Uusintarikollisuuteen vaikuttavat toimintaohjelmat

Rikosperusteiset ohjelmat


STOP, Seksuaalirikoksista tuomituille tarkoitettu perusohjelma (eng. Sex Offender Treatment Programme: Core Programme, SOTP)

Vankeinhoidossa on ollut vuodesta 1998 lähtien käytössä seksuaalirikoksista ehdottomaan vankeuteen tuomituille tarkoitettu toimintaohjelma, joka perustuu englantilaiseen Sex Offender Treatment Programme: Core Programme (SOTP) ohjelmaan. Suomessa ohjelmaa kutsutaan STOP-ohjelmaksi ja se aloitti toimintansa Kuopion vankilassa, mutta vuoden 2007 aikana ohjelma siirrettiin Riihimäen vankilaan.

Kohderyhmä ja tavoite: STOP-ohjelma on tarkoitettu erilaisiin seksuaalirikollisiin syyllistyneille henkilöille. Ohjelmaan hakevalla vangilla tulee olla riittävän pitkä jäljellä oleva rangaistusaika (vähintään 8 kk). STOP-ohjelmaan hakeudutaan itse ja siihen valitaan ne vangit, joiden uusimisriski arvioidaan keskikorkeaksi tai korkeaksi. Ohjelman tavoitteena on muun muassa seksuaalirikoksiin liittyvien ajatus- ja toimintamallien tiedostaminen ja työstäminen, uhreille koituvien haittojen kognitiivinen ja kokemuksellinen tiedostaminen ja rikoksettoman elämän oleellisimpien taitojen ja keinojen opettelu ja harjoittelu.

Sisältö: STOP-ohjaajat suunnittelevat ohjelman ryhmäistunnot yksilöllisesti jokaisen osallistujan kriminogeenisiä tekijöitä ja tarpeita huomioiden. Jos tuomitulla on takanaan useita seksuaalirikoksia, keskitytään yleensä yhteen tiettyyn tapaukseen, jota sitten lähdetään käsittelemään erilaisista näkökulmista ja erityisesti keskittyen uhrin perspektiiviin. Ohjelman puolessa välissä painopiste vaihtuu uudistavaan vaiheeseen, jossa aloitetaan "uuden minän" rakentaminen uusin toimintamallein. Tässä pyritään oppimaan uusia käyttäytymis- ja ajattelumalleja sekä opettelemaan rikoksettomaan elämään oleellisesti kuuluvia taitoja ja tapoja selviytyä siviilissä.

Toteutus: STOP-ohjelman kokonaiskesto on 8 kuukautta, josta STOP-ryhmäistunnot vievät noin 6 kuukautta. Ohjelmassa on noin 170 istuntoa. Ohjelmassa mukana olevat vangit osallistuvat 3-5:een, kahden tunnin mittaiseen istuntoon viikossa. Muuna aikana vangit osallistuvat vankilan normaaleihin toimintoihin (työ/opiskelu). Ryhmätyöskentelyn aikana ryhmässä on 7-8 ryhmäläistä sekä kaksi STOP-ohjaajaa. Jokainen ryhmäläinen käy läpi omat seksuaalirikoksensa istunnoissa ja niitä käsitellään eri näkökulmista. Ohjelmia alkaa noin kolme kertaa vuodessa. Riihimäen vankilassa toteutettavaan STOP-ohjelmaan voi hakea kaikista Suomen vankiloista milloin tahansa.
Suomessa osallistuminen on vapaaehtoista kun taas esimerkiksi Ruotsissa yhdyskuntaseuraamustyössä käytetään informaatio-ohjelmaa ja vankilassa motivointiohjelmaa, jotka ovat pakollisia. Varsinaisena hoito- ja toimintaohjelmana käytetään Ruotsissa kanadalaista "Relation och samlevnad" eli ROS-nimistä kognitiivista ohjelmaa. Norjassa käytetään englantilaista SOTP-ohjelmaa kaksi osaisena. Suomeen ollaan parhaillaan kehittämässä yhdyskuntaseuraamustyöhön yksilötyön sovellusta. Suomessa oikeusministeriön asettama työryhmä on nyt ehdottanut lääkehoitoa vakavista seksuaalirikoksista tuomituille.

STOP-ohjelman käyneiden seurannasta on saatu hyvin lupaavia tuloksia, mutta ohjelman vaikuttavuudesta tarvittaisiin tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusnäyttöä myös Suomesta. Ohjelman läpikäyneiden vankilaan palaamista on seurattu Riihimäen vankilassa. Tammikuuhun 2009 mennessä ohjelman oli käynyt läpi 149 vankia, joista 129 oli ehtinyt vapautua. Heistä neljä oli saanut uuden tuomion seksuaalirikoksesta.

Sivun alkuun

Väkivaltarikollisille suunnattu ohjelmatoiminta

Suuttumuksen hallinta -ohjelma (eng. Anger Management Training)

Suuttumuksen hallinta -ohjelma on lisenssivapaa englantilainen ohjelma, joka Suomessa otettu käyttöön vuonna 2000. Samantyyppistä ohjelmaa käytetään myös Norjassa ja Tanskassa. Sen sijaan Ruotsi käyttää pidempää englantilaista Aggression Replecement Training (ART)-ohjelmaa.

Kohderyhmä ja tavoite: Suuttumuksen hallinta -ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka kokevat vaikeuksia suuttumuksen ja/tai vihan tunteen hallinnassa ja joilla hallinnan menettäminen johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen. Ohjelmaa ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät väkivaltaa välineellisesti esimerkiksi saadakseen tahtonsa läpi jossakin asiassa, sillä nämä henkilöt pystyvät haluttaessa hallitsemaan tunteensa. Ohjelman tavoitteena on parantaa osallistujien suuttumuksen hallintataitoja.

Sisältö: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vihaisen käyttäytymisen ymmärtäminen, vihaisen käyttäytymisen positiiviset ja negatiiviset seuraukset, suuttumuksen kehityksen vaiheet, vihaisten ajatusten hallinta, suuttumuksen fyysiset tunnusmerkit, sellaisten tilanteiden tunnistaminen ja ennakoiminen, jolloin osallistujat helposti menettävät malttinsa, tekniikat fyysisen kiihtymyksen hallitsemiseksi, suuttumusta lisäävien ajatusmallien tunnistaminen ja muuttaminen sekä jämäkkä viestintä.

Toteutus: Ohjelman kokonaiskesto on 18 tuntia ja se toteutetaan 3 - 4 viikon aikana siten että istuntoja on 2 - 3 kertaa viikossa. Ohjelmasta on käytössä myös yksilötyönä käytettävä lyhyempi versio, jota käytetään erityisesti yhdyskuntaseuraamustyössä.

Ohjelman käyttö vankiloissa vuonna 2009:

  • Etelä-Suomen rikosseuraamusalue: Helsingin vankila, Vantaan vankila
  • Länsi-Suomen rikosseuraamusalue: Kylmäkosken vankila, Käyrän vankila, Turun vankila, Vaasan vankila, Vanajan vankila
  • Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue: Sukevan vankila, Mikkelin vankila , Naarajärven vankila, Pelson vankila

Suuttumuksen hallintakurssin oli käynyt vankitietojärjestelmästä saatujen tietojen mukaan 2000-2009 267 vankia.

Omaehtoisen muutoksen –ohjelma (OMA) (eng. Cognitive Self Change –program)

Omaehtoisen muutoksen ohjelma (OMA) on amerikkalaisen Jack Bushin kehittämä ohjelma ja se on käytössä muun muassa USA:ssa ja Englannissa. Rikosseuraamuslaitos sai ohjelman käyttöönsä vuonna 2001.

Kohderyhmä ja tavoite: Omaehtoisen muutoksen ohjelma (OMA) on suunnattu vangeille, joilla on taustallaan vaikea väkivaltaisen käyttäytymisen historia ja he ovat olleet vankilassa vähintään kaksi kertaa. Ohjelmaa ei suositella alle 25-vuotiaille eikä yli 50-vuotiaille. Koska ohjelmaan tulee valita vain sellaisia osallistujia, jotka todella kuuluvat riskiryhmään, käytetään ensimmäisenä valintakriteerinä staattisia väkivaltaisuuden ja rikollisen käyttäytymisen riskitekijöitä. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa kyvyttömyyteen hahmottaa omaa väkivaltaista käyttäytymistä sekä yhteiskunnan vastaisiin ja väkivaltaisiin ajattelumalleihin.

Sisältö: OMA-ohjelma jakaantuu neljään askeleeksi kutsuttuun osaan, joista kukin kestää noin seitsemän viikkoa. Ensimmäisen askeleen aikana osallistujat kehittävät kykyjään tarkastella omia ajatuksiaan, tunteitaan ja uskomuksiaan. Tämä tapahtuu käsittelemällä tilanteita, joissa osallistujat ovat toimineet väkivaltaisesti. Toisen askeleen aikana osallistujat kehittävät kykyjään havaita mitkä ajatukset, tunteet, asenteet ja tavat ajatella ovat heidän kohdallaan johtaneet väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Kolmannessa askeleessa osallistujat kehittävät kykyjään käyttää uutta ajattelua, joka ei johda vahingoittavaan käyttäytymiseen. Ohjelman viimeisen askeleen aikana osallistujat rakentavat oman henkilökohtaisen retkahduksen esto -suunnitelmansa ja harjoittelevat sen käyttöä myös ryhmän ulkopuolella.

Toteutus: OMA-ohjelman kesto on 120 tuntia ja se ajoittuu noin seitsemän kuukauden aikajaksolle. Ohjelmassa mukana olevat vangit osallistuvat 2-4:än 75 minuutin mittaiseen ryhmäistuntoon viikossa. Ohjelmassa käytetään keskeisinä tekniikoina riskiraporttien ja ajatusraporttien työstämistä. Ohjelman kesto voi hieman vaihdella riippuen kunkin vangin yksilökohtaisesta etenemisestä ohjelman kuluessa.
Kaikkiaan OMA-ohjelmaan on Suomessa osallistunut 2000-2009 noin 140 vankia. Ohjelmasta valmistuu vuoden 2010 aikana Rikosseuraamuslaitoksen laatima kartoitus, jossa on seurattu kaikkien ohjelma käyneiden vankilaan palaamista. Ohjelmaa käsitellään myös entisen OMA-ohjaajan Helena Timosen väitöskirjassa, jossa hän selvitti miten väkivaltarikoksista tuomitut rakensivat elämäänsä vankilasta vapauteen sekä Olli Salon pro gradu-tutkielmassa. Ohjelman käsikirjan uudistamistyö on käynnistynyt ja se on tarkoitus ottaa akkreditointityöryhmän uusintakäsittelyyn vuoden 2010 aikana.

Ohjelman käyttö laitoksissa vuonna 2009:

  • Etelä-Suomen rikosseuraamusalue: Riihimäen vankila, Helsingin vankila
  • Länsi-Suomen rikosseuraamusalue: Kylmäkosken vankila, myös Turun vankilassa on koulutettuja ohjaajia, mutta vuonna 2009 ohjelmaa ei toteutettu.
  • Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue: Pyhäselän vankila, Pelson vankila. Myös Sulkavan vankilassa on koulutettuja ohjaajia, mutta vuonna 2009 ohjelmaa ei toteutettu.

Sivun alkuun

Unbeatables -Lähisuhdeväkivallan katkaisuun motivoiva ryhmäohjelma

Lähisuhdeväkivaltaohjelma on keskipitkä kuntouttava ja väkivallan käytöstä luopumiseen tähtäävä motivoiva ryhmäohjelma. Ohjelman käyttöönotto perustuu 14.3.2006 julkaistuun työryhmän mietintöön, jossa esitetään että Suomeen on valmistettava oma ohjelma. Ohjelman valmistus tilattiin Palmeniasta, jossa sitä on kehitetty yhdessä Espoon Lyömättömän linjan kanssa. Ohjelman akkreditointiprosessi on vielä kesken.

Kohderyhmä ja tavoite: Lähisuhdeväkivaltaohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on väkivaltaista käyttäytymistä parisuhteessa. Ryhmäohjelmalla pyritään vaikuttamaan parisuhdeväkivaltaa tehneiden miesten asenteisiin ja uskomuksiin, jotka ovat naisia ja kumppania syrjiviä ja halventavia.

Sisältö: Ohjelmassa miehiä motivoidaan väkivallattomuuteen ja väkivallan käsittelyyn vapautumisen jälkeen antamalla heille tietoa jatkohoitomahdollisuuksista. Ohjelmalla autetaan miehiä tunnistamaan vääristyneitä uskomusjärjestelmiään ja muuttamaan niitä erilaisilla tehtävillä, ryhmäkeskusteluilla ja ohjaajien antamalla roolimallilla naisia kunnioittaviksi ja arvostaviksi. Tavoitteena on tukea miehiä purkamaan jäykkiä ja alistavia naisiin kohdistuvia rooliodotuksia ja luomaan joustavampia ja kunnioittavia asenteita naisia kohtaan.

Toteutus: Ohjelma sisältää 15 istuntoa. Menetelminä ovat ryhmäkeskustelut, harjoitukset, yksilö- ja ryhmätehtävät. Ohjelma kestää noin 2-3 kuukautta. Tuntimäärä on yhteensä 30 tuntia.

Suomen lähisuhdeväkivaltaohjelmasta on toteutettu kolme pilottiryhmää Helsingin vankilassa vuosina 2007 ja 2008. Tällöin ohjaajina toimivat Espoon Lyömättömästä linjasta kaksi työntekijää omalla toiminimellään. Ohjelmasta järjestetään ensimmäinen koulutus syksyllä 2010, jonka jälkeen se on tarkoitus ottaa käyttöön jokaisen rikosseuraamusalueen yhdessä laitoksessa.

Sivun alkuun

MOVE- parisuhdeväkivallan puheeksiotto-ohjelma

Kohderyhmä ja tavoite: Move! on Mikkelin vankilan ja VIOLA ry:n yhteistyönä vuodesta 2001 lähtien kehittämä puheeksiottomalli, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on väkivaltaista käyttäytymistä parisuhteessa ja jotka haluavat käsitellä sitä monimuotoisessa, räätälöidyssä ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on auttaa henkilöä tunnistamaan väkivaltaista käyttäytymistään parisuhteessa ja sen seurauksia, kannustaa häntä keskustelemaan siitä ja problematisoimaan sitä sekä hakeutumaan avun piiriin.

Sisältö: Ohjelmassa annetaan informaatiota hoitomahdollisuuksista ja henkilökohtainen jatkosuunnitelman tekeminen. Puheeksiotto perustuu ajatukselle, että omaa väkivaltaista käyttäytymistään voi oppia hallitsemaan ja että väkivallantekijä on itse vastuussa käyttäytymisestään.

Toteutus: Puheeksiottomallia toteutetaan yksilötyössä sisältäen puheeksiotto-osion seuloineen, johon voidaan liittää seurantaistunto. Osallistuja voi jatkaa ohjelmassa mikäli hänellä on seulonnassa ilmennyt parisuhdeväkivaltaa.
Move! -ohjelmaan on kaiken kaikkiaan osallistunut vuoteen 2009 loppuun mennessä yli 150 vankia, joista suurin osa on tuomittu väkivaltarikoksesta. Ohjelmaan kohdistuvaan tutkimukseen on vuonna 2010 myönnetty Lapin yliopistolle rahoitus.

Lisätietoja ohjelmista:
erityisasiantuntija Ulla Knuuti, p. 029 56 88483

 
Julkaistu 2.8.2013