Pääjohtaja Vesterbacka: Vankilan yhtenä tehtävänä on vapauttaa

Julkaistu 19.11.2008  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 19.11.2008

Rikosseuraamusviraston pääjohtaja Esa Vesterbacka esittää rikosseuraamusalan uuden organisaation aluejaoksi maakuntajakoon pohjautuvaa neljän alueen mallia (ks. liite). Esitetyssä mallissa neljä laitosrakenteeltaan tasapainoista täytäntöönpanoaluetta luovat hyvät edellytykset tulevaisuuden vaikuttavalle ja kustannustehokkaalle täytäntöönpanotyölle. Toteutuessaan malli edellyttää kahden suljetun laitoksen, Konnunsuon ja Pelson vankilan lakkauttamista.

Kriminaalipoliittisten linjausten mukaisesti kaikki selvityksen mallit ennakoivat avoseuraamusten lisääntyvää käyttöä. Valitun mallin laitosrakenteella vuoteen 2012 mennessä vangeista 35 % sijoittuu avolaitoksiin tai vapauttamisyksiköihin. Pääjohtaja Vesterbackan mukaan uuden organisaation aluejakomallista päätettäessä tuleekin huomioida vankiloiden tehtävä paitsi panna rangaistuksia täytäntöön myös valmistaa vankia vapauteen ja rikoksettomaan elämään.

Valitussa mallissa Suomi on jaettu Pohjois-Suomen, Keski-Itä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Etelä-Suomen täytäntöönpanoalueisiin. Alueet ovat vanki- ja asiakasmääriltään suhteellisen samankokoiset, minkä lisäksi alueet ovat rangaistusten täytäntöönpanon kannalta keskeisten valtiollisten sidosryhmäorganisaatioiden, kuten poliisilaitoksen tai käräjäoikeuksien aluejakojen kanssa yhteensopivia.

Malli mahdollistaa esitetyistä malleista parhaiten nykyisen laitoskannan hyödyntämisen. Kaikilla mallin alueista on kolme tai neljä suljettua laitosta. Alueiden laitoskanta mahdollistaa myös avopaikkojen tarkoituksenmukaisen lisäämisen sekä vapauteen valmentavien vankipaikkojen perustamisen suljettujen laitosten yhteyteen.

Mallissa sekä suljettuihin että avopaikkoihin suunnattavat lisäinvestoinnit kohdentuvat väestöennusteiden mukaisille kasvukeskusalueille, joista tulevaisuudessa tulevat myös suurimmat vanki- ja asiakasmäärät. Tarvittavien kustannussäästöjen saavuttaminen sekä määrärahakehyksissä pysyminen edellyttävät kahden suljetun vankilan, Joutsenossa sijaitsevan Konnunsuon sekä Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan lakkauttamista.

Rikosseuraamusalueiden uudelleenorganisointi johtaa väistämättä myös muihin työpaikkojen uudelleenjärjestelyihin sekä mahdollistaa valtion tuottavuusohjelman edellyttämät virkojen vähennykset. Toimintansa lakkauttavien laitosten viranhaltijat voidaan sijoittaa muihin laitoksiin. Konnunsuon ja Pelson vankiloiden lakkauttamisen kohdalla tämä tarkoittaa yhteensä noin 300 viranhaltijan uudelleensijoittamista. Rikosseuraamusvirasto sitoutuu valtion työnantajana valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa.


Lisätietoja:

Pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88401


Rikosseuraamusviraston kanta aluejakoselvityksessä esitettyihin aluejakomalleihin (148kB)

Maakuntajakoon pohjautuva neljän alueen malli (43kB)