Kantelu

Rikosseuraamuslaitoksen, sen yksiköiden ja virkamiesten toiminnan lainmukaisuutta valvotaan Rikosseuraamuslaitoksessa hallinnonalan sisäisellä valvonnalla. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö valvoo valtakunnallisesti ja rikosseuraamusalueiden aluejohtajat valvovat omien alueidensa yksiköiden toimintaa.

Tärkein Rikosseuraamuslaitoksen ulkopuolinen laillisuusvalvoja on eduskunnan apulaisoikeusasiamies. Muita laillisuusvalvojia ovat mm. tasa-arvovaltuutettu ja tietosuojavaltuutettu. Tasa-arvovaltuutetulta saa ohjeita ja neuvoja, jos epäilee tulleensa syrjityksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja henkilöiden tietosuojaoikeuksien toteutumista.

Rikosseuraamuslaitos ei ole toimivaltainen tutkimaan terveyden- tai sairaanhoitoa koskevia kanteluasioita. Vankiterveydenhuollon yksikön järjestämän ja tuottaman vankien terveyden- ja sairaanhoidon lainmukaisuutta valvoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Kantelua ei voi tehdä samasta asiasta useammalle kuin yhdelle laillisuusvalvontaviranomaiselle. Kantelu tutkitaan lähtökohtaisesti siinä viranomaisessa, jossa se on tullut ensimmäiseksi vireille.

Asian selvittäminen henkilökunnan kanssa vai kanteluprosessissa?

Rikosseuraamuslaitoksen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rikosoikeudelliset seuraamukset pannaan täytäntöön lainmukaisesti ja turvallisesti. Vankeja ja yhdyskuntaseuraamukseen tuomittuja on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

Jos asiakas tai hänen läheisensä kokee, että häntä on kohdeltu epäasiallisesti tai hän epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi asiasta keskustella vankilan tai yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilökunnan kanssa tai asiasta voi kirjoittaa kantelun laillisuusvalvojalle.

Ongelma- ja ristiriitatilanteissa olisi kuitenkin tärkeää pyrkiä selvittämään asia ensisijaisesti henkilökunnan kanssa keskustelemalla. Keskusteleminen henkilökunnan kanssa on yleensä nopein tapa selvittää asia.

Oikaisuvaatimus vai kantelu?

Oikaisuvaatimus on ensisijainen oikeussuoja- ja muutoksenhakukeino. Eri seuraamuksia koskevissa laeissa (vankeuslaki 20 luku 1 §, tutkintavankeuslaki 15 luku 1 §, laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 86 §, laki valvotusta koevapaudesta 40 §) on lueteltu ne Rikosseuraamuslaitoksen päätökset, joihin saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusasiassa annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kanteluprosessissa ei lähtökohtaisesti käsitellä niitä päätöksiä, joihin voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimusmenettelyssä. Kanteluprosessissa voidaan kuitenkin tutkia asian menettelyllisiä seikkoja, kuten esimerkiksi sitä, onko oikeus muutoksenhakuun toteutunut.

Kantelun tekeminen

Hallintokantelu tehdään kirjallisesti ja sen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti omalla äidinkielellään. Kantelun tekeminen on maksutonta. Kantelusta tulee käydä ilmi kantelijan nimi ja yhteystiedot. Kanteluun on hyvä liittää myös mahdolliset asiaa koskevat päätökset sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelun sisältö

  1. Kantelussa on yksilöitävä, mihin Rikosseuraamuslaitoksen tai virkamiehen toimintaan tai laiminlyöntiin hänen arvostelunsa kohdistuu.
  2. Kantelun tekijän tulee kantelussa esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla hän pitää Rikosseuraamuslaitoksen tai virkamiehen menettelyä virheellisenä.
  3. Kantelussa tulisi esittää tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.
  4. Kantelussa olisi hyvä ilmoittaa, onko samaa asiaa koskeva kantelu vireillä muualla.

Kanteleminen valtakirjan nojalla toisen henkilön puolesta

Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa.

Tuomittuja ja vangittuja koskevat asiat ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Hallintolain 12 §:n mukaisesti hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Asiamiehen on kuitenkin esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestään. Mikäli siis kantelee toisen henkilön puolesta, on kanteluun liitettävä mukaan edustamansa henkilön antama ja allekirjoittama valtakirja, jolla hän antaa teille oikeuden toimia tässä kanteluasiassa. Mikäli valtakirjaa ei toimiteta, ei kantelijalle voida antaa salassapitosäännöksistä johtuen tuomittua tai vangittua koskevaa tietoa.

Kantelun käsittely

Laillisuusvalvoja ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

Laillisuusvalvoja voi kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa kiinnittää esimerkiksi vankilan tai virkamiehen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa näiden tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Jos tätä ei pidetä riittävänä, asiassa voidaan antaa myös huomautus. Laillisuusvalvoja ei voi kanteluvastauksessaan kumota eikä muuttaa annettuja päätöksiä. Kanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei myöskään saa hakea muutosta valittamalla.

Keskeisimmät Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa valvovat viranomaiset

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö
Postiosoite: Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus
Postiosoite: PL 6, 00581 Helsinki
Faksi: 029 56 81119
Sähköposti: alke.esra(at)om.fi

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus
Postiosoite: PL 723, 33101 Tampere
Faksi: 029 56 83709
Sähköposti: alke.lsra(at)om.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus
Postiosoite: PL 273, 70101 Kuopio
Faksi: 029 56 87049
Sähköposti: alke.ipra(at)om.fi

Eduskunnan oikeusasiamies
Postiosoite: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, 00102 Eduskunta
Faksi: 09 432 2268
Sähköposti: oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI
Faksi: 029 566 6735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 24, 00023 Valtioneuvosto
Faksi: 029 566 6829
Sähköposti: yvv(at)oikeus.fi

Tasa-arvovaltuutettu
Postiosoite: PL 22, 00023 Valtioneuvosto
Sähköposti: tasa-arvo(at)oikeus.fi

Vankien terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset

Potilasasiamies
Vankiterveydenhuollon yksikkö / Vankisairaala
PL 181, 13101 Hämeenlinna

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite: PL 293, 90101 Oulu
Sähköposti: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: Valvira
Postiosoite: PL 210, 00281 Helsinki
Faksi: 029 520 9700
Sähköposti: kirjaamo(at)valvira.fi

 
Julkaistu 4.4.2019