Täytäntöönpanon aloitustehtävien organisointi Rikosseuraamuslaitoksessa 1.5.2015 lukien

Vankeusrangaistuksen, yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloitustehtävät keskitetään ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle 1.5.2015 alkaen. Rikosseuraamuslaitoksessa keskushallintoyksikössä hoidetut täytäntöönpanotehtävät siirtyvät valtakunnalliseen täytäntöönpanoyksikköön.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon aloitustoimista vastaa tuomitun asuin- tai oleskelupaikkakunnan mukaan määräytyvä yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloittamiseen liittyviä tehtäviä tullaan Rikosseuraamuslaitoksessa jatkossa hoitamaan niin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kuin arviointikeskuksissakin. Vapaudesta vankilaan tulevan haastattelu, rangaistusajansuunnitelma ja sijoitusesitys tehdään yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Päätös tuomitun sijoitusvankilasta ja ilmoittautumisajankohdasta tehdään arviointikeskuksessa.

Rikosseuraamuslaitos saa lisää harkintavaltaa ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisajankohdan määräämisessä. Ilmoittautumisajankohtaa päätettäessä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tuomitun opiskeluun, työhön tai muihin olosuhteisiin liittyviä seikkoja. Tällaisten seikkojen perusteella ilmoittautumisajankohta voidaan asettaa muutaman kuukauden päähän siitä, kun tuomio saapuu Rikosseuraamuslaitokseen täytäntöönpantavaksi. Tavoitteena on vähentää tarvetta täytäntöönpanon lykkäämisen hakemiseen.

Lykkäystoimivalta siirtyy kokonaisuudessaan Rikosseuraamuslaitokselle. Lykkäyksistä päättää jatkossa niin terveydellisistä kuin muistakin syistä arviointikeskuksen johtaja tai hänen sijaisensa.

Tavoitteena tehtävien keskittämisessä ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle on täytäntöönpanon aloitusprosessin tehostaminen ja työskentelyprosessien kehittäminen. Jatkossa vältytään kahden viranomaisen, ulosottolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen, osin päällekkäiseltä työltä.

Täytäntöönpanon aloittamismenettelyä voidaan hyödyntää vankeusrangaistukseen tuomittujen rangaistusajan suunnittelussa. Vankilaan menevien haastattelun jo vapaudessa odotetaan tehostavan suunnitelmallista työskentelyä ja vahvistavan vankilaan menevien motivoitumista rangaistusajansuunnitelman mukaiseen työskentelyyn.

Ulosottolaitos vastaa edelleen sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvistä tehtävistä. Sakon muuntorangaistuksen osalta ulosottolaitos päättää edelleen lykkäyksistä muilla kuin terveydellisillä syillä.

Siirtymäsäännökset

Jos täytäntöönpanomääräys on lähetetty ulosottoon ennen 1.5.2015, tuomion täytäntöönpanon aloitustoimissa noudatetaan aiemmin voimassa olleen lain säännöksiä. Uuden lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos ulosottolaitos lain voimaantulon jälkeen palauttaa täytäntöönpanomääräyksen Rikosseuraamuslaitokselle. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen täytäntöönpanon lykkäämistä koskevaan asiaan sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Päivi Hannula, p. 029 56 88479
lakimies Anne Kohvakka, p 029 56 88528
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

 
Julkaistu 22.4.2015