Opiskelu

Normaalisuusperiaate korostaa sitä, että vankeusrangaistukseen tuomituilla on sama oikeus koulutukseen kuin yhteiskunnan muillakin kansalaisilla. Rangaistuksena on ainoastaan vapauden menetys. Vankiloissa järjestetään yhteistyössä lähiseudun oppilaitosten kanssa sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Vangit saavat opintotodistuksensa oppilaitokselta, eikä niistä ilmene, että opinnot on suoritettu vankilassa.

Vuosittain keskimäärin 2000 vankia osallistuu johonkin koulutukseen, mikä on noin neljäsosa kaikista vangeista. Vankien päivittäisestä toiminta-ajasta noin 10 % on koulutusta. Vangit voivat olla opetushallinnon toimialaan kuuluvassa koulutuksessa mukana edellyttäen, että he täyttävät yleiset opiskelijaksi ottamisen perusteita koskevat vaatimukset tai erityisopiskelijaksi ottamisen kriteerit. Ammatillisten tavoitteiden mukainen opiskelu edellyttää vangilta riittävää työ- ja toimintakykyä. Koulutuksen järjestämiseen vangeille vaikuttaa myös koulutuksen järjestäjän koulutustarjonta, henkilö- ja muut resurssit sekä vankeusrangaistuksen suorittamispaikka ja rangaistuksen pituus. Myös vankien koulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteita sekä niiden perusteella laadittuja paikallisia opetussuunnitelmia.

Koulutustarjonta

Vangeilla on monenlaisia opiskelutarpeita. Rangaistusaikana on mahdollista suorittaa perusopetuksen tai lukion oppimäärä tai osia siitä sekä lisätä ammatillisia valmiuksia suorittamalla ammatillisten tutkintojen osia tai koko tutkinnon. Pääasiassa vankien työtä ohjaava henkilökunta vastaa myös ammatilliseen koulutukseen kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta yhteistyössä ulkopuolisen oppilaitoksen kanssa.

Vankiloissa järjestetään myös runsaasti ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma). Vankien opiskeluvalmiudet ovat usein heikot johtuen mm. lisääntyneistä päihde- ja mielenterveysongelmista. Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus ei sen vuoksi sovellu kaikille vangeille ilman valmentavaa koulutusjaksoa.

Selvitysten perusteella reilu kuusi prosenttia vangeista ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää. Toisaalta osa vangeista tarvitsee myös korkea-asteen koulutusta, jota on mahdollista suorittaa itsenäisesti etäopintoina tai avovankilassa siviiliopintoluvalla.

Tietyin edellytyksin vangille voidaan myös antaa lupa opiskella rangaistuslaitoksen ulkopuolella. Lupa voidaan myöntää mikäli se edistää rangaistusajan suunnitelman toteutumista, luvan ehtojen noudattamista voidaan pitää todennäköisenä, ehtojen noudattamista voidaan valvoa ja vanki suostuu siihen, että vankeinhoitoviranomaiset ovat tarpeen mukaan yhteydessä oppilaitokseen ehtojen noudattamista koskevissa asioissa. Vanki sitoutuu lisäksi päihteettömyyden valvontaan. Vankilan ulkopuolisessa oppilaitoksessa opiskelee vuosittain noin 150-170 vankia

Liitteestä löytyy suunnitelma vankiloiden opintotarjonnasta vuodelle 2020. Suunnitelma päivittyy vankien tarpeiden ja kiinnostuksen sekä resurssien mukaan.

Vankiloiden koulutustarjonta 2020.pdf (pdf, 0.19 Mt)
 
Julkaistu 6.3.2020