Rikosseuraamuslaitoksen hyvä maine syntyy vahvasta organisaatiokulttuurista ja ammatillisuudesta

Julkaistu 7.3.2017

Syksyllä 2016 toteutetusta mainetutkimuksesta selviää, että kokonaisuutena Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) mainetta voi luonnehtia hyväksi, ja keskimäärin eri sidosryhmien odotuksiin vastataan hyvin.

Organisaatiotyyppien vertailussa Risen maine on keskimääräistä parempi. Jossain määrin mainetuloksia vaimentaa sama mekanismi kuin esimerkiksi rakennusalalla. Vaikka toimiala pyrkii kehittymään, ja toiminta on suurelta osaltaan laadukasta, yksittäiset ongelmatilanteet ja laadun alitukset heijastuvat koko toimialaan.

Risen hyvä maine syntyy laadukkaasti hoidettujen viranomaisprosessien sekä vahvan organisaatiokulttuurin ja ammatillisuuden kautta. Risen erityinen vahvuus on se, että se koetaan hyvin luotettavaksi ja hyvämaineiseksi niin toiminnassaan kuin viestinnässään. Keskimäärin Rise koetaan myös hyvin yhteistyökykyiseksi sekä ammattitaitoiseksi ja laadukkaaksi.

Suurimpina haasteina Risen maineelle näyttäytyy organisaatiokulttuurin päivittämisen jatkaminen. Lisäksi esille nousee kolme teemaa: radikalisoitumisen estäminen sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja uusintarikollisuuden torjunta. Näitä kolmea teemaa vastaajat pitävät erityisen tärkeinä, mutta niitä koskeviin odotuksiin ei nykyisessä tilanteessa tutkimuksen mukaan täysin kyetä vastaamaan.

Sidosryhmillä erilaiset odotukset

Eri sidosryhmien mainekäsitykset poikkeavat toisistaan varsin paljon. Osan odotukset Riseä kohtaan ovat keskimääräistä suurempia, mutta joillakin selvästi alhaisempia. Tulokset osoittavat, että ne sidosryhmät, joiden työtä Risen toiminta tavallaan helpottaa konkreettisesti, suhtautuvat Riseen myönteisimmin. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa syyttäjälaitos, tuomioistuimet ja poliisi. Risen henkilöstö saa tutkimuksessa pääosin hyvin positiiviset arviot. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että yksikin työntekijä voi aiheuttaa merkittävää mainehaittaa koko organisaatiolle.

Risen yhteisökuva (brändi) on monipuolisesti myönteinen ja vahva – Rise koetaan hyvin tärkeäksi, ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi organisaatioksi. Todennäköisesti perinteisen viranomaisviestinnän sekä Risen toimialan vuoksi tutkimuksessa tuli ilmi myös keskimääräistä merkittävästi suurempaa epätietoisuutta Risestä. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että Risen tulisi olla avoimempi sekä viestinnässään aktiivisempi.

Rikosseuraamuslaitos toteutti mainetutkimuksen syksyllä 2016. Tutkimus tehtiin lähettämällä laaja kysely ulkoisille sidosryhmille, joita ovat muun muassa media, poliisi, Tulli, syyttäjälaitos, tuomioistuimet, kunnat ja kolmas sektori. Tutkimuskysely toimitettiin 19 eri sidosryhmälle, kaikkiaan 3588 sähköpostiosoitteeseen, ja vastauksia saatiin 1393. Vastausaktiivisuus oli siis 39 prosenttia, mikä on tällaisessa tutkimuksessa poikkeuksellisen korkea. Hyvä vastausprosentti kertoo siitä, että sidosryhmät pitävät Riseä tärkeänä yhteistyökumppanina. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Mediatum Oy:n kanssa.

Kiitos paljon kaikille mainetutkimukseen osallistuneille!

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067