Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen selvitys esittää: Välittömiä toimenpiteitä Hämeenlinnan vankilan työilmapiirin parantamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi

Julkaistu 1.10.2010

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen selvitys Hämeenlinnan vankilan henkilöstöongelmista on valmistunut. Saatujen selvitysten perusteella voidaan pitää näytettynä, että Hämeenlinnan vankilassa on työyhteisökonflikti vankilan johdon ja henkilökunnan välillä. Se koskee varsinaisesti vain pientä noin 10 henkilön ryhmää, mutta heijastuu koko henkilökuntaan ja jopa vankeihin. Tätä näkemystä tukee niin vankilatarkastus kuin työterveyshuollon selvityskin.

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin Hämeenlinnan vankilan työilmapiirin parantamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Hämeenlinnan vankilan edellytetään kehittävän johtamiskulttuuriaan ja johtamistapaansa. Kiistan kaikki osapuolet kutsutaan jo ensi viikon aikana pidettävään yhteiseen palaveriin aluejohtajan kanssa tilanteen jatkokäsittelyä varten. Siihen ovat velvoitettuja osallistumaan kaikki sinne kutsutut osapuolet.

Useat virkamiehet ovat kokeneet johtajan systemaattisesti kiusanneen tiettyjä virkamiehiä ja aiheuttavan Hämeenlinnan vankilassa vallitsevan huonon ja ahdistavan työilmapiirin. Kiusaamiseksi on koettu koulutuksen epääminen sekä erilaisiin henkilökohtaisiin asioihin, kuten esimerkiksi sairauspoissaoloihin puuttuminen sekä työajan noudattamiseen, työpaikkakiusaamiseen, työkykyyn sekä alkoholinkäyttöön puuttuminen.

Selvitysten perusteella voidaan todeta, että Hämeenlinnan vankilassa henkilökunnan keskinäisellä työpaikkakiusaamisella on pitkät perinteet. Sitä on esiintynyt vuosia erityisesti naisvalvontahenkilökunnan keskuudessa kohdistuen pääasiassa sijaisvartijoihin. Tähän on vankilan johdon taholta puututtu ja yritetty lopettaa sen jatkuminen.

Työpaikkakiusaamiseen on työantajalla velvollisuus puuttua, eikä siihen puuttuminen ole työpaikkakiusaamista. Myös runsaisiin sairauspoissaoloihin, työajan noudattamiseen, virkamiehen työkykyyn, epäilyttävään tai sopimattomaan käytökseen on johtajalla oikeus ja velvollisuus puuttua.

Näiden asioiden puheeksi ottaminen tai työkyvyn arviointiin työterveyshuoltoon ohjaaminen eivät ole kiusaamista siitä huolimatta, vaikka aihe olisi ao. virkamiehelle arka ja voi tuntua sekaantumiselta omiin henkilökohtaisiin asioihin ja ahdistavalta ja painostavalta.

Jos johtaja on puuttunut perustellusta syystä virkamiesten edellä kuvatunlaiseen käytökseen tai ongelmiin, hän on toiminut virkavelvollisuuksiensa mukaan. Saatujen selvitysten perusteella on saatu viitteitä siitä, että myös Hämeenlinnan vankilassa on tällaisia syitä esiintynyt, ja johtajalla ollut oikeus sekä velvollisuus puuttua näihin ongelmakohtiin tiettyjen virkamiesten kohdalla.

Saatujen selvitysten valossa voidaan todeta, että puuttuminen ei kaikilta osin kuitenkaan ole toteutunut rakentavassa ja korjaavassa hengessä ja sen mukaan, mitä varhaisen puuttumisen mallilla Rikosseuraamuslaitoksessa tarkoitetaan. Myöskään muuten menettely puheeksi ottamisineen ei ole toteutunut asianmukaisella tavalla. Vankilan johtajan käytös ja tietyt toimintatavat on todettu tässä suhteessa joiltain osin asiattomaksi ja virkamiehelle sopimattomaksi.

Kanteluissa esitettyihin muille väitteille, että johtaja esimerkiksi olisi erottanut henkilökuntaa laittomasti tai olleen perusteettomasti jatkamasta eräiden määräaikaisten virkamiesten virkasuhdetta, muuttaneen joidenkin virkamiesten työnkuvia vastoin näiden tahtoa, syyllistyneen määrärahojen tuhlailuun tai antaneen virkamiehille vankeuslain vastaisia määräyksiä ja linjauksia koskien poistumislupia, rangaistusajan suunnitelmia, valvottuja koevapauksia, vankien toimintoja ja ohjelmatoimintaa ei ole löytynyt perusteita, vaan toiminta on ollut lainmukaista.

Asiaa selvittänyt Länsi-Suomen Rikosseuraamusalueen johtaja Sauli Hautakangas, että työyhteisölle annettaisiin tilaisuus alkaa rauhassa toipua ja normalisoida toimintansa ja etteivät ulkopuoliset, työyhteisöön kulumattomat tahot enää sekaantuisi asiaan, vaan antaisivat kaikille Hämeenlinnan vankilassa työrauhan.


Lisätietoja:
johtaja Sauli Hautakangas, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue, p. 050 380 2221.