Vankeusrangaistukseen tuomittujen sijoittelu ja siirtäminen

Rangaistuksen suorittaminen alkaa joko saapumalla vapaudesta vankilaan tai tutkintavankeuden päättymisen jälkeen. Jos tuomitulla on suoritettavanaan ehdotonta vankeutta korkeintaan kaksi vuotta, voidaan hänet sijoittaa suoraan vapaudesta avolaitokseen, jos hän sitoutuu päihteettömyyteen, sen valvontaan ja muut sijoittamisen edellytykset täyttyvät (Vankeuslaki 4 luku 9 §). Sijoitus perustuu joko yhdyskuntaseuraamustoimistossa tai arviointikeskuksessa tehtävään rangaistusajan suunnitelmaan.

Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun sijoittamisessa otetaan huomioon useita tekijöitä (Vankeuslaki 4 luku 8§). Näitä ovat tuomitun kotikunta ja yhteyksien säilyminen läheisiin, ikä, sukupuoli, terveydentila ja tuomitun toivomus. Myös rangaistuskertaisuudella ja aikaisemmalla rikollisuudella on vaikutusta sijoittamiseen.

Vankia ei kuitenkaan sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai vankilan osastoon kuin vankilan järjestys, turvallisuus tai vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. Keskeinen merkitys on rangaistusajan suunnitelmalla: tuomittu sijoitetaan sellaiseen vankilaan, jossa hän pystyy osallistumaan suunnitelmansa mukaiseen toimintaan.

Sijoittamisessa huomioidaan siis rangaistusajan suunnitelmassa todetut erilaiset tarpeet, toimintakykyyn liittyvät tekijät, rikoksiin syyllistymisen riski ja lisäksi vankilan turvallisuuteen liittyvät tekijät. Alle 18-vuotias sijoitetaan sellaiseen vankilaan tai vankilan osastoon, että hänet voidaan pitää erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi.

Siirtäminen

Vangin siirtämisestä avolaitokseen tai toiseen vankilaan päättää arviointikeskus. Siirtämistä voi hakea joko vanki itse tai vankila. Vangin uudelleensijoittamisen tulee perustua rangaistusajan suunnitelmaan tai muutokseen vangin tilanteessa tai olosuhteissa. Tästä syystä siirtämispäätös on perustuu yksilölliseen harkintaan.

Avolaitokseen siirtymiseksi on useita edellytyksiä, joiden kaikkien tulee täyttyä samanaikaisesti (Vankeuslaki 6 luku 1 §): siirtymisen tulee olla rangaistusajan suunnitelman mukaista ja siten tukea rikoksettoman elämäntavan rakentumista. Vangin tulee myös soveltua avolaitoksessa järjestettävään tai sen hyväksymään toimintaan. Tärkeää on, että vangin arvioidaan noudattavan avolaitoksen järjestystä. Samanaikaisesti on todennäköistä, että hän ei syyllisty rikokseen tai poistu avolaitoksesta luvatta. Avolaitokseen siirtymisen yksi keskeisimpiä edellytyksiä on sitoutuminen päihteettömyyteen ja sen valvontaan. Katso myös Vankeuslaki 4 luku 8 §.

Mikäli vanki syyllistyy rikokseen tai järjestysrikkomukseen avolaitoksessa tai hän kieltäytyy osallistumasta avolaitoksen toimintaan, hänet voidaan siirtää takaisin suljettuun vankilaan (Vankeuslaki 6 luku 2 §). Suljettuun vankilaan siirtämiseen voidaan ryhtyä myös, jos vanki vangitaan rikosepäilyn vuoksi, hänen todetaan ennen avolaitokseen siirtymistä syyllistyneen rikokseen tai hänelle tulee suoritettavaksi uusi vankeusrangaistus. Siirtyminen voi olla perusteltua myös vangin oman turvallisuuden takaamiseksi tai rikollisen toiminnan estämiseksi.

Vanki voidaan siirtää myös avolaitoksesta tai suljetusta vankilasta toiseen (Vankeuslaki 6 luku 3 §)) joko omasta tai vankilan hakemuksesta joko rangaistusajan suunnitelman toteutumisen varmistamiseksi tai muusta syystä. Joissain tilanteissa on välttämätöntä siirtää vanki toiseen vankilaan, jos on syytä epäillä vangin karkaavan tai jos vankilan järjestys tai turvallisuus sitä edellyttää. Mikäli vankila on yliasutettu, voidaan vanki siirtää toiseen vankilaan vankiloiden käyttöasteiden tasoittamiseksi.

 
Julkaistu 14.6.2019