Rikosseuraamuslaitoksen uudet turvallisuuslinjaukset korostavat vuorovaikutuksen merkitystä

Julkaistu 7.10.2015

Rikosseuraamuslaitoksen uudet turvallisuuslinjaukset korostavat henkilöiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä, ammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä poikkihallinnollista yhteistyötä kaikessa laitoksen toiminnassa. Linjauksissa pohditaan turvallisuuden merkitystä yhteiskunnan, henkilökunnan ja rikosseuraamusasiakkaiden näkökulmasta.

Linjaukset on päivitetty ajanmukaisiksi työryhmätyönä. Ne pitävät sisällään dynaamisen turvallisuuden, rangaistusajan rikollisuuden ennaltaehkäisyn ja estämisen, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön, henkilö-, teknisen- ja toimitilaturvallisuuden sekä henkilökunnan psykososiaalisen tuen uhka- ja vaaratilanteissa.

Linjauksissa esitellyillä konkreettisilla toimenpiteillä pyritään yhdenmukaistamaan turvallisuustoimintaa organisaation kaikilla tasoilla. Lisäksi tavoitteena on saada jokainen työntekijä kiinnostumaan turvallisuuden ylläpitämisestä. Työntekijöiden tulee ymmärtää oman käyttäytymisensä ja varautumisen merkitys osana kokonaisvaltaista turvallisuustyötä.

Linjauksissa korostetaan sekä rikoksesta tuomitun oikeutta turvalliseen rangaistuksen suorittamiseen että henkilöstön työturvallisuutta. Rikosseuraamusalan tulevaisuuden kehittämistyössä painotetaan erityisesti ammattitaitoa ja asiakaslähtöisyyttä.

Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusstrategian valmistumisesta on kulunut viisi vuotta, minä aikana ala on kehittynyt ja kehittymässä uusien rangaistusten, työn sisältöjen ja sopeuttamistoimien muodossa. Turvallisuus on Rikosseuraamuslaitoksessa perinteisesti nähty vankiloihin liittyvänä käsitteenä, mutta vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen yhdistymisen myötä se on kuitenkin määritelty strategiseksi tavoitteeksi koko toiminnalle.

Turvallisuuslinjaukset on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/muitajulkaisuja.html

Linjaukset julkaistaan verkossa myös ruotsiksi lokakuun aikana.

Lisätietoja: ylitarkastaja Ari Juuti p. 029 56 88456