TYÖSUORITTEIDEN MÄÄRÄN PERUSTEELLA MAKSETTAVA PROVISIO, MÄÄRÄYS (3/004/2018)

Toimivalta: Vankeuslaki 9 luku 10 § 2 mom

Voimassa: 26.3.2018 lähtien

Vastaanottaja: Rikosseuraamuslaitos
__________________________________________________________________________________

Vankeuslain 9 luvun 6 §:n mukaan toimintarahan lisäksi kokoonpano- tai pakkaustyöhön tai muuhun näihin rinnastettavaan työhön osallistuvalle vangille voidaan maksaa provisio työsuoritteiden määrän perusteella. Valtioneuvoston vankeudesta antaman asetuksen 29 §:n mukaan toimintarahan lisäksi maksettava provisio voi olla enintään 20 % toimintarahan määrästä.

Pakkaus – ja kokoonpanotyössä ja näihin rinnastettavissa urakkatöissä, on työsuoritukselle yleensä määrätty yksikköhinta. Yksikköhinta on kerrottu valmistuneiden suoritteiden lukumäärällä. Vankeusasetuksen 20 %:n maksukatto johtaa kuitenkin tilanteeseen, jossa edellä esitetyn pääperiaatteen mukaisesti laskettuja ansioita jouduttaisiin usein rajoittamaan. Tämän vuoksi maksettaessa työstä säännönmukaisesti provisiota määritetään jatkossa suoritemäärä, joka oikeuttaa toimintarahan lisäksi maksettavaan 20 %:n provisiolisään.

Provisiolisään oikeuttava suoritemäärä voidaan määrittää joko yksilösuoritukselle tai koko työryhmälle, jolloin se voi olla myös laskettu esimerkiksi viikkoa kohti (esim. valmistuneita laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita). Provisiolisään oikeuttavan suoritemäärän lisäksi tulee määrittää myös suoritteiden laatuvaatimukset ja järjestää laadun valvonta.
Provisioon oikeuttavasta suoritemäärästä ja suoritteiden laadunvalmistuksesta laaditaan kuvaus ja se pidetään vankien nähtävillä.

Vankilassa päätetään, mistä työstä provisiota on mahdollista maksaa säännönmukaisesti. Päätökset töistä, joista vankilassa säännönmukaisesti voidaan maksaa provisiota, lähetetään tiedoksi Keskushallintoyksikköön.

Työsuoritteiden määrän perusteella provisiota voidaan maksaa myös poikkeustilanteissa säännönmukaisen työ- ja toiminta-ajan ulkopuolella tapahtuvasta työstä. Tällaisia poikkeustilanteita voi syntyä esimerkiksi runsaiden lumisateiden jälkeisissä lumitöissä, vesivahingosta kärsineen sellin siivouksessa tai kun ennakoimattomat tekijät ovat johtamassa siihen, että tilausta ei saada valmiiksi sovittuun toimitusaikaan mennessä. Näissäkin tilanteissa provision maksu perustuu ennalta määriteltyyn työsuoritukseen. Työ mitoitetaan niin, että se vastaa päivän toimintarahaan oikeuttavaa työmäärää. Vangille maksetaan säännönmukaisen työ- ja toiminta-ajan ulkopuolella suoritetusta työstä toimintaraha 20 %:lla korotettuna.

Mikäli vanki haluaa, hän voi osallistua toimintaan myös säännönmukaisena työ- ja toiminta-aikana provisioon oikeuttavan työn jälkeen. Samoin vanki voi valita osallistuuko provisioon oikeuttavaan työhön, jos hän on jo osallistunut säännönmukaisen työ- ja toiminta-aikana toimintaan. Säännönmukaiselta työ- ja toiminta-ajalta maksetaan tällöin toimintaraha toimintaan sijoituspäätöksen mukaisesti. Jos toimintaan sijoituspäätös on työhön, vangille voi kertyä työtä päivän aikana yli 7 tuntia. Hänelle maksetaan tällöin ylitöistä korvaukset menettelytapaohjeen 1/004/2018 mukaisesti. Vankeja näihin tehtäviin rekrytoidaan laajemmin kuin yhdestä työryhmästä.

Provision enimmäismäärän laskennassa käytetään suljetuissa vankiloissa toisen toimintarahaluokan ja avovankiloissa kolmannen toimintarahaluokan toimintarahaa.

Avolaitospalkkaa saaville provisiota ei makseta.


Pääjohtaja Esa Vesterbacka


Ylitarkastaja Eila Lempiäinen

 
Julkaistu 11.4.2018