Työtoiminta ja opiskelu

Työtoiminnalla ja koulutuksella on merkittävä rooli vankiloiden arjessa. Työnteolla ja opiskelulla pyrimme normalisoimaan vankilaelämää. Noin puolet vangeista osallistuu vuoden aikana työtoimintaan ja neljäsosa koulutukseen.

Koulutuksella ja työtoiminnalla vaikutetaan uusintarikollisuuden vähentämisen lisäksi työllistymismahdollisuuksien parantamiseen, vankien itsetunnon kohentumiseen ja asenteisiin, sosiaalisiin taitoihin, hyvinvointiin sekä yleisemmin arjen hallintaan. Työ- ja koulutustoiminta antavat myös mahdollisuuden vankien työ- ja toimintakyvyn arvioinnille.

Työnteko ja opiskelu vankilassa

Vangeilla tulee lähtökohtaisesti olla samanlainen mahdollisuus kouluttautua kuin muillakin kansalaisilla. Vankilassa toimivat opettajat tulevat vankilan ulkopuolisista oppilaitoksista. Vangit saavat opintotodistuksen aina oppilaitokselta, eikä siitä ilmene, että koulutus on suoritettu vankilassa.

Vankiloissa järjestetään lähiopetuksena perusopetusta, lukiokoulutusta, tutkintoon valmentavaa koulutusta (TUVA) sekä toisen asteen ammatillista koulutusta. Lisäksi tarjolla on erilaisia lyhytkursseja, kuten digi- ja taidekoulutusta sekä suomen kielen opetusta ulkomaalaisille vangeille. Korkeakouluopintoja suoritetaan suljetuissa vankiloissa itsenäisesti etäopiskellen. Digitaalisia opiskelumahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti.

Vankien ammatillinen koulutus on yleensä järjestetty vankilan työtoiminnan yhteyteen siten, että vankien työtä ohjaava henkilöstö toimii vangin työpaikkaohjaajana koulutus- tai oppisopimuksessa. Tällöin tiivis yhteistyö opettajan ja työtä ohjaavan henkilöstön kesken on välttämätöntä. Vankityötoiminnassa on usealla työalalla mahdollista suorittaa ammatillisia tutkintoja tai niiden osia ja näitä mahdollisuuksia pyritään aktiivisesti laajentamaan.

Vangit tekevät työtä vankiloiden kiinteistöjen ja piha-alueiden hoidossa, taloushuollossa ja eri työalojen työpajoissa. Yleisimmin työtä ja ammatillista koulutusta suoritetaan rakennus-, puu-, metalli- ja autoaloilla. Työtä tehdään myös kokoonpano- ja pakkaustöissä. Uusin työmuoto on tekoälytyötoiminta, jossa vankien tehtävänä on kouluttaa tekoälyä ja samalla vankien digitaidot paranevat.

Työnteko ja opiskelu vankilan ulkopuolella

Avovankilasta käsin vangeilla on mahdollisuus tietyin ehdoin opiskella vankilan ulkopuolella. Tällöin vangille on myönnetty lupa osallistua koulutukseen vankilan ulkopuolella. Opintoluvat koskevat pääsääntöisesti korkeakoulutusta ja toisen asteen opintoja. Myös vankilan ulkopuolella tehtävää työtä voi yhdistää ammatillisiin opintoihin.

Vangeilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus käydä työssä vankilan ulkopuolella joko avolaitostöissä tai itse hankitussa työssä siviilityöluvalla. Avolaitostyöllä tarkoitetaan erikseen rahoitettavia töitä kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjausta ja suojeltujen ympäristöjen hoitoa. Tällaisia valtion työkohteita tarjoavat esimerkiksi Metsähallitus ja Museovirasto. Valtion lisäksi avolaitostyökohteet voivat kuulua kunnille, seurakunnille tai yleishyödyllisille yhteisöille. Lue lisää yhteistyöstämme työtoiminnassa.

Julkaistu 20.9.2023