Tutkimusluvat tieteellisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin

Rikosseuraamuslaitoksen tietoja voidaan käyttää tieteellisissä tutkimuksissa ja hankkeissa.

Tutkimuksissa ja hankkeissa tulee ottaa huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), tietosuojalaki (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999). Lähtökohtana on, että tutkimus tehdään ilman yksilötietoja ja tutkittavalta kysytään aina suostumus tai tutkittavaa informoidaan muusta vaihtoehtoisesta tietosuojalainsäädännön mukaisesta käsittelyperusteesta. Yksilöinnin mahdollistavat tiedot eivät saa tulla ilmi tutkimustuloksissa.

Rekisteriaineistojen käyttöön sekä vankeja koskeviin kyselytutkimuksiin ja vankien haastatteluihin tarvitaan aina Rikosseuraamuslaitoksen tutkimuslupa. Sen sijaan Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön haastatteluihin ja kyselytutkimuksiin lupaa ei tarvita. Tutkimuslupaa ei myöskään tarvita yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden haastatteluihin ja heitä koskeviin kyselyihin.

Vankilavierailuihin ja vankien haastatteluihin tarvitaan lisäksi aina vankilan johtajan tai apulaisjohtajan suostumus. Vankilassa vierailevalle voidaan tehdä, vierailijan suostumuksella, perusmuotoinen turvallisuusselvitys (supo.fi)

Rikosseuraamuslaitoksen tietojen käyttölupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä

 • tutkimuksen tekijän / vastuullisen johtajan nimi yhteystietoineen
 • tutkimuksen nimi
 • tutkimuksen aihe ja tarkoitus
 • opiskelijan oppilaitostiedot
 • tutkimuksen ohjaaja opinnäytetyössä
 • tutkimuksen kohderyhmä
 • tutkimusasetelma
 • tutkimuksen toteutus
 • menetelmät, joilla tutkimustiedot analysoidaan
 • aikataulu
 • mahdollinen tutkimuksen yhteyshenkilö (esim. vankilassa tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa)
 • mitä tietoja ja miltä ajalta haetaan
 • mihin tietoja käytetään
 • miten tietoja aiotaan käyttää
 • ketkä tietoja käyttävät
 • miten tietojen suojaus on järjestetty.
 • miten tietojen hävittäminen / arkistointi tapahtuu tutkimuksen valmistuttua
 • raportointi

Hankkeen yksilöinti tapahtuu hanke- tai tutkimussuunnitelmassa, joka tulee liittää hakemukseen. Tietojen käyttölupa myönnetään vain hakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tarkoitukseen.

Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja

Tutkimuksen tekijä on lähtökohtaisesti aina rekisterinpitäjä ja vastaa rekisterinpitäjälle kuuluvista tehtävistä. Tietosuojaperiaatteet tulee ottaa huomioon tutkimuksessa, jossa käsitellään henkilötietoja (tietosuoja.fi)

Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että kun käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten terveystietoja, tulee suorittaa arvio käsittelyn riskeistä rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Tämän vuoksi Rikosseuraamuslaitokselle tulee toimittaa tietosuojavaikutusten arviointi ennen tutkimuksen aloittamista.

Huomioitavaa on, että tietosuojavaikutusten arviointi tulee lähettää tietosuojavaltuutetulle ennakkokuulemista (tietosuoja.fi) varten niissä tilanteissa, joissa vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu korkea riski, eikä riskiä saada alhaisemmaksi suojatoimenpiteillä. Rikosseuraamuslaitos auttaa sen arvioimisessa, tuleeko vaikutusten arviointi lähettää tietosuojavaltuutetulle. Vastuu ennakkokuulemisesta on silti aina rekisterinpitäjällä.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi tulee lähettää tietosuojavaltuutetulle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen käsittelyyn ryhtymistä Rikosseuraamuslaitoksessa, jotta tietosuojavaltuutettu ehtii tarvittaessa puuttua henkilötietojen käsittelyyn.

Tutkimuksen tekijällä on velvollisuus saattaa rekisteröityjen tietoon tutkimusta koskeva informointi. Informointi tapahtuu yleensä tietosuojaselosteella, jossa on otettu huomioon ne tiedot, jotka tutkittavalle tulee kertoa hänen henkilötietojansa käsiteltäessä. Tämä vuoksi Rikosseuraamuslaitos edellyttää myös tietosuojaselosteen lähettämisen ennen tutkimuksen alkamista. Rikosseuraamuslaitos voi erityistapauksissa avustaa informoinnissa julkaisemalla tietosuojaselosteen Rikosseuraamuslaitoksen internet-sivuille.

Eettinen ennakkoarviointi

Tutkimuksesta voidaan pyytää eettinen ennakkoarviointi. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 edellyttää, että kaikki ihmistä koskevat lääketieteelliset tutkimukset arvioidaan toimivaltaisessa eettisessä toimikunnassa ennen niiden aloittamista. Myös muilla kuin tutkimuslain mukaisilla lääketieteellisillä tutkimuksilla voi olla vaikutusta tutkittavien hyvinvointiin ja niistä voidaan pyytää eettinen ennakkoarviointi.

Tutkimusta tekevän rikosseuraamusalan henkilöstön tulee ottaa huomioon että, vaikka tutkijalla muutoin olisi virkakäytössä oikeus rekisteritietoihin, tulee tutkimuskäytössä rekisteritietoihin hakea yksilöity tutkimuslupa.

Hakemus osoitetaan erityisasiantuntija Peter Blomsterille, puh. 029 56 88552, (sähköposti [email protected]).

Osoite on Rikosseuraamuslaitos, Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki.

Tutkimuksen valmistuttua siitä tulisi lähettää kopio Rikosseuraamuslaitokselle sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Kriminologiselle kirjastolle.


Julkaistu 23.11.2022