Tulotarkastus (6/004/2016)

RIKOSSEURAAMUSLAITOS MÄÄRÄYS dnro 6/004/2016
5.9.2016


Toimivalta: Vankeuslaki 4 luku 12 § ja tutkintavankeuslaki 2 luku 6 §

Voimassa: 15.9.2016 toistaiseksi

Kumoaa: Määryäys tulotarkastuksesta 16/004/2010

Vastaanottaja: Rikosseuraamuslaitos


Yleistä

Vankilaan saapuneelle vangille tai tutkintavangille on todistajan läsnäollessa tehtävä tulotarkastus. Tulotarkastus tehdään siinä vankilassa, johon vanki tai tutkintavanki ensimmäisenä saapuu. Tulotarkastuksen yhteydessä henkilölle tehdään turvatarkastus, josta säädetään vankeuslain 16 luvun 3 §:ssä ja tutkintavankeuslain 11 luvun 3 §:ssä.

Henkilöllisyyden toteaminen ja kirjaaminen

Tuomitun ilmoittautuessa rangaistuslaitokseen on hänen henkilöllisyydestään varmistauduttava. Ellei tuomittua entuudestaan tunneta rangaistuslaitoksessa, henkilöllisyys tarkistetaan henkilöllisyystodistuksesta, ajokortista, passista, kuvallisesta sairausvakuutuskortista tms. henkilöllisyyden luotettavasti selvittävästä asiakirjasta. Pankkikortti tai valokuvaton sairausvakuutuskortti ei yksinomaan ole riittävä selvitys henkilöllisyydestä.

Ilmoittautumismääräyksessä mainittuja tuntomerkkejä verrataan henkilöön ja muut ilmoittautumismääräyksen tiedot pyritään varmentamaan tuomitulta kyselemällä. Ilmoittautumismääräykseen on merkittävä, miten henkilöllisyys on todettu. Henkilöllisyyden todenneen virkamiehen on varmistettava merkintä allekirjoituksellaan ja merkittävä ilmoitusmääräykseen päivämäärä ja kellonaika.

Mikäli tuomitulla ei ole riittävää selvitystä henkilöllisyydestään, hänelle tulee varata enintään viikon pituinen aika selvityksen hankkimiseen. Tällöin tuomitulle määrätään ajankohta, jolloin hänen on uudelleen ilmoittauduttava rangaistuslaitokseen. Uusi ilmoittautumisajankohta merkitään ilmoittautumismääräykseen.

Jos tuomittu ei lainkaan omista henkilöllisyystodistusta tai hänen henkilöllisyydestään ei muuten saada riittävää varmuutta, tunnistamisessa voidaan käyttää hyväksi rangaistuslaitoksen käytössä olevia poliisin tietojärjestelmiä siinä laajuudessa kuin se myönnetyn käyttöoikeuden rajoissa on mahdollista. Henkilön tunnistamiseksi voidaan myös pyytää poliisilta virka-apua.

Mikäli henkilö tulee vankilaan tuomioistuimen passittamana tai poliisin etsintäkuulutuksen perusteella kiinniottamana, henkilöllisyydestä on tällöinkin riittävällä tavalla varmistuttava.

Henkilöä ei oteta rangaistuslaitokseen, ellei hänen henkilöllisyydestään saada riittävää varmuutta.

Tieto henkilön ottamisesta vankilaan merkitään viipymättä vankitietojärjestelmään.

Henkilötuntomerkkien ottaminen

Rangaistuslaitokseen otetusta henkilöstä voidaan ottaa pakkokeinolaissa tarkoitetut henkilötuntomerkit. Pakkokeinolaissa määriteltyjä henkilötuntomerkkejä ovat sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala- ja ääninäyte, valokuva sekä tuntomerkkitiedot.

Vangista ja tutkintavangista otetaan valokuva hänen saapuessaan rangaistuslaitokseen sekä aina hänen siirtyessä kirjoille toiseen vankilaan. Valokuvauksessa noudatetaan erillistä ohjetta. Valokuva tallennetaan vankitietojärjestelmään. Tuntomerkkitiedot merkitään vankitietojärjestelmään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli vangin ulkonäkö on muuttunut, tulee valokuva ottaa myös myöhemmin rangaistuksen suorittamisen ja tutkintavankeuden aikana sekä henkilön vapautuessa rangaistuslaitoksesta. Vangin poistuessa vankilasta esim. poistumisluvalla, tulee aina varmistaa, että vankilalla on vangista ajanmukainen valokuva tuntomerkkeineen. Mikäli vangin tuntomerkkien suhteen tapahtuu muutoksia, tulee tuntomerkkitiedot päivittää välittömästi. Erityisestä syystä henkilöstä voidaan ottaa myös muita pakkokeinolaissa määriteltyjä henkilötuntomerkkejä.

Vangin mukana olevan omaisuuden luettelointi ja tarkastaminen

Vangin mukana olevan omaisuuden luettelointi ja tarkastaminen tehdään siinä vankilassa, johon vanki tai tutkintavanki ensimmäisenä saapuu. Omaisuuden luettelointi voidaan jättää tehtäväksi toisessa rangaistuslaitoksessa, mikäli henkilö siirretään välittömästi toiseen rangaistuslaitokseen. Tällöin omaisuus kuitenkin tarkastetaan sekä pakataan ja sinetöidään kuljetusta varten.

Haltuun otetusta vangin omaisuudesta on tehtävä aina merkintä vangin omaisuusluetteloon riippumatta siitä, mihin tilanteeseen liittyen tavaran haltuun ottaminen perustuu.
Vankilan lähettäessä vangin omaisuutta vangille Vankisairaalaan tai muuhun sairaalaan tai laitokseen, tulee vankilan tehdä lähetetystä omaisuudesta merkintä vangin omaisuusluetteloon.

Mikäli osa omaisuudesta on vahingoittunut henkilön saapuessa rangaistuslaitokseen, tästä tehdään merkintä omaisuusluetteloon ennen siirtoa. Samoin erityisen arvokas omaisuus kirjataan omaisuusluetteloon viivytyksettä.

Omaisuuden säilyttämisestä, lähettämisestä, hävittämisestä ja omaisuusluettelosta annetaan erillinen määräys.


Rikosseuraamuslaitoksen
pääjohtaja Esa Vesterbacka


Lakimies Jani Kotoaro

 
Julkaistu 15.9.2016