Palvelun suorittaminen

Yhdyskuntapalvelussa tuomittu tekee yleishyödyllistä työtä vapaa-aikanaan. Kunkin yhdyskuntapalvelurangaistuksen toimeenpanoa varten laaditaan rangaistusajan suunnitelma, jonka Rikosseuraamuslaitos vahvistaa. Rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot palvelupaikasta, suorittamisen aikataulun ja suorittamisehdot, joita palveluun tuomitun on noudatettava. Rikosseuraamuslaitos vahvistaa rangaistusajan suunnitelman ja valvoo palvelun suorittamista.

Palvelu ajoitetaan alkuperäisen vankeusrangaistuksen pituiselle ajanjaksolle. Palvelupaikan määrää Rikosseuraamuslaitos, joka tekee palvelupaikan kanssa sopimuksen. Palvelupaikkaa järjestettäessä pyritään löytämään tuomitulle sopivia tehtäviä.

Palvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö (valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta) tai julkisoikeudellinen yhdistys tai muu voittoa tavoittelematon yhteisö (järjestö, urheiluseura, säätiö). Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa. Palvelupaikan järjestäjänä voi olla myös sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Palvelupaikalle ei makseta korvausta. Se saa hyödykseen palvelun suorittajan työpanoksen. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto hyväksyy palvelupaikan järjestäjän.

Palvelutehtävät ovat yleensä luonteeltaan avustavia ja ne vaihtelevat palvelupaikan toimialan mukaan. Tavallisimpia palvelutehtäviä ovat kunnallisissa laitoksissa (huolto- ja hoitokodit, sairaalat, terveyskeskukset) tehtävät kiinteistönhoitoon tai keittiötoimintaan liittyvät työt. Myös kuntien vapaa-aika- ja liikuntatoiminnan parissa on paljon palvelupaikkoja. Seurakunnissa palvelutehtävät liittyvät usein hautausmaiden toimintaan.

Työskentely tapahtuu aikataulun mukaisesti siten, että työskentelyä on 3-4 tuntia kerrallaan. Palvelua on yleensä kaksi kertaa viikossa. Palvelun suorittamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan tuomitulle. Jokaisella palvelupaikalla on yhdyshenkilö, joka toimii Rikosseuraamuslaitoksen ja palvelupaikan välisenä yhteydenpitäjänä. Rikoseuraamuslaitoksen työntekijä käy säännöllisesti palvelupaikalla ja pitää sinne yhteyttä myös puhelimitse. Rangaistuksen suorittamisen ajan tuomittu voi asua kotonaan ja pitää koulutus- tai työpaikkansa.

Työtön yhdyskuntapalvelun suorittaja voi olla työnhakijana ja säilyttää oikeutensa työttömyysturvaan. Enintään 30 tuntia rangaistuksesta voidaan suorittaa osallistumalla päihdeongelmien vähentämiseen tähtääviin tai muihin uusintarikollisuutta ehkäiseviin toimintaohjelmiin. Päihdejaksot järjestetään yleensä yhteistyössä paikallisten A-klinikoiden kanssa. Toistuvasti törkeisiin rattijuopumuksiin syyllistyneille on suunniteltu liikenneturvajakso, joka toteutetaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa.

Palvelupaikkasopimuksia on tehty koko maassa noin 2600. Mikäli tiedossasi on mahdollinen palvelupaikka, ota yhteyttä Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistoon.

 
Julkaistu 25.6.2019