Rikosseuraamusalan aluejakoselvitys on valmistunut

Julkaistu 13.11.2008  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 13.11.2008

Rikosseuraamusalan aluejakomalleja selvittänyt työryhmä on saattanut työnsä päätökseen. Työryhmä esittää Rikosseuraamusvirastolle luovuttamassaan selvityksessä viittä vaihtoehtoista aluejakomallia. Malleista kaksi perustuu neljälle täytäntöönpanoalueelle. Lopuissa kolmessa mallissa on kussakin kolme aluetta.

Työryhmän aluejakomallit perustuvat linjaukselle, jonka mukaan vuoteen 2012 mennessä suljettuihin laitoksiin sijoittuu 65 % vangeista ja avolaitoksiin 35 %. Pyrkimyksenä on ollut luoda laitosrakenteeltaan ja paikkaluvuiltaan keskenään tasapainoisia alueita. Kaikkien mallien vaihtoehdoissa laitosten käyttöaste yltää enimmillään 95 prosenttiin.

Esitetyissä malleissa nykyinen laitoskanta muodostaa yhdessä uusien vapauttamisyksiköiden kanssa valtakunnallisesti tarkoituksenmukaisia täytäntöönpanokokonaisuuksia. Ajatus toiminnan tehostamisesta sekä oletetut vankimäärien ja alueellisen väestökehityksen muutokset näkyvät työryhmän esittämien alueiden laitosrakenteessa.

Kriminaalipoliittisten linjausten mukaisesti mallit ennakoivat avoseuraamusten lisääntyvää käyttöä. Malleissa hyödynnetään pitkälti nykyistä avolaitoskantaa sekä esitetään sitä edelleen vahvistettavaksi. Työryhmä esittää lisäksi erityisten vapauttamisyksiköiden perustamista suurimpiin kasvukeskuksiin.

Täytäntöönpanon alueellinen uudelleenorganisointi edellyttää työryhmän mukaan myös nykyisen laitoskannan palvelurakenteellista ja taloudellista tarkastelua. Selvityksessä ehdotetut supistukset kohdistuvat varsinkin etäällä kasvukeskuksista sijaitseviin huonokuntoisiin suljettuihin laitoksiin, joista osaa työryhmä esittää lakkautettavaksi.

Työryhmä on tuottanut selvitystä varten laitoskohtaiset arviot vankiloiden nykytilanteesta. Laitoskannasta on kartoitettu nykyiset vankipaikat, laitoskohtaiset mahdollisuudet lisävankipaikkoihin, laitosten tekninen ja rakenteellinen kunto sekä investointitarpeet vuokravaikutuksineen. Lisäksi tarkastelussa ovat olleet laitosten sijainti, etäisyydet ympäristön muihin palveluihin sekä sidosryhmäyhteistyön edellytykset. Aluejakomalleja valmisteltaessa on lisäksi pyritty huomioimaan henkilöstön rekrytointimahdollisuudet pidemmällä aikajaksolla.

Pääjohtaja Esa Vesterbacka muodostaa Rikosseuraamusviraston kannan selvityksessä esitettyihin aluejakomalleihin johtoryhmä- ja yt -käsittelyiden jälkeen. Rikosseuraamusviraston kanta julkistetaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 19.11.2008.


Lisätietoja:

Hankepäällikkö, aluevankilan johtaja Mika Antikainen, Kaakkois-Suomen aluevankila, puh. 010 36 85101, 050 524 2287
Hankejohtaja Tuula Asikainen, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88505, 050 344 1342
Ylijohtaja Maija Kukkonen, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88536


RISEALA 2010 - Uuden organisaation aluejakovaihtoehdot (1038kB)

Rikosseuraamusalan eläköityminen (9kB)

Sidosryhmäorganisaatioiden alueellinen sijainti ja aluerakenne (109kB)

Vankilakohtaiset arviot (256kB)