Risen uudet lapsi– ja perhetyön linjaukset: Lapsi pääsee koskettamaan vanhempaansa vankilatapaamisissa

Julkaistu 6.3.2013  Päivitetty 26.7.2013

Vankiloihin tulee lisää lapsi-vanhempi –tapaamistiloja. Rikosseuraamuslaitoksen ( Rise ) uusien lapsi- ja perhetyön linjausten mukaan alaikäisille lapsille on jatkossa tarjottava mahdollisuus sellaisiin tapaamisiin vanhempansa kanssa, joissa myös koskettaminen on sallittua.

Risen uusien linjausten mukaan valvomattomia tapaamisia myönnettäessä on aina otettava huomioon lapsen etu. Valvomattomien tapaamistilojen käyttöä on lisättävä mahdollisuuksien mukaan, jotta lapsella on mahdollisuus päästä tapaamaan vanhempaansa mahdollisimman usein.

Lapsen on voitava tulla tapaamaan vanhempaansa yksin valvomattomaan tai vanhempi-lapsi tapaamiseen silloin, kun se on lapsen edun mukaista. Valvomattomien tapaamisten ja lapsitapaamisten suunnitteluvaiheessa on tehtävä tarvittavaa yhteistyötä lastensuojelun kanssa.

Tapaamistilojen tulee sijaita mahdollisimman lähellä sisääntuloa. Lapsinäkökulma on otettava huomioon myös tapaamiseen tulevien lasten kohtaamisissa. Lapset tulee huomioida myös tapaamistilojen sisustuksessa. Tiloissa tulee olla esim. lapsia miellyttäviä kuvia.

Tällä hetkellä kuudessa suljetussa vankilassa on jo järjestetty lapsi-vanhempi -tapaamistilat. Näiden tilojen säännökset vaihtelevat vankilakohtaisesti. Myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tulee olla lapsiystävällinen tila esim. valvottuja tapaamisia varten, tai jos asiakas tulee lapsen kanssa tapaamiseen.

Perhetyö Risessä

Risen uusien linjausten mukaan laitoksessa tehtävä perhetyö on yhteydenpidon mahdollistamista, keskusteluavun antamista, valmiuksien parantamista ja tukemista arjen toimintoihin, kasvatustehtävässä tukemista, vanhemmuuden arviointia sekä yhteistyön tekemistä siviilitoimijoiden kanssa.

Perhetyötä tehdään yhdessä perheen kanssa, mutta keskeisenä on aina lapsen edun turvaaminen. Pääpaino työskentelyssä on vangin ja asiakkaan kanssa tehtävässä työssä. Tavoitteena on, että vangin ja asiakkaan elämänhallinta ja omien voimavarojen käyttöönotto lisääntyy sekä arjessa selviytyminen vahvistuu.

Vanhemman kanssa käydään keskusteluja vanhemmuuden roolista, joka ei aina ole intensiivistä vanhempana oloa esimerkiksi perheväkivallan takia. Vankila ympäristönä asettaa myös tiettyjä rajoitteita perhetyölle esim. poistumislupien suhteen.

Rikosseuraamuksen henkilöstön on suojeltava lasta kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöllä on velvollisuus tukea vanhempaa hänen tehtävässään lapsen kasvatuksessa vanhemman ollessa vankilassa tai yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaana.

Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävissä päätöksissä on huomioitava ensimmäiseksi lapsen etu silloin, kun päätöksellä on jotakin vaikutusta lapseen. Päätöksiä tehtäessä on otettava lapsen mielipide huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Organisointi

Lapsi- ja perhetyö on jatkossa koko Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön tehtävä ja osa jokapäiväistä arkityötä. Jokaiseen yksikköön nimetään perhetyön vastuuhenkilö. Jokaisessa vankilassa tulee lisäksi olla nimettynä vastuuhenkilö tapaamistilojen kunnossapitoon.

Henkilöstön asiaan liittyvää ammatillista osaamista lisätään koulutuksella. Käytännön työkaluksi on tarkoitus muokata vankilaoloihin sopivaksi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, THL, Lapset puheeksi -menetelmä, jota tullaan pilotoimaan kevään aikana 2-3 yksikössä. Myös kaikille vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen lapsi- ja perhetyön yhdyshenkilöille järjestetään kevään aikana koulutusta.

Lisätietoja:
Lapsi- ja perhetyön linjausten työryhmän puheenjohtaja, Jokelan vankilan va. apulaisjohtaja Karoliina Taruvuori, p. 050 594 0867 ja erityisasiantuntija Riitta Kari, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, p. 050 430 2879.

Lapsi- ja perhetyön linjaukset luettavissa sivulla: Muita julkaisuja