Information om webbplatsen och kakor

Rikosseuraamus.fi är en webbplats som upprätthålls av Brottspåföljdsmyndigheten och som innehåller information om myndighetens verksamhet, det finländska påföljdssystemet, verksamheten i fängelserna och byråerna för samhällspåföljder samt kontaktuppgifter. På webbplatsen finns sektionen vankilatuote.fi där fängelseprodukter presenteras samt Portti-sida som riktar sig till brottspåföljdsklienterna och där det finns länkar till externa aktörers webbsidor och tjänster.

Rikosseuraamus.fi har innehåll förutom på finska till en del även på svenska och engelska. Innehållet på sidan för fängelseprodukter och i Portti finns endast på finska.

För att läsa pdf-dokument på webbplatsen, såsom publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande. Programmet kan laddas ner gratis t.ex. på Adobe Readers webbplats.

Upphovsrätt

Brottspåföljdsmyndigheten har upphovsrätt till allt material som gjorts upp och producerats för sidorna (text, faktainnehåll och bilder). Innehållet på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats får inte användas eller citeras i andra sammanhang utan tillstånd och hänvisning till källan. Om materialet på sidan inte har gjorts upp av Brottspåföljdsmyndigheten, nämns upphovsrättsinnehavaren särskilt.

Sidorna uppdateras av Brottspåföljdsmyndighetens kommunikationsenhet. Brottspåföljdsmyndigheten svarar varken för brister som eventuellt uppdagas i innehållet eller för material som länkats till webbplatsen och har publicerats av utomstående parter.

Användning av kakor på webbplatsen

Kakpraxis som gäller på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats har gjorts upp i enlighet med rekommendationerna från Cybersäkerhetscentret, som lyder under Transport- och kommunikationsverket Traficom. Enligt rekommendationerna kan besökaren ge sitt samtycke till att kakor sparas t.ex. med hjälp av webbläsarens inställningar. Praxis med kakorna på Brottspåföljdsmyndighetens och justitieförvaltningens andra webbplatser utvärderas och utvecklas vid behov.

Kakorna på webbplatsen

På webbplatsen används en del kakor som är nödvändiga för det tekniska genomförandet av webbplatsen och som alltid sätts upp oberoende av webbläsarens kakinställningar. Dessa kakor används endast för åtgärder som är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet. Kakor är små textfiler som placeras i besökarens dator och med hjälp av vilka användningen av webbplatsen kan följas upp.

Webbplatsens kakor som inte är oundgängliga kan besökaren hantera genom att gå in på kakinställningarna i webbläsaren. Spärrandet av kakor kan påverka webbplatsens användningsupplevelse, men det påverkar i regel inte webbplatsens funktionalitet. Sådana är bland annat

  • kakor för uppföljning av besökare
  • kakor som gäller så länge besöket varar
  • kakor som är relaterade till stil.
  • Kakor för uppföljning av besökare

Uppföljningen av webbplatsens besökare samlar in allmänna statistiska uppgifter om webbplatsens användning som används för att utveckla webbplatsen och för kvalitetskontroll. Sådana uppgifter gäller t.ex. laddade sidor, användningstidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Behandlingen av personuppgifter i samband med besökaruppföljningen är i enlighet med dataskyddslagen nödvändig för och proportionell med myndighetens verksamhet för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Besökarens IP-adress samlas inte in för statistikföring.

Uppföljningen av besökare och användningen av kakor på vår webbplats sker i samverkan med Rättsregistercentralen och tjänsteleverantören Abako Oy.

På Brottspåföljdsmyndighetens webbplats används publikationssystemets (Stato) egen besökaruppföljning. För besökaruppföljningen används följande kakor:

  • Kakan med prefixet Neta: Kakan används för att urskilja besökare. Kakan gäller tills den avlägsnas.
  • StatoSession: Innehållspublikationssystemets kaka som används för att upprätthålla information om besökarens session. Kakan gäller så länge besöket varar, dvs. den försvinner när webbläsaren stängs.

Kakor för uppföljning av besökare kan tillåtas eller förhindras i webbläsarens kakinställningar. Om kakor har förhindrats, sparar besökaruppföljningen endast de uppgifter som gäller så länge besöket varar, och kakorna försvinner när besöket avslutas. Uppgifterna om besökaruppföljningen sparas på servrarna som är belägna i datorsalen hos Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori. Uppföljningsuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Statistiska uppgifter kan utnyttjas t.ex. när det gäller kommunikation.

Länkar till andras tjänster

Länkarna på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats och de fördelningsknappar som används på vissa sidor i sociala medietjänster förmedlar inte information om besökaren till respektive tjänsteleverantörer, om länkarna och fördelningsknapparna inte klickas på. Information om kakor i sociala medietjänster finns i dataskyddsklausulerna som gäller för respektive tjänst.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Det samlas in tekniska logguppgifter om datakommunikationsförbindelserna och användningen av webbplatsen. Dessa behövs för att tillhandahålla webbtjänsten och sörja för informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller uppgifter som kan kopplas till person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att utreda felsituationer och informationssäkerhetsincidenter.

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta behövs för att lagstadgade skyldigheter ålagda justitieministeriet och ämbetsverken inom justitieförvaltningen ska kunna fullgöras i enlighet med dataskyddsförordningen.

Anvisningar för hantering av kakor

Bekanta dig med praxis som gäller kakor i den webbläsare du använder och med förhindrande och avlägsnande av kakor på tjänstens egna sidor.

Respons på sidorna

Respons på webbplatsen och dess innehåll kan ges till Brottspåföljdsmyndighetens kommunikationsenhet viestinta.rise(at)om.fi. Respons kan också sändas med hjälp av den responsblankett som finns på vår webbplats.

Officiell post ska sändas till registratorskontorets e-postadress kirjaamo.rise(at)om.fi. Brottspåföljdsmyndigheten använder även meddelandetjänsten Suomi.fi. Tjänsten är ett informationssäkert sätt att sköta ärenden med Brottspåföljdsmyndigheten elektroniskt. Det går att uträtta ärenden via adressen www.suomi.fi/viestit, där meddelandena går till Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor och vid behov vidarebefordras därifrån.

Mer information om webbplatsen finns att få hos Brottspåföljdsmyndighetens kommunikationsenhet.

 
Publicerad 2.6.2020