Väärinkäytöksestä ilmoittaminen

Il­moit­ta­jan­suo­je­lu­lain tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa, että hen­ki­lö, joka työn­sä yh­tey­des­sä ha­vait­see tai epäi­lee ylei­sen edun vas­tais­ta toi­min­taa erik­seen mää­ri­tel­lyil­lä EU:n tai kan­sal­li­sen oi­keu­den aloil­la, voi il­moit­taa asias­ta tur­val­li­ses­ti.

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa koskevien väärinkäytösepäilyjen ja yleisen edun vastaisen toiminnan ilmoittaminen edistää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta, auttaa kehittämään toimintaa ja estää mahdollisia vahinkoja.

Ilmoitus voi koskea esimerkiksi hankintalain vastaista toimintaa, julkisten varojen tai avustusten väärinkäytöksiä, petoksia, korruptiota, lahjusrikoksia tai virka-aseman väärinkäyttöä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen virkamieheen, palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. Laissa kielletään ilmoitukseen perustuvien vastatoimien kohdistamisen ilmoittajaan.

Ilmoituksen tekeminen

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa koskevan ilmoituksen voivat tehdä henkilöt, jotka ovat työssään havainneet lain tai yleisen edun vastaista toimintaa.

Rikosseuraamuslaitoksen entiset työntekijät, vapaaehtoistyötekijät, harjoittelijat sekä yhteistyökumppanit voivat tehdä Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan liittyvän, työssään havaitsemansa ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvan ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen sähköisen ilmoituskanavan kautta (oikeuskansleri.fi) . Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen oikeuskanslerinvirastolle sähköpostitse, postitse tai suullisesti.

Oikeuskanslerinvirasto voi välittää asian Rikosseuraamuslaitoksen käsiteltäväksi, joka tutkii ilmoituksen ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Edellytykset ilmoituksen tekemiselle

Voit ilmoittaa väärinkäytöksestä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Ilmoituksen sisältö

  • Ilmoittajan nimi ja yhteystieto, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot
  • Tieto siitä, mitä toimijaa ja väärinkäytöstä ilmoitus koskee
  • Tarkempi selostus väärinkäytöksestä
  • Tieto siitä, millaisessa asemassa ilmoittaja on ilmoituksen kohteeseen nähden.
  • Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot sekä lisätietoja ilmoituksen tekemiseksi löydät oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta (oikeuskansleri.fi) .

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö voi ilmoittaa työssään havaitsemastaan väärinkäytösepäilystä turvallisesti ja luottamuksellisesti Rikosseuraamuslaitoksen intranetistä löytyvään, sisäiseen ilmoituskanavaan.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. (finlex.fi)

Julkaistu 27.3.2023