Riseltä päivitetty toimitilavisioehdotus oikeusministeriölle

Julkaistu 31.10.2014

Rikosseuraamuslaitos (Rise) on päivittänyt oikeusministeriölle toimitilavisioesitystään laitoksen toimintamenomäärärahoista vuosille 2015-2018 tehdyn kehyspäätöksen mukaiseksi.

– Suunnitelman avulla pystymme toteuttamaan säästövelvoitteemme. Vankipaikkaluku säilyy vankilukuennusteen mukaisena. Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen alueelliset näkökohdat huomioon ottaen, ja siinä on pyritty ottamaan huomioon väestökehitysennusteet. Pyrimme myös kohdentamaan resursseja yhteiskunnan turvallisuutta edistävään, vaikuttavaan lähityöhön, sanoo pääjohtaja Esa Vesterbacka.

Ehdotukset mahdollistavat noin 10 miljoonan euron nettosäästöt. Lisäksi rahoitetaan suunnitelmaan sisältyviä investointeja. Toimenpiteet johtavat enimmillään noin 180 henkilötyövuoden vähennykseen. Henkilövähennykset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta ja laitoksessa lokakuussa vahvistettuja henkilöstöpoliittisia periaatteita noudattaen.

Rikosseuraamuslaitoksen tekemään suunnitelmaan sisältyvien ehdotusten toteuttamisesta tehdään erilliset päätökset. Seuraavaan vaalikauteen ajoittuvista oikeusministeriön toimivaltaan kuuluvista muutoksista päätökset tehdään kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen.

Suunnitelma on pyritty laatimaan niin, että se luo mahdollisuuksia laitosverkoston tulevalle kehitystyölle myös pitemmällä tähtäyksellä.

Keravasta avolaitos

Etelä-Suomen avolaitospaikkojen turvaamiseksi Keravan vankilan päärakennus ehdotetaan muutettavaksi pienin kustannuksin avolaitokseksi, ja nykyisestä avo-osastosta luovutaan.

Suunnitelman mukaan Keravan suljetun osaston noin 80 vankipaikkaa siirretään Turun vankilaan perustettaviin väliaikaisiin lisävankipaikkoihin. Ne korvautuvat myöhemmin Helsingin vankilan paikoilla vankilan peruskorjauksen valmistuttua.

Ehdotusten myötä Keravan kokonaisvankiluku laskee, ja avolaitoksen toiminta keskittyy päärakennuksen ympäristöön. Avolaitosvangit käyvät edelleen myös laitoksen ulkopuolella eri toiminnoissa, esim. metsähallituksen työt, opiskelu ja siviilityöt.

Paljuselleistä eroon Helsingissä

Helsingin vankilan paljusellit poistuvat, kun vankilan länsiselli- ja pohjoisselliosastot peruskorjataan, jolloin vankilaan saadaan 46 lisäpaikkaa.

Vankila-alueella oleviin rakennuksiin perusparannetaan ns. vapauttamisyksikköpaikkoja 20:lle avolaitosvangille.

Suomenlinnan peruskorjauksen myötä vankipaikkamäärä kasvaa 12 paikkaa yhteensä sataan paikkaan.

Ehdotuksen mukaan Vantaan vankilan yliasutusongelman ratkaisemiseksi vankilan psykiatriselle osastolle etsitään tilat muualta. Vantaan vankilaan saadaan näin 23 lisäpaikkaa tutkintavangeille.

Hämeenlinnasta moderni naisvankila

Hämeenlinnan vankilaan ehdotetaan vankisairaalarakennuksen yhteyteen rakennettavaksi naisvangeille 80-paikkainen uudisosa, joka suunnitellaan pyrkien moderneihin, naisten erityistarpeet huomioon ottaviin ratkaisuihin.

Hämeenlinnan miesvangit sijoitetaan Mikkelin vankilaan peruskorjauksen valmistuttua, viimeistään syyskuussa v. 2015. Hämeenlinnan nykyisestä vankilarakennuksesta luovutaan uudisosan valmistuttua.

Huittisten osasto lakkautetaan

Satakunnan vankilan Huittisten 107-paikkainen avo-osasto, jonka rakennusautomaatio- ja LVI-järjestelmä mm. vaatisivat täydellisen uusimisen, esitetään lakkautettavaksi. Osa toiminnasta siirretään Vilppulaan, jonne perustetaan noin 15 lisäpaikkaa.

Vanajan vankilan Ojoisten päärakennus peruskorjataan.

Mikkelin peruskorjaus valmiiksi, Pyhäselästä avolaitos

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu ensi vuoden heinäkuussa. Vankilan paikkamäärä nousee 56:lla, jolloin Hämeenlinnasta siirtyvät miesvangit voidaan sijoittaa sinne.

Pyhäselän vankilaa esitetään muutettavaksi 60-paikkaiseksi avolaitokseksi. Vankilaan jäisi kuitenkin 27 suljettua paikkaa tutkintavangeille ja naisille. Muut suljettua vankilaa tarvitsevat vangit sijoitetaan alueen muihin vankiloihin.

Pelson vankila peruskorjataan, ja toiminnan kannalta tarpeettomista maa-alueista ja rakennuksista luovutaan.

Juuan ja Sulkavan vangit Pyhäselkään

Juuan ja Sulkavan 40-paikkaiset avovankilat ehdotetaan lakkautettaviksi. Niiden avolaitosvangit sijoitetaan Pyhäselän vankilaan sekä alueen muihin avolaitoksiin.

Jyväskylään toteutetaan ns. kampusmallin mukaisesti ratkaisu, jossa yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Laukaan vankilan avolaitostoiminta noin 40-paikkaisena sijoittuvat samalle alueelle.

Yks-toimistot

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen tilatehokkuutta ehdotetaan lisättäväksi koko maassa.

Valtakunnalliset yksiköt

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tilatehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi toimistotyötä keskittämällä. Neuvottelu- ja luokkatilojen yhteiskäyttöä Risen muiden yksiköitten kanssa lisätään.

Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhoitoyksikössä Vankisairaala ja Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikkö säilyvät ehdotuksen mukaan nykyisillä paikoillaan.

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikölle ehdotetaan järjestettäväksi korvaavat tilat esimerkiksi vankisairaalasta Hämeenlinnasta.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, puh. 029 56 88400 ja kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi, puh. 029 56 88511.