Rikosseuraamuslaitoksen työaikamuutosten taustalla on uusi työaikalaki, keskustelua jatketaan liittojen kanssa

Julkaistu 28.11.2019

Vankilavirkailijain liitto (VVL) ry tiedotti tänään olevansa tyytymätön Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) johdon tekemiin päätöksiin muun muassa vankiloiden henkilökunnan työaikoja koskien. Työaikoja ja vankiloiden varallaolojärjestelmää on päätetty muuttaa vuoden 2020 alusta voimaan tulevan uudistetun työaikalain muutosten mukaisesti.

"Teemme tiivistä yhteistyötä liittojen kanssa koko ajan. Uusi työaikalaki tulee voimaan vuoden vaihteessa. Lakimuutokset eivät miellytä henkilöstöä ja jatkamme mielellään keskustelua myös tästä aiheesta, mutta toimimme lain puitteissa", kommentoi Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala.

Uuden työaikalain mukaan aika, jonka työntekijä velvoitetaan olemaan työpaikalla, on aina työajaksi luettavaa aikaa. Laki ei enää tunne Rikosseuraamuslaitoksessa parhaillaan noudatettavaa varallaoloa.

Lisäksi uuden työaikalain mukaan työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana pääsääntöisesti vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Työaikalain lepoaikaan liittyvää säädösmuutosta on perusteltu työntekijän suojaamisella liialliselta kuormitukselta. Nykyisin minimilepoaika vankilahenkilöstölle on lyhyempi. Työaikalain muutoksen perusteella Rise käynnistää virkaehtosopimusneuvottelut tarkentavan virkaehtosopimuksen varallaoloon ja lepoaikaan liittyvien sopimusmääräysten muuttamiseksi.

Rikosseuraamuslaitos on tehnyt tänä vuonna useita toimenpiteitä vankilaturvallisuuden ja henkilökunnan työturvallisuuden parantamiseksi. Vankiloiden turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä on yhtenäistetty ja tehostettu erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Vankien sijoitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta heidän vaikuttamismahdollisuutensa saadaan minimoitua. Henkilökuntaa on kehotettu valppauteen sekä tekemään uhkailmoitus jokaisesta virkamieheen kohdistetusta uhkauksesta. Toimenpiteillä vähennetään virkamiehiin ja muihin vankeihin kohdistuvaa painetta.

VVL arvosteli myös Risen uuden asiakastietojärjestelmän (Roti) aiheuttamia kustannuksia. Roti-hankkeen budjetti on kasvanut alkuperäisestä arviosta, koska suunnitteluvaiheessa hankkeen tavoitteet on asetettu erittäin korkealle. Korkealle asetetut tavoitteet ovat olleet ristiriidassa myös suunnitellun aikataulun kanssa. Hankkeessa on nyt tehty toimenpiteitä, jotta käyttöönotto ei tulisi enää siirtymään ja nykyisessä budjetissa pysyttäisiin.

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöresurssit ovat nykyisiin tehtäviin ja laitosrakenteisiin nähden riittämättömät. Säädösmuutosten yhteydessä Rikosseuraamuslaitokselle on osoitettu lisäresursseja.

Lisätietoja: pääjohtaja Arto Kujala, p. 029 56 88500.