Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2008 - Vuosi oli toiminnan sopeuttamisen vuosi

Julkaistu 3.6.2009

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 3.6.2009

Vuosi 2008 oli rikosseuraamusalalla toiminnan sopeuttamisen vuosi. Rikosseuraamusalan Riseala 2010 -kehittämishankkeessa uudistettiin rikosseuraamusalan keskusviraston organisaatio, kehitettiin alan johtamisjärjestelmää ja tehtiin linjaukset rikosseuraamusalan uudeksi alueorganisaatiomalliksi.

Perustan luominen tehokkaalle ja palvelukykyiselle täytäntöönpano-organisaatiolle sekä valtion tuottavuusohjelman alalle asettamat tavoitteet edellyttivät laitosrakenteeseen kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä. Vuonna 2008 valmisteltiin selvitys suljettujen vankipaikkojen vähentämisestä. Vuoteen 2012 mennessä suljetut vankipaikat vähenevät 300:lla.

Rakenteiden ja toimintaprosessien uudistaminen tarkoittivat myös linjausta avolaitosten ja yhdyskuntaseuraamusten käytön vaiheittaisesta lisäämisestä, jolla tavoitellaan niin seuraamusten vaikuttavuuden lisäämistä kuin kustannussäästöjä. Suunnitelmallisessa rangaistusten täytäntöönpanoprosessissa painopiste oli vuonna 2008 vapautumisvaiheen toimintatapojen kehittämisessä.


Keskivankiluku ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä pienenivät hieman

Vuonna 2008 Rikosseuraamusviraston pitämään tuomiorekisteriin otettiin 16 013 rangaistustuomiota. Näistä 11 878 oli vankeustuomioita, 4 115 yhdyskuntapalvelutuomioita ja 20 nuorisorangaistusta. Tuomiorekisterin lukuihin sisältyvät myös alioikeuden vielä vailla lain voimaa olevat tuomiot.

Rikosseuraamusviraston oikeudellinen yksikkö vastaanotti kertomusvuonna 363 vangeilta saapunutta kantelua ja antoi vastauksen yhteensä 417 kanteluun. Rikosseuraamusvirasto vastaanotti lisäksi eduskunnan oikeusasiamieheltä yhteensä 50 selvitys- tai lausuntopyyntöä.

Vuoden 2008 keskivankiluku oli 3 526. Kertomusvuonna rangaistuksensa aloitti yhteensä 6 438 vankia. Näistä suurimman ryhmän muodostivat rangaistusvangit, joita saapui rangaistuslaitokseen 3 539 henkilöä. Sakkovankeja tuli rangaistuslaitokseen 1 852.

Vuonna 2008 vankilasta vapautui 995 tutkintavankia, 1 717 sakkovankia ja 4 484 vankeusvankia. Rangaistusvangeista valvottuun koevapauteen oli kertomusvuonna sijoitettuna keskimäärin 50 henkilöä päivässä. Ehdonalaisesti vapautuneista Kriminaalihuoltolaitoksen suorittamaan valvontaan asetettiin 20,5 prosenttia.

Yhdyskuntaseuraamuksia tuli vuonna 2008 täytäntöönpantavaksi 5 195 seuraamusta, joista valtaosa eli 3 609 oli yhdyskuntapalvelua. Kertomusvuonna toimeenpanossa oli päivittäin keskimäärin 4 715 asiakasta, minkä lisäksi Kriminaalihuoltolaitoksen toimipisteissä asioi yhteensä 4 783 lausuntoasiakasta.


Laajentunut avolaitossijoittaminen onnistui hyvin

Vuonna 2008 käynnistyi seuraamusten täytäntöönpanon painopisteen vaiheittainen siirtäminen suljetusta laitostäytäntöönpanosta avoseuraamusten suuntaan. Vuonna 2008 avolaitokseen oli sijoitettuna keskimäärin 877 rangaistusvankia eli noin 30 prosenttia rangaistusvangeista. Suljetusta vankilasta avolaitokseen siirtyi vuonna 2008 yhteensä 1 644 vankeusvankia ja 20 sakkovankia.

Vaikka avolaitoksiin oli vuonna 2008 sijoitettuna aiempaa suurempi osuus vangeista, säilyivät luvatta poistumiset edellisvuoden tasolla. Avolaitoksesta poistui luvatta 55 vankia ja 89 vankia jäi palaamatta lomalta.


Strategiatyö vakaan työarjen turvaamiseksi

Vuonna 2007 käynnistynyt turvallisuusstrategiahanke laajeni kertomusvuonna koskemaan myös Kriminaalihuoltolaitosta. Turvallisuusstrategiatyön tuloksena rikosseuraamusalalle luodaan sisäistä laitosturvallisuutta tukeva ohjeistus ja valvontatoimintaa ohjaava laatukäsikirja.

Vankeinhoidossa ilmoitusherkkyys parani ja laitoksista raportoitiin aiempaa paremmin henkilökuntaan kohdistuvasta väkivallasta. Myös tehtyjen rikosilmoitusten määrä kasvoi, mikä osaltaan kertoo laitosten tehostuneista turva- ja valvontatoimista. Tästä kertoo myös vankien välisen väkivallan vähentyminen sekä omasta pyynnöstään erillään asuvien määrän hienoinen lasku edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2008 kriminaalihuollossa kiinnitettiin erityishuomiota aluetoimistojen asianmukaisiin vastaanottotiloihin vaaratilanteiden synnyn estämiseksi. Kriminaalihuoltolaitoksessa tehtiin kertomusvuonna 20 uhka- ja vaaratilanneilmoitusta, mikä on kahdeksan ilmoitusta enemmän kuin edellisvuonna.

Rikosseuraamusalan kehittämishankkeen osana rikosseuraamusalalle asetettiin työryhmä valmistelemaan henkilöstöstrategiaa alan henkilöstövoimavarojen hallinnointiin. Kehittämistoimien painopistealueiksi valikoituivat osaamisen varmistaminen, töiden organisointi, työssä jaksamisen tukeminen, johtamisen kehittäminen sekä muutoksenhallinta.

Monista sopeuttamistoimista huolimatta kriminaalihuolto- ja vankeinhoitotyölle asetetut tulostavoitteet kyettiin saavuttamaan suhteellisen hyvin. Vuoden 2008 aikana tehdyt organisatoriset uudistukset valmistelivat lisäksi Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen organisaatioiden yhdistymistä vuoden 2010 alusta uudeksi rikosseuraamusalan viranomaiseksi.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88400
Viestintäpäällikkö Usko Määttä, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88570


Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.rikosseuraamus.fi/46923.htm