Yhdyskuntapalveluun tuomituista kolmasosa - vangeista alle puolet tekee uuden rikoksen

Julkaistu 19.3.2012

Alle kolmannes yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneista syyllistyi uuteen rikokseen kolmen vuoden seuranta-aikana. Rikosseuraamuslaitoksen ( Rise ) juuri valmistuneen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mukaan vastaava luku vankilasta vapautuneiden osaltakin on alle puolet ja valvotun koevapauden kautta vapautuneilla vain viidennes.

Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on lisätä rangaistusta suorittavan edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan. Risen tulostavoitteena vuonna 2011 oli selvittää uusintarikollisuuden asteet seuraamusten osalta. Tarvittavat laskentamallit saatiin kehitettyä ja uusimisasteet laskettua vankeusrangaistusten, yhdyskuntapalvelun ja valvotun koevapauden osalta.

Uusimisella tarkoitetaan sitä, että vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun päättymisen jälkeen on tehty rikos, josta on seurannut uusi tuomio ja uusi seuraamus seurantajakson aikana. Jatkossa seuranta-aikaa tullaan kasvattamaan viiteen vuoteen mm. tutkinnan ja oikeuskäsittelyn keston vaikutuksien eliminoimiseksi laskennassa.

Avoimempaan täytäntöönpanoon

Rangaistusten täytäntöönpano on runsaan viidenneksen edullisempaa avolaitoksissa kuin suljetuissa laitoksissa. Vankipäivän hinta suljetuissa vankiloissa oli viime vuonna 205 euroa ja avolaitoksissa 156 euroa.

Valvottu koevapaus ja yhdyskuntaseuraamukset ovat vielä huomattavasti avolaitoksissa toteutettavaa täytäntöönpanoakin kustannustehokkaampia vaihtoehtoja, mikä on vaikuttavuuden rinnalla merkittävä peruste niiden käytölle. Päivä valvotussa koevapaudessa maksaa 59 euroa ja yhdyskuntaseuraamuksissa keskimäärin runsaat 11 euroa.

Asiakasmäärät laskussa

Vankiluvun lasku hidastui viime vuonna päivittäisen vankiluvun ollessa loppuvuodesta samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Yhdyskuntaseuraamusten määrän lasku jatkui aiempaa maltillisemmin.

Naisvankien sekä absoluuttinen määrä että heidän suhteellinen osuutensa vankien määrästä 3262 laski hivenen. Vankien päivittäisestä keskimäärästä runsas 7 % eli 234 oli naisia.

Ulkomaalaisten vankien määrä sen sijaan kasvoi edelleen. Heidän päivittäinen keskimääränsä nousi 13 %:lla edellisestä vuodesta 444:ään ollen lähes 14 % kaikista vangeista. Merkittävää on erityisesti ulkomaalaisten tutkintavankien määrän kasvu viime vuosina.

Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien päivittäinen keskimäärä oli 3859. Naisten osuus oli 10,9 %. Ehdonalaisen vapauden valvonnassa olevien samoin kuin ehdollisesti rangaistujen nuorten päivittäinen keskimäärä laski yhdyskuntapalvelua suorittavien luvun noustessa hiukan. Nuorisorangaistusta suorittavien määrä on pysynyt pienenä.

Uutta yhdyskuntaseuraamusta, valvontarangaistusta koskeva laki tuli voimaan marraskuun alussa. Yhtään valvontarangaistusta ei viime vuonna ehtinyt täytäntöönpanoon, mutta syyttäjältä saatiin yli 300 valvontarangaistusselvityspyyntöä. Ensimmäiset ns. pantarangaistukset tulivat täytäntöönpanoon tämän vuoden helmikuun puolivälissä.

Lausuntoruuhkaa

Viime vuoden alusta tuli voimaan laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä. Tämä lisäsi seuraamusselvityspyyntöjen määrän yli kolminkertaiseksi verrattuna edellisen vuoden henkilötutkintapyyntöihin.

Seuraamuksiin liittyviä asiantuntijalausuntopyyntöjä tuli viime vuonna yhteensä noin 11 650. Niiden määrän lisääntymiseen lähes 4000:lla vaikuttivat myös uudet valvontarangaistusselvitykset ja jonkin verran lisääntyneet soveltuvuusselvityspyynnöt yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseksi.

Turvallisuus säilyi hyvänä

Turvallisuuden osalta tilanne säilyi hyvänä. Laitosten säilytysvarmuus pysyi edelleen varsin hyvällä tasolla, vaikka tavoitteesta hieman jäätiin. Tämä johtui avolaitoksista luvattomien poistumisten lisääntymisestä kesällä 2011. Siitä huolimatta avolaitossijoitusten onnistuminen parani. Avolaitossijoituksista onnistui 84 %. Valvonnan tehostamiseksi Rise käynnisti sähköisen valvonnan kokeilun kolmessa avolaitoksessa.

Valvotun koevapauden suoritti loppuun 84 % aloittaneista ja yhdyskuntapalvelun aloittaneista palvelun suoritti loppuun 85 %. Molemmat paranivat hieman edellisestä vuodesta. Vankien välinen väkivalta lisääntyi hieman edellisestä vuodesta.

Säästötavoitteet saavutettiin

Rise käytti vuoden 2011 aikana rangaistusten täytäntöönpanon määrärahoja 241,9 miljoonaa euroa, mikä oli 1,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Avolaitosmäärärahaa käytettiin vuoden aikana 5 miljoonaa euroa.

Toiminnan tuottoja saatiin 14,7 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin edeltävänäkin vuonna. Määrätietoisin ponnisteluin saatiin siirtyvä toimintamenomääräraha kasvamaan 4,3 %:iin eli 10,0 miljoonaan euroa. Avolaitosmäärärahaa siirtyi 2,6 miljoonaa euroa muun muassa Suomenlinnan rakennuskohteiden viivästyessä toteutettavaksi tänä vuonna.

Tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstösäästötavoitteet saavutettiin. Tuottavuusohjelmakaudella 2005 - 2011 saavutettiin 309:n henkilötyövuoden eli 9,6 %:n henkilötyövuosivähennys, mitä on pidettävä merkittävänä tuloksena.

Henkilökunnan määrä oli vuoden 2011 lopussa 2895. Vartiointi- ja valvontatehtävissä 47 %, hallintotehtävissä oli 12 % , koulutus-, kuntoutus- ja sosiaalityössä 9 % henkilöstöstä ja yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa 8 % henkilöstöstä. Terveydenhuolto työllisti 6 %, taloushuolto 5 %, työnjohto 7 % ja kiinteistönhoito 2 % riseläisistä. Johdon määrä oli 3 %.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen monistesarjassa ja luettavissa: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400 ja kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi, p. 029 56 88511.