Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2007: Toiminta haki uusia muotoja ja laitosturvallisuus parani

Julkaistu 8.5.2008

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 8.5.2008

Uuden vankeuslain ja uuden vankeinhoidon organisaation ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana keskityttiin toiminnan käynnistämiseen ja henkilöstön rekrytointiin aluevankiloihin ja niiden sijoittajayksiköihin. Suotuisaa toiminnan kehitystä edesauttoi vankiluvun kääntyminen laskuun, mikä on lievittänyt suljettujen laitosten yliasutusta ja siitä johtuvia haittoja. Sen sijaan henkilöstövajaukset mm. sijoittajayksiköissä ovat vaikeuttaneet vankeusprosessin kehittämistä.

Vankiluvun käännyttyä laskuun myös henkilöstön sairauspoissaolojen määrät ovat tasaantuneet ja laskeneet. Vuoden 2007 keskimääräinen vankiluku oli 3 551, laskua edellisvuoteen oli 227.

Vuonna 2007 rangaistuslaitoksiin saapui yhteensä 7 303 henkilöä. Vuoden aikana vankilasta vapautui 945 tutkintavankia, 1 780 sakkovankia ja 4 627 vankeusvankia, joista ehdonalaiseen vapauteen päästettiin 4 567.

Vuonna 2007 vangeilta saapui 353 kantelua ja vastaus annettiin 401 kanteluun. Terveydenhuoltoa koskevia kanteluita saapui 112. Noin 15 % kanteluista johti toimenpiteisiin. Eduskunnan oikeusasiamieheltä saapui 67 lausunto- ja selvityspyyntöä.

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano on suunnitelmallinen ja hallitusti etenevä kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluvat vankilaan tulo, rangaistuksen suorittaminen sekä vapauttaminen. Valtaosalle saapuneista vankeusvangeista (94 %) laadittiin sijoittajayksiköissä rangaistusajan suunnitelma. Yhteensä suunnitelmia tehtiin 4 412.

Valvotun koevapauden käyttö lisääntyi vuoden aikana. Vuonna 2007 koevapauden aloitti 103 vankia. Koevapaudesta saadut kokemukset olivat pääasiassa myönteisiä, mutta sekä koevapauden valmistelu että valvonnan toteuttaminen vaativat oletettua enemmän työaikaa. Koevapauksista peruutettiin ainoastaan 5.

Vankiloiden turvallisuutta tehostettiin

Karkaaminen ja sen yritys on rikoslain nojalla rangaistava teko. Kertomusvuonna karkaamiset ja karkaamisen yritykset vähenivät, mutta avolaitoksista luvatta poistumisia oli enemmän. Suljetusta laitoksesta karkasi 6 vankia (vuonna 2006 karkaamisia oli 14) ja 3 (9) yritti karata. Vankilan muurien sisäpuolelta ei karannut yhtään vankia, kuten ei edellisenäkään vuonna.

Vakavista rikkomuksista, joista tyypillisimpiä ovat huumausainerikokset, karkaamiset ja väkivaltarikokset, tehdään rikosilmoitus poliisille. Vuoden mittaan rikosilmoituksia tehtiin kaikkiaan 154, mikä on 28 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä taikka poistumisluvan, siviilityöluvan tai opintoluvan ehtoja, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Vuonna 2007 laitoksissa tehtiin 1 808 kurinpitorikkomusta, joista määrättiin yhteensä 1 222 kurinpitorangaistusta.

Rikosseuraamusviraston päätöksellä voidaan vankilaan turvallisuussyistä perustaa muusta vankilasta eristetty osasto eli varmuusosasto. Riihimäen vankilaan perustettiin varmuusosasto 1.8.2007. Turun vankilan varmuusosasto aloitti toimintansa 10.12.2007. Riihimäen vankilan varmuusosaston kapasiteetti on 8 vankia ja Turun 10 vankia. Varmuusosastolle sijoitettujen vankien päärikoksina ovat pääsääntöisesti olleet väkivalta- ja huumerikokset.

Turun uuden vankilan rakentaminen on mittavin hanke Suomen nykyvankeinhoidon historiassa. Maanrakennustyöt Saramäen alueella alkoivat vuonna 2003, ja vankila valmistui elokuussa 2007. Yli sata vuotta vankilaelämää Kakolanmäellä jäi taakse, kun työt maan nykyaikaisimmassa, korkean turvallisuustason vankilassa käynnistyivät syyskuussa.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä kasvoi

Vuoden 2007 aikana Kriminaalihuoltolaitos huolehti alle 300 henkilötyövuodella noin 14 000 eri henkilön yhdyskuntaseuraamuksen toimeenpanosta tai asiantuntijalausunnon laatimisesta.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen kokonaismäärä kohosi edelliseen vuoteen verrattuna noin kahdella sadalla. Ehdonalaisesti vapautuneiden osalta merkittävä nousu johtuu syksyllä 2006 voimaan tulleista muutoksista ehdonalaista vapauttamista ja valvontaan määräämistä koskevissa säädöksissä. Nuorisorangaistuksen valmistelussa esitetyt määräarviot ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi, sillä seuraamuksen käyttö on ollut erittäin vähäistä. Myös ehdollisesti rangaistujen nuorten määrät ovat laskeneet tasaisesti useiden vuosien ajan johtuen sekä nuorten ikäluokkien pienenemisestä että nuorten lainkuuliaisuuden lisääntymisestä.

Vuonna 2007 toimeenpanossa oli keskimäärin 200 yhdyskuntaseuraamusta enemmän kuin edellisvuonna. Nousu selittyy lähes kokonaan vankilasta ehdonalaisesti vapautuneiden valvottavien määrän lisäyksestä.

Vuoden aikana aloitettiin noin 3 600 yhdyskuntapalvelun suorittaminen. Takaisin vankeudeksi muunnettiin vuoden aikana 621 yhdyskuntapalvelua. Yhdyskuntapalvelun onnistuneesti loppuun suorittaneiden osuus oli 82 % aloittaneista, mikä vastasi edellisvuosien tasoa.

Uusia ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia tuli vuoden 2007 aikana yhteensä 1 142. Lain muutoksesta johtunut määrän kasvu taittui vuoden puolivälissä. Valvottavien päivittäinen keskimäärä on kasvanut vuoden 2007 aikana vaikka ehdonalaisesti vapautuneiden valvottavien koeajan pituudet ovat lyhentyneet edellisvuoteen verrattuna.

Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.rikosseuraamus.fi/43194.htm