Rikosseuraamuslaitos jatkaa yhteistyötä kaikkien henkilöstöjärjestöjen kanssa

Julkaistu 5.1.2017

Vankilavirkailijain Liitto VVL ilmoitti tänään vetäytyvänsä kaikesta työnantajan, eli Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kanssa tehtävästä työryhmäyhteistyöstä ja osallistuvansa vain rajoitetusti yhteistoimintaan. Rikosseuraamuslaitos on omana kantanaan ilmoittanut, että työnantajan puolelta yhteistoimintaa jatketaan kaikissa yksiköissä normaalisti kaikkien henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Rikosseuraamuslaitos on valmistellut työaikalinjauksia, jotka on vahvistettu Risen johtoryhmässä joulukuussa 2016. Linjausten uudistaminen perustuu oikeusministeriön ja Risen väliseen tulossopimukseen. Uudistamistyön yhtenä tavoitteena on jaksotyötä tekevän henkilöstön työajan kohdentaminen nykyistä enemmän siihen aikaan, jolloin vangeille voidaan järjestää toimintaa.

VVL on pitänyt huonona, että työvuoron enimmäispituus vähennetään 16 tunnista 12 − 13 tuntiin, koska kyseiselle työjaksolle suunniteltujen vapaapäivien määrä vähenee. Linjausten tultua voimaan työvuoron enimmäispituus on tunnin ruokatauon kanssa 14 tuntia. Työnantajan näkemyksen mukaan ylipitkät työvuorot ovat haitallisia henkilöstön työterveyden näkökulmasta. Risen henkilöstön sairauspoissaololuvut ovat olleet jo vuosia merkittävästi korkeampia kuin valtiolla keskimäärin.

Siltä osin kuin VVL kirjoituksessaan viittaan palkanmaksun viivästymiseen ja virheiden korjaamiseen kuluneeseen aikaan, Rikosseuraamuslaitos toteaa, että 1.10.2016 käyttöön otettu valtion yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä, Kieku, on tuonut paljon muutoksia henkilöstö- ja taloushallintoasioiden hoitamiseen. Vaikka sen käyttöönottoon valmistauduttiin etukäteen, on valitettavasti ilmennyt suhteellisen paljon ongelmia, joista suurimmat ovat liittyneet palkanmaksun oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on sekä Kiekun käyttöönoton valmistelun että käytön yhteydessä pyrkinyt omalta osaltaan varmistamaan järjestelmien toimivuuden. Yhteistyötä tehdään yhä sekä Valtorin että Palkeiden kanssa, ja palkanmaksua ja sen oikeellisuutta seurataan tehostetusti. Oikeusministeriön muillakin hallinnonaloilla on Kiekuun liittyviä ongelmia ja keskushallintoyksikkö on mukana tässäkin yhteistyössä.

Koska Kieku on koko valtionhallinnon käyttämä järjestelmä ja siihen liittyvät aikataulut virastoista riippumattomia, on tärkeää, että yksiköissä varmistetaan ko. aikataulujen tarkka noudattaminen mm. siten, että esimiehet vahvistavat tehdyt työajat oikea-aikaisesti, jotta palkanmaksu on mahdollista. Palkeista tänään saatujen tietojen mukaan erityisesti haittatyökorvausten maksamisen viivästyminen on pääsääntöisesti johtunut siitä, ettei annettuja määräaikoja niiden hyväksymiseksi ole yksiköissä noudatettu. Keskushallintoyksikkö tulee erikseen vielä selvittämään mahdollisen lisäkoulutuksen tarpeen sekä varmistamaan, että yksiköissä kaikilla esimiehillä on tiedossa palkanmaksun oikeellisuuden varmistavat aikataulut.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400, hallintojohtaja Heli Herna p. 029 56 88419