Vankien terveydentila muuta väestöä heikompi

Julkaistu 18.11.2008  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 18.11.2008

Suomen vankiloissa on psyykkisesti ja fyysisesti hyvin sairaita ihmisiä. Mielenterveyden häiriöt ovat entisestään lisääntyneet, samoin HIV- ja maksatulehdukset. Vankien sairastavuus on yleisväestöön verrattuna huomattavan korkea.

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve –tutkimuksessa on kartoitettu suomalaisten vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien somaattisia ja mielenterveyden häiriöitä sekä niihin liittyvää hoidontarvetta ja työkyvyn alenemaa.

Tutkittavana on ollut yhteensä 600 vankia (rangaistusvankeja, sakkovankeja, elinkautisvankeja) ja 100 yhdyskuntapalvelua suorittavaa. Tiedonkeruu on tapahtunut lokakuun 2005 ja helmikuun 2007 välisenä aikana. Tulokset ovat alustavia, sillä tietojen tarkistus- ja koodausyö on vielä kesken. Esitettäviä suhdelukuja voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina. Edellinen kattava vankien terveystutkimus tehtiin yli 20 vuotta sitten. Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien terveydentilaa ei sitä vastoin ole Suomessa aiemmin tutkittu.

Kaikilla vankiryhmillä todettiin runsaasti ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä. Noin puolella tutkittavista oli alkoholiriippuvuus ja kahdella kolmasosalla jokin muu päihteidenkäyttödiagnoosi. Ainakin jokin persoonallisuushäiriö diagnosoitiin noin kahdella kolmasosalla.

Myös monet ruumiilliset sairaudet olivat yleisempiä otannan vangeilla kuin väestössä keskimäärin. Erillisryhmistä sairaimpia olivat naisvangit ja sakkovangit. Työkyvyttömiksi arvioitiin naisvangeista noin kaksi viidesosaa, miesvangeista joka kymmenes. Yhdyskuntapalvelua suorittavilla niin psyykkinen kuin ruumiillinenkin terveys oli parempi kuin muissa tutkituissa ryhmissä.

Tutkimus on Vankeinhoitolaitokselle arvokas lisä työn kehittämisessä. Pitkäjänteisen ja tehokkaan vankien hoito- ja kuntoutusohjelman toteuttaminen edellyttää ajantasaista tietoa vankien sairauksista ja hoidon tarpeesta. Tietoa tarvitsevat myös vankiloiden työntekijät, sillä vankien päihdeongelmat ja mielenterveyden häiriöt lisäävät työn kuormittavuutta ja vaikuttavat työturvallisuuteen.

Tutkimukseen liittyy useita tekeillä olevia väitöskirjatöitä, jotka käsittelevät mm. rikosseuraamus- asiakkaiden päihteiden käyttöä, vankien mielenterveyden häiriöitä, naisvankien terveydentilaa sekä ADHD-piirteiden esiintymistä vangeilla.

Lisätietoja:

Rikosseuraamusasiakkaiden terveystutkimuksen johtaja, professori Matti Joukamaa, Tampereen yliopisto, puh. 03-3551 6761, matti.joukamaa@uta.fi