylikuormitettuja.

Vankilaturvallisuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Vuonna 2006 karkaamiset ja karkaamisen yritykset vähenivät. Suljetusta laitoksesta karkasi 14 vankia ja 9 yritti karata. Vankilan muurien sisäpuolelta ei karannut yhtään vankia, kun edellisenä vuonna näitä karkaamisia oli 10. Vuoden lopussa karkumatkalla oli 3 vankia. Karkaamisten vähentymiseen on henkilökunnan valppauden lisäksi vaikuttanut mm. laitosten teknisen valvonnan parantuminen, jolla on konkreettisen kiinnijäämisen lisäksi ennaltaehkäi-sevä vaikutus. Henkilökunnan ammattitaitoa kriittisten tekijöiden havaitsemisessa on myös edelleen parannettu.

Kriminaalihuoltolaitos suoriutui hyvin tehtävistään ja saavutti asetetut tavoitteet siitä huolimatta, että asiakas-ja suoritemäärät pysyivät edelleen korkealla tasolla. Vuoden 2006 aikana Kriminaalihuoltolaitos huolehti alle 300 henkilötyövuodella noin 14 000 eri henkilön yhdyskuntaseuraamuksen toimeenpanosta tai asiantuntijalausunnon laatimisesta.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen kokonaismäärä aleni hieman edellisvuodesta. Vähennys oli nimenomaan yhdyskuntapalvelua suorittavien ja ehdollisesti rangaistujen nuorten määrissä. Nuorten yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrien pieneneminen heijastanee ikäluokkien pienene-mistä ja perinteisen rikollisuuden vähenemistä nuorissa ikäluokissa. Yhdyskuntapalveluun tuomittujen enemmistö on tuomittu rattijuopumuksesta. Törkeään rattijuopumukseen syyllistyneiden määrä aleni 4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuosikertomus tilastoliitteineen on luettavissa osoitteessa rikosseuraamus.fi/39368.htm