Yhdyskuntapalvelu

Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lu on ran­gais­tus, jo­hon voi­daan tuo­mi­ta enin­tään kah­dek­san kuu­kau­den eh­dot­to­man van­keus­ran­gais­tuk­sen si­jas­ta ja sitä voi­daan tuo­mi­ta vä­hin­tään 14 ja enin­tään 240 tun­tia. Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua voi­daan mää­rä­tä myös eh­dol­li­sen van­keus­ran­gais­tuk­sen oheis­ran­gais­tuk­se­na, jos eh­dol­li­nen van­keus on kah­dek­san kuu­kaut­ta tai sitä pi­dem­pi. Täl­löin yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun pi­tuus on enin­tään 120 tun­tia. Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lu on val­von­nan alai­se­na teh­tä­vää pal­ka­ton­ta työ­tä.

Rikosseuraamuslaitos laatii syyttäjän pyynnöstä seuraamusselvityksen oikeudenkäyntiä varten. Seuraamusselvityksessä arvioidaan henkilön edellytykset suoriutua yhdyskuntapalvelusta.

Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita

  • jos rikoksesta tuomitaan enintään kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus,
  • syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun ja
  • syytetyn oletetaan suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

Rangaistus määrätään oikeudessa. Yhdyskuntapalvelun tuomitsemiseen saattavat vaikuttaa aiemmat yhdyskuntapalvelu- tai vankeusrangaistukset.

Tuomion määräämisen jälkeen Rikosseuraamuslaitos hankkii palvelupaikan ja valvoo yhdyskuntapalvelun suorittamista. Yhdyskuntapalvelu on rangaistusajan suunnitelman mukaan tehtävää yleishyödyllistä työtä. Suunnitelman rikkomisesta seuraa rangaistus.

Tilastoja yhdyskuntapalvelusta löytyy Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta .

Seuraamusselvitys

Syyttäjä pyytää Rikosseuraamuslaitosta selvittämään epäillyn edellytykset suoriutua yhdyskuntapalvelusta. Ellei syyttäjä ole tehnyt pyyntöä, voi epäilty itse tai hänen asiamiehensä ottaa yhteyttä yhdyskuntaseuraamustoimistoon ja tehdä aloitteen selvityksen laatimisesta.

Seuraamusselvityksessä arvioidaan epäillyn edellytykset ja valmiudet suoriutua yhdyskuntapalvelusta. Selvitystä varten epäilty kutsutaan haastatteluun. Lisäksi hankitaan selvityksen kannalta tarpeellisia tietoja eri viranomaisilta. Seuraamusselvityksessä kartoitetaan syytetyn elämäntilanne sekä motivaatio yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. Tarvittaessa voidaan suunnitella tukipalveluja. Seuraamusselvityksestä aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan epäillylle.

Jos Rikosseuraamuslaitos pitää rikoksesta epäiltyä soveltuvana suorittamaan yhdyskuntapalvelua, seuraamusselvitykseen liitetään rangaistusajan suunnitelma. Rangaistusajan suunnitelma laaditaan yhteistyössä rikoksesta epäillyn kanssa.

Yhdyskuntapalvelun suorittaminen

Yhdyskuntapalvelussa tuomittu tekee yleishyödyllistä työtä vapaa-aikanaan. Kunkin yhdyskuntapalvelurangaistuksen toimeenpanoa varten laaditaan rangaistusajan suunnitelma. Rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot palvelupaikasta, suorittamisen aikataulun ja suorittamisehdot, joita palveluun tuomitun on noudatettava.

Yhdyskuntapalvelun suorittaminen ajoitetaan alkuperäisen vankeusrangaistuksen pituiselle ajanjaksolle. Palvelupaikan määrää Rikosseuraamuslaitos. Palvelupaikkaa järjestettäessä pyritään löytämään tuomitulle sopivia tehtäviä.

Palvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö (valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta) tai julkisoikeudellinen yhdistys tai muu voittoa tavoittelematon yhteisö (järjestö, urheiluseura, säätiö). Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa. Palvelupaikan järjestäjänä voi olla myös sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Mikäli tiedossasi on mahdollinen palvelupaikka, ota yhteyttä Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistoon.

Palvelupaikalle ei makseta korvausta. Se saa hyödykseen palvelun suorittajan työpanoksen. Tehtävät ovat yleensä luonteeltaan avustavia ja ne vaihtelevat palvelupaikan toimialan mukaan.

Työskentely tapahtuu aikataulun mukaisesti, kolmesta neljään tuntia kerrallaan, yleensä kaksi kertaa viikossa. Yhdyskuntapalvelun suorittamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan tuomitulle. Jokaisella palvelupaikalla on nimetty yhdyshenkilö ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä käy säännöllisesti palvelupaikalla. Rangaistuksen suorittamisen ajan tuomittu asuu kotonaan ja käy normaalisti koulussa tai työssä. Työtön yhdyskuntapalvelun suorittaja voi olla työnhakijana ja säilyttää oikeutensa työttömyysturvaan.

Enintään 30 tuntia rangaistuksesta voidaan suorittaa osallistumalla päihdeongelmien vähentämiseen tähtääviin tai muihin uusintarikollisuutta ehkäiseviin toimintaohjelmiin. Päihdejaksot järjestetään yleensä yhteistyössä paikallisten A-klinikoiden kanssa. Toistuvasti törkeisiin rattijuopumuksiin syyllistyneille on suunniteltu liikenneturvajakso, joka toteutetaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa.

Palveluehdot

  • Yhdyskuntapalvelu suoritetaan rangaistusajan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa ja sen aikataulua on noudatettava täsmällisesti.
  • Tuomitulle voidaan antaa varoitus, jos hän rikkoo laissa säädettyjä velvollisuuksia (esimerkiksi ei noudata rangaistusajan suunnitelmassa sovittua, ei saavu valvontatapaamisiin tai käyttäytyy epäasiallisesti). Mikäli velvollisuuksien rikkominen on ollut vähäistä, eikä se ole ollut toistuvaa, tuomitulle voidaan antaa varoituksen sijasta huomautus.
  • Törkeä rikkomus (esimerkiksi poisjäänti palvelusta tai päihtymys palvelupaikalla) voi johtaa palvelun keskeyttämiseen ja ilmoitukseen syyttäjälle. Syyttäjän esityksestä tuomioistuin voi muuntaa jäljellä olevan rangaistuksen vankeudeksi. Yhdyskuntapalvelu voidaan muuntaa vankeudeksi myös uuden rikoksen takia.


Julkaistu 31.8.2022