Kuntoutusohjelman kehittäminen vaikutti moninkertaisten väkivaltarikollisten yhteiskuntaan sopeutumiseen

Julkaistu 12.4.2018

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin moninkertaisten väkivaltarikollisten kuntouttamisessa käytetyn OMA-ohjelman vaikuttavuutta uusintarikollisuuden näkökulmasta. OMA-ohjelmaa on käytetty Rikosseuraamuslaitoksessa moninkertaisten väkivaltarikollisten kuntouttamisessa vuodesta 2001 lähtien. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta muuttamalla väkivaltarikoksiin syyllistyneen rikosmyönteisiä ja antisosiaalisia ajatteluprosesseja sekä -tapoja.

Tutkimuksen aineisto koostui vuosina 2001–2015 ohjelman suorittaneista (96 henkilöä) ja ohjelman keskeyttäneistä (13), jotka olivat vapautuneet viimeistään vuonna 2015. Ohjelman suorittaneiden ja verrokkiryhmän (218) välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa ohjelman suorittaneiden hyväksi.

Ohjelman keskeyttäneiden vankien rikoksen uusiminen oli kuitenkin selvästi nopeampaa kuin ohjelman kokonaan suorittaneilla tai verrokeilla. OMA-ohjelman läpikäyneiden uusimisaste vuoden kuluttua vapautumisesta oli 45 prosenttia, kun taas keskeyttäneiden 69 prosenttia. OMA-ohjelmaa on kehitetty vuosina 2011–2012 ja sen näyttää vaikuttaneen myös ohjelmalla saatuihin tuloksiin − vuonna 2012 tai sen jälkeen vapautuneilla rikoksen uusiminen näyttäisi olleen selvästi hitaampaa kuin vuosina 2008–2011 vapautuneilla.

Tutkimusraportissa esitetään myös uusia kehittämisajatuksia OMA-ohjelman toteuttamisen tehostamiseksi ja vaikutusten säilymiseksi. Yksi tärkeimpiä kehittämiskohtia on – ainakin verrattuna vastaavan amerikkalaisen ohjelman toteuttamiseen − että ohjelman lopussa tulisi nykyistä enemmän harjoitella uutta ajattelua ja opittuja uusia taitoja käytännössä ja siviilielämässä.

Lisätietoja: psykologian tohtori, projektipäällikkö Arja Konttila, Kriminaalihuollon tukisäätiö, p. 050 4408 699, arja.konttila@krits.fi

Konttila, Arja – Aaltonen, Mikko – Tyni, Sasu: Väkivaltarikollisten OMA-ohjelman tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi uusintarikollisuuden näkökulmasta: Analyysi OMA-ohjelman suorittaneiden ja keskeyttäneiden väkivaltarikollisten uusintarikollisuudesta

Linkki tutkimukseen: https://www.edilex.fi/artikkelit/18577