Poistumislupien määrä ja kesto (10/004/2018)

RIKOSSEURAAMUSLAITOS MÄÄRÄYS 10/004/2018
18.12.2018

Toimivalta: Vankeuslaki 14 luku 12 §

Voimassa: 1.1.2019 alkaen toistaiseksi

Kumoaa: Määräyksen poistumislupien määrästä ja kestosta 4/004/2016

Vastaanottaja: Rikosseuraamuslaitos


Poistumislupien määrä

Vankeuslain 14 luvun 7 §:n mukaan poistumislupia voidaan rangaistusajan pituuden perusteella myöntää enintään kolme vuorokautta kahden kuukauden ajanjaksoa kohden (poistumislupakiintiö).

Poistumislupajaksojen pituus lasketaan kalenteriajan mukaan. Ensimmäinen kahden kuukauden mittainen poistumislupajakso alkaa ajankohtana, jolloin vangille voidaan vankeuslain 14 luvun 3 §:n nojalla aikaisintaan myöntää poistumislupa rangaistusajan pituuden perusteella (L-aika). Jos vangin poistumislupa-ajankohtaa on vankeuslain 14 luvun 3 §:n 3 momentin mukaisesti aikaistettu, ensimmäinen poistumislupajakso alkaa päivänä, joka asiaa koskevassa päätöksessä on määrätty.

Poistumislupajakso päättyy päivänä, joka numerolleen vastaa edeltävää päivää, josta ajanlaskeminen on alkanut. Jos vastaavaa päivämäärää ei ole siinä kuukaudessa, johon laskeminen päättyy, poistumislupajakso päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä. Seuraava poistumislupajakso alkaa edellistä poistumislupajaksoa seuraavasta päivästä.

Esimerkkejä:
Jos poistumislupajakso alkaa 1.1.2017, jakso päättyy 28.2.2017. Seuraava jakso alkaa 1.3.2017 ja päättyy 30.4.2017.
Jos poistumislupajakso alkaa 15.1.2017, jakso päättyy 14.3.2017.
Jos poistumislupajakso alkaa 31.7.2017, jakso päättyy 30.9.2017.

Riippumatta jakson pituudesta poistumislupia voidaan viimeiseltä poistumislupajaksolta myöntää enintään kolme vuorokautta.

Jos L-aika siirtyy rangaistusajoissa tapahtuneen muutoksen vuoksi kulumassa olevan poistumislupajakson jälkeiseen ajankohtaan, uusi poistumislupajakso alkaa uudesta L-ajasta. Vanhan poistumislupajakson käyttämättä jääneitä poistumislupavuorokausia ei enää muutoksen jälkeen voida myöntää käytettäväksi. Jo myönnettyä poistumislupaa ei kuitenkaan peruuteta ellei vankeuslain 14 luvun 9 §:stä muuta johdu. Jos vanki on ehtinyt käyttää vanhaan jaksoon kuuluneita poistumislupavuorokausia, käytettyä poistumislupa-aikaa ei vähennetä uuden jakson poistumislupavuorokausista.

Jos L-aika siirtyy rangaistusajoissa tapahtuneen muutoksen vuoksi kulumassa olevan poistumislupajakson sisällä, siirtymisellä ei ole vaikutusta poistumislupajaksoon. Kulumassa olevaan poistumislupajaksoon nähden aikaisempaan ajankohtaan sijoittuvilla L-ajan muutoksilla ei ole vaikutusta poistumislupajaksoon.

Vankeuslain 14 luvun 4 §:n, 5 §:n ja 6 §:n nojalla myönnetty poistumislupa ei vähennä vangin poistumislupakiintiötä.

Poistumisluvan kesto

Poistumislupa myönnetään täysin vuorokausin tai tunnein taikka täysin vuorokausin ja tunnein. Se voidaan myöntää myös jonkin tapahtuman ajaksi ja samalla asettaa luvan kestolle enimmäisaika.

Kun poistumislupa kestää enintään 12 tuntia, poistuminen vähentää poistumislupakiintiöstä puoli vuorokautta. Jos poistumislupa kestää yli 12 tuntia mutta enintään 24 tuntia, poistuminen vähentää poistumislupakiintiöstä vuorokauden. Jos poistumisen aika ylittää 24 tuntia, käytetyn poistumisluvan pituus pyöristetään vastaavasti ylöspäin lähimpään puoleen tai täyteen vuorokauteen.

Jos vanki palaa vankilaan ennen poistumisluvassa määrättyä paluuaikaa, poistumisluvan kesto lasketaan poistumisajan todellisen pituuden mukaan.


Rikosseuraamuslaitoksen
pääjohtaja Esa Vesterbacka

Lakimies Jani Kotoaro

 
Julkaistu 10.4.2019