Ehdollisen vankeuden valvonta

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehneelle nuorelle tai 21 vuot­ta täyt­tä­neel­le tai van­hem­mal­le ri­kok­sen­te­ki­jäl­le voi­daan tuo­mi­ta eh­dol­li­sen van­keu­den oheis­seu­raa­muk­se­na val­von­ta, jos se on tar­pee­n uusien ri­kos­ten eh­käi­se­mi­sek­si tai jos eh­dol­lis­ta van­keut­ta yk­si­nään pi­de­tään riit­tä­mät­tö­mä­nä ran­gais­tuk­se­na ri­kok­ses­ta. Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen yh­dys­kun­ta­seu­raa­mus­toi­mis­tot vas­taa­vat val­von­to­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä koko maas­sa.

Rikoksesta epäillylle laaditaan syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä seuraamusselvitys. Rikosseuraamuslaitos voi myös rikoksesta epäillyn pyynnöstä laatia seuraamusselvityksen, jos siihen on painava syy. Seuraamusselvityksellä kartoitetaan epäillyn elämäntilannetta ja otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen mahdollisesti liitettävän valvonnan tarpeeseen ja sisältöön.

Valvonnan alkaessa arvioidaan tarkemmin riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita valvottavalla on sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä valvottavan kanssa yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jossa määritellään valvonnan sisältö, tavoitteet ja keinot. Valvonnassa käsitellään erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja ohjelmien avulla. Valvontaan voi kuulua myös 30 tuntia osallistumista kuntoutukseen tai avohoitoon. Siihen voi kuulua myös yhteistyö sekä valvottavan läheisten että eri viranomaisten kanssa. Valvonnan tavoitteena on tukea valvottavaa hänen elämäntilanteessaan.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten lisäksi valvojina toimii myös apuvalvojia, jotka Rikosseuraamuslaitoksen ohjauksessa hoitavat osan ehdollisesti rangaistujen valvonnoista.

Nuori rikoksentekijä

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tehdessään rangaistavan teon on ollut 15-20-vuotias. Tämänikäisistä rikokseen syyllistyneistä laaditaan seuraamusselvitys, jollei rikoksesta ilmeisesti seuraa sakkorangaistusta. Seuraamusselvityksellä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta ja otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen liitettävään valvontaan. Lisäksi siinä arvioidaan eri seuraamusvaihtoehtojen vaikutusta nuoren tilanteeseen. Ehdoton vankeusrangaistus tuomitaan alle 18-vuotiaalle vain painavista syistä.

Julkaistu 31.8.2022