Beredskap inför coronaviruset vid Brottspåföljdsmyndigheten – vanliga frågor

Här berättar vi om vad coronaviruset får för konsekvenser när det gäller Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Denna sida är avsedd att tillmötesgå klienternas och mediernas ökade informationsbehov.

Sidan uppdateras regelbundet.

Brottspåföljdsmyndigheten

Hur inverkar coronavirussituationen på Brottspåföljdsmyndighetens evenemang och utbildningar?

Evenemangen och utbildningarna har ställts in, flyttats till en senare tidpunkt eller om möjligt över till nätet.

Hur inverkar coronavirussituationen på undervisningen vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral?

Undervisningen vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral har flyttats till webben.

Hur påverkar coronavirussituationen Kriminologiska bibliotekets verksamhet?

Utlåningsverksamhet bedrivs från den 1 till 18 juni enligt överenskommelse. Från och med den 1 augusti fortsätter verksamheten med något begränsade tjänster.

Anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten är sjuk – hur ska man agera?

Är man sjuk, så ska man inte gå till jobbet. Om du misstänker coronavirussmitta ska du följa anvisningarna från Mehiläinen eller kontakta din egen hälsocentral. Glöm inte ta kontakt med din chef. Bekanta dig också med Brottspåföljdsmyndighetens interna anvisningar på intranätet.

Anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten har varit utomlands – hur ska man agera?

Tjänsteresor utomlands görs inte. Brottspåföljdsmyndigheten följer utrikesministeriets anvisningar om utlandsresor.

Hur kontaktar jag anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten?

Man har gått in för att dra ner på fysiska sammankomster och öka användningen av telefoni och elektroniska tjänster, såsom Skype och e-post.

En del av personalen har gått över till distansarbete, men inom Brottspåföljdsmyndigheten finns många uppgifter där fysisk interaktion är ofrånkomligt. Detta gäller exempelvis arbete i fängelser eller med övervakning av övervakad frihet på prov.

Brottspåföljdsmyndighetens kontaktuppgifter finns på webbplatsen

Kan en tjänsteman permitteras under coronaviruspandemin?

Det finns inget behov av detta. Vid Brottspåföljdsmyndigheten är de primära metoderna när det gäller att undvika permitteringar omläggning av uppgifter och förflyttning till andra uppgifter inom myndigheten. Om situationen så kräver kan även uppgifter inom den övriga statsförvaltningen kartläggas.


Fängelser

Hur påverkar coronasituationen slutna fängelser och öppna anstalter?

Coronasituationen påverkar samtliga enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten. Spridningen av coronaviruset bland fångarna och personalen förebyggs genom att begränsa eller dra ner på verksamheter.

Kan de praktiska åtgärderna variera från enhet till enhet?

De praktiska åtgärderna varierar från fängelse till fängelse, eftersom enheterna är mycket olika. Dagordningarna kan även variera från avdelning till avdelning.

Vilka verksamheter garanteras trots undantagsförhållanden?

Daglig promenad, måltider och möjlighet att sköta den personliga hygienen försäkras under alla omständigheter. Även möjlighet till kontakter med omvärlden bereds.

Hur sker mathållningen?

Måltider serveras på avdelningarna i mån av möjlighet.

Man kan fortfarande göra inköp i kiosken.

Om fängelsernas verksamhet inte kan ske på normalt sätt, vad finns det för ersättande verksamheter?

Deltagandet i verksamheten ska ske på normalt sätt om möjligt. Innehållet i verksamhetsskyldigheten kan ändras enligt behov. Ersättande verksamhet ska främja målen i planen för strafftiden och kan innebära exempelvis att fången går över från en arbetsverksamhet till en annan, sysslar med självstudier, distansundervisning eller att lär sig använda elektroniska tjänster.

Går det att fortfarande ordna evenemang i fängelserna?

Evenemang som är gemensamma för mer än tio personer eller för fångar från flera olika avdelningar ordnas inte. Detta gäller exempel konserter och idrottstävlingar.

Hur håller fångarna kontakt med omvärlden?

Telefonsamtal, e-post till fångar, Suomi.fi-meddelandeförmedlingen och brevpost är fortfarande tillgängliga. Fångarna har möjlighet att ringa Skype-samtal. Skype-samtalens längd kan begränsas, exempelvis till 15 minuter, så att alla har maximalt lika möjligheter att ringa samtal.

Beslut om hur de intagna ska kunna få träffas med sina barn kommer att tas i midsommarveckan. Besöken har varit indragna sedan den 13 mars. Fysiska besök har ersatts med möten över Skype under den tid som coronarelaterade begränsningar gällt.

Kan familjebesök äga rum?

På grund av den rådande situationen har man varit tvungen att tillfälligt ställa in familjebesöken. I gengäld har man utökat möjligheter att ringa Skype-samtal.

Beslut om hur de intagna ska kunna få träffas med sina barn kommer att tas i midsommarveckan. Besöken har varit indragna sedan den 13 mars. Fysiska besök har ersatts med möten över Skype under den tid som coronarelaterade begränsningar gällt.

Släpps fångarna på permission?

Beslut om permission fattas av enhetschefen. I besluten ska de rådande förhållandena i samhället och risken för att coronaviruset sprids beaktas. Permissioner har på grund av coronasituationen i praktiken beviljats endast av synnerligen viktiga skäl, dvs. en nära anhörigs begravning eller besök hos en mycket allvarligt sjuk närstående.

Vid behov kan en redan beviljad permission återkallas på de grunder som anges i fängelselagen.

Kan permissioner på basis av strafftidens längd som förblivit oanvända på grund av coronasituationen ersättas efter att begränsningarna upphävts?

Under normala förhållanden kan permissioner på högst tre dygn beviljas på basis av strafftidens längd efter att fången avtjänat så mycket av sitt straff att permissioner blivit möjliga. Permissioner beviljas på grunder bestämda i fängelselagen och är alltid beroende av prövning. Därför kan permissioner som eventuellt skulle blivit beviljade om inte coronavirusrelaterade begränsningar hade funnits inte beviljas och tas ut senare.

Hur inverkar coronasituationen på övervakad frihet på prov?

Verkställigheten av övervakad frihet på prov fortsätter. Under coronasituationen omfattar verksamhetsskyldigheten ofta sysslor som går att utföra hemifrån, såsom att ta sig igenom ett åtgärdsprogram på egen hand eller per telefon, arbeta eller studera på distans.

Man kan fortsättningsvis gå till arbetet, i synnerhet om det handlar om en samhällskritisk verksamhet. Att gå till arbetet ska alltid avtalas separat.

Vid bostadsinspektioner och vid anbringande av övervakningsbojor på de övervakade iakttas hälsomyndigheternas anvisningar.

Äger andra myndigheter tillträde till fängelserna?

Besök är fortfarande möjliga för myndighetspersoner, försvarare och rättsbiträden.

Hur påverkar coronasituationen rättsväsendets verksamhet, förhör och andra former av hörande?

En del av rättegångarna genomförs med hjälp av elektroniska tjänster, såsom videokonferens.

När det gäller förhör föredras distansförbindelser.

Sammankomster med försvarare kan ske i fängelserna bakom plexiglas, om det inte är möjligt att ta mötet på distans. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan samtalspartners säkerställs.

Har fångarna möjlighet att studera under coronasituationen?

Det går att studera, om det kan sker i cellen eller på distans med hjälp av elektroniska tjänster.

Kan intagna delta i högskolornas inträdesprov?

På grund av coronaepidemin genomförs antagningsproven till högskolorna på distans i år. I slutna fängelser kan man delta i antagningsprov över nätet med hjälp av en dator och internetuppkoppling som samarbetsläroanstalten upplåtit till disposition.

Antagningsprovet kan avläggas utanför fängelset med egen dator på en särskilt anvisad plats, om förutsättningarna för att bevilja fången permission är uppfyllda. En häktad kan beviljas tillstånd att avlägsna sig från fängelset under övervakning för en kort tid för att delta i antagningsprov.

Har fångarna möjlighet att syssla med hobbyverksamheter under coronasituationen?

Fritidsaktiviteter pågår fortfarande i fängelserna, men skillnader mellan anstalter förekommer.

Gym och sportsalar och bastur blir igen tillgängliga från och med den 1 juni. Man ska dock se till att man iakttar bra hygien och håller tillräckligt avstånd till andra. Tillträde till motionsställena kan differentieras.

Tillgång till fritidssysslor prövas från fall till fall med iakttagande av bestämmelserna i lagen och anvisningarna från Brottspåföljdsmyndigheten och hälsovårdsmyndigheterna.

Fångarna har fortfarande möjlighet att använda bibliotekstjänster. Beställningar kan lämnas in t.ex. på ärendeformulär.

Hur står det till med religionsutövningen i fängelser?

Religionsutövning i fängelserna är fortfarande möjligt. Gudstjänster kan ordnas avdelningsvis, via radio eller över Skype.

Hur påverkar coronasituationen fångarbetet och löneutbetalning till fångar?

Om fångens deltagande i aktiviteter avbryts på grund av coronasituationen försöker man ordna ersättande sysselsättning, t.ex. studier i cellen, åtgärdsprogram som utförs individuellt eller någon annan motsvarande sysselsättning som går att genomföra på egen hand.

Om själva verksamheten avbryts på grund av coronaviruset och fängelset inte kan erbjuda alternativ sysselsättning, betalas till fångarna under avbrottet sysselsättningspenning eller lön för arbete i öppna anstalter i enlighet med det beslut om placering i sysselsättning som gäller vid tidpunkten för avbrottet. Arbetsdriften vid slutna anstalter utvidgas från och med den 1 juni och möjlighet till arbete bereds flera fångar.

Tillstånd till civilt arbete i öppna anstalter återkallas inte på grund av coronasituationen. Beslut fattas dock alltid individuellt på enheterna. För dem som har frigång för arbete ordnas vid behov separat inkvartering. På öppna anstalter kan utomhusarbeten återupptas i mindre grupper från och med den 1 juni.

Hur beaktas riskgrupperna?

Det är många fångar som hör till riskgrupperna. Genom att placera personer som hör till riskgrupper, t.ex. personer över 70 år, på skilda avdelningar och celler går man in för att garantera så trygga förhållanden som möjligt för alla.

Hur agerar man om en fånge misstänks ha coronavirussmitta?

Fängelsepersonalen står i kontakt med Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. I fängelset blir det personalen vid fängelsepolikliniken som undersöker fångens hälsotillstånd. Vidare åtgärder tas i enlighet med hälso- och sjukvårdspersonalens anvisningar. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar fattar vid behov beslut om att fången ska hållas i karantän eller isoleras. Detta sker med stöd av bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. Vid behov kan fången flyttas till Sjukhuset för fångar eller ett sjukhus som lyder under den offentliga hälso- och sjukvården.

Var någonstans får fångarna information om coronasituationen?

Personalen vid fängelset och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har en ytterst viktig roll som informationsförmedlare när det gäller utvecklingen av coronasituationen. Till Portti-intranät som fångarna har tillgång till har man lagt till information om coronaviruset på ett flertal språk. I portalen har man också satsat på innehåll som gäller psykiskt välbefinnande och familjefrågor.

Hur påverkar coronasituationen förflyttningar av fångar?

Förflyttningar från slutna fängelser till öppna anstalter sker fortfarande. Förflyttning från ett slutet fängelse till ett annat ett slutet fängelse görs endast av viktiga skäl. När det gäller häkten är det motiverat att fortsätta med förflyttningar av intagna i enlighet med normal praxis för att förebygga överbeläggning i häktena.

Förflyttningar av fångar genomförs inte medan karantän eller isolering pågår.

Hur verkställs korta domar under undantagsförhållanden?

Inledandet av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och ovillkorliga fängelsestraff har skjutits fram till den 31 juli 2020. Det är nödvändigt att begränsa intagningen av nya fångar i fängelserna för att minimera effekterna av coronavirusepidemin. De inställelsetider som redan fastställts ändras inte.

Hur ha man ordnat det med besök av barn?

Man har varit tvungen att ställa in familjebesök och andra besök i fängelserna, och det gäller även barn. Kontakt med en intagen närstående kan man ha på andra sätt, bland annat Skype, telefon, brev och e-post.

Beslut om hur de intagna ska kunna få träffas med sina barn kommer att tas i midsommarveckan. Besöken har varit indragna sedan den 13 mars. Fysiska besök har ersatts med möten över Skype under den tid som coronarelaterade begränsningar gällt.

Hur kan man använda videoförbindelser inifrån fängelset?

En fånge kan ges tillstånd att stå i kontakt med anhöriga eller andra närstående via videoförbindelse där deltagarna kan se och höra varandra. På fångens eller ombudets begäran kan också kontakt med ombudet ske i videokonferens. Via videoförbindelse kan fången också ha kontakt med myndigheter och samarbetspartners, dock bistådd av en brottspåföljdsanställd. Tillgång till videoförbindelser varierar något från enhet till enhet.

Hur får man tillgång till internet inifrån fängelset?

En fånge kan beviljas tillstånd att använda internet i begränsad omfattning för ändamål som hänför sig till utkomst, arbete, utbildning, rättsliga, sociala eller boenderelaterade ärenden eller av annat motsvarande viktigt skäl. Fängelsedirektören eller tjänstemannen med ansvar för säkerheten eller verksamheten beslutar om beviljande och återkallande av tillstånd att använda internet samt om överlämnande av en dator i fångens besittning. Hjälp med att använda internet får man av fängelseanställda, i synnerhet digitala handledare.

Vilka elektroniska tjänster kan intagna använda via webben?

Den uppkoppling som finns att tillgå i slutna fängelser ger tillgång till ett flertal tjänster relaterade med missbruk, hälsa och sociala trygghet. Det finns också många tjänster när det gäller studier och framtida sysselsättning. Dessutom får man tillgång till webbsidor där man kan söka bostad och till tjänster tillhandahållna av civilsamhällsaktörer som är väsentliga med tanke på utslussning (FPA, Skatteförvaltningen m.m.). Nätbank fungerar också. Myndigheter kan kontaktas via meddelandetjänsten suomi.fi.

Varför får inte alla intagna tillgång till internet/distanstjänster?

Fängelsedirektören eller tjänstemannen med ansvar för säkerheten eller verksamheten beslutar om beviljande och återkallande av tillstånd att använda internet samt om överlämnande av en dator i fångens besittning. Beviljande av tillstånd för användning av internet förutsätter att internetanvändningen inte äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset eller fångens egen eller någon annans säkerhet. Om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls efter att beslutet fattats eller om fången bryter mot tillståndsvillkoren, kan tillståndet återkallas.

Får man använda e-post i fängelset?

I slutet fängelse får intagna inte tillgång till sina egna e-post. Däremot är det möjligt att ta emot e-post till fängelsets fångpostadress. Personalen printar ut inkomna meddelanden och lämnar dem till fången. Det går inte att skicka bifogade filer till fången. Fångar som beviljats tillstånd att använda internet kan även använda suomi.fi-tjänsten där man får kontakt med myndigheterna. På öppna anstalter kan intagna som fått internettillstånd också logga in på sina egna internetbaserade e-posttjänster.

Vad får coronaviruset för konsekvenser på fängelseundervisningen?

I en del fängelser sker närundervisning, dock med beaktande av coronavirussituationen (säkerhetsavstånd, mindre grupper m.m.). I huvudsak har man dock övergått till distansstudier. Distansstudierna innebär att den intagne studerar och gör uppgifter på egen hand. Läraren skickar hemuppgifterna via en fängelseanställd som vidarebefordrar dem till den intagne. När den intagne blivit färdig med uppgifterna returneras de till läraren för granskning. I de flesta fängelser har intagna möjlighet att få tillgång till distansundervisning och lärarstöd via Skype eller per telefon.


Samhällspåföljder

Vad får coronasituationen för konsekvenser när det gäller öppettiderna för byråerna för samhällspåföljder?

Byråerna betjänar enligt normala öppettider, men kontakterna ska ske i första hand per telefon eller via Skype eller Lync.

Hur kan man nå en brottspåföljdsanställd vid byrån för samhällspåföljder? Vilka kanaler står till buds?

Det är telefon, Skype, Lync eller krypterad e-post som gäller.

När inleds avtjänandet av straff under undantagsförhållanden?

Man går in för att inleda nyutdömda samhällspåföljder så normalt som möjligt. Inställa sig kan man per telefon.

Hur avtjänar man samhällspåföljder under undantagsförhållanden?

Samhällstjänst

Arbetstjänst inom ramen för samhällstjänsten kan man fortsätta med om det går att sköta i enlighet med skyddsanvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (t.ex. när det gäller utomhusarbete) och tjänstgöringsstället går med på det. Går det inte att fortsätta med arbetstjänsten ska man bedöma om innehållet i samhällstjänsten kan genomföras t.ex. i form av programverksamhet eller diskussionsserier över nätet. I annat fall avbryts samhällstjänst för viss tid.

Övervakningsstraff

Inga verkställigheter av övervakningsstraff inleds inte i den rådande pandemisituationen.

När det gäller pågående övervakningsstraff ändras planerna för strafftiden så att de omfattar obligatorisk sysselsättningsskyldighet hemma hos den dömde. Det är möjligt att schemalägga sysselsättningsskyldigheten i mindre utsträckning än i normala situationer.

Ungdomsstraff och övervakning av villkorligt dömda och villkorlig frigivna

Ungdomsstraff och övervakningar som kommer in för verkställighet ska inledas. När det gäller pågående ungdomsstraff ändras planerna för strafftiden så att de omfattar skriftliga uppgifter som ska göras hemma hos den dömde, nätuppgifter, timmar med individuella programinnehåll eller temadiskussioner med övervakaren som sker per telefon eller via säkerhetgaranterad fjärranslutning.

I övervakningar under verkställighet godkänner man att den dömde håller kontakt per telefon eller över nätet.

Hur ska man göra om man blir sjuk och ska ha en avtalad sammankomst med brottspåföljdsanställd?

Man ska anmäla frånvaro normalt på det sätt som man kommit överens om i planen för strafftiden.

Avbryts samhällstjänsten om tjänstgöringsstället måste stänga ner?

I innevarande situation kan det vara svårt att hitta ett alternativt tjänstgöringsställe. Övervakaren och klienten ska i samråd bedöma om det vore möjligt att t.ex. genomföra något program eller ha samtal med övervakaren över nätet. Om ingen alternativ sysselsättning kan kommas på är det möjligt att temporärt avbryta samhällstjänsten.

Vad för slags uppgifter kan man utföra hemma som en del av samhällstjänst?

Innehållet kan gå ut på skriftliga uppgifter, uppgifter som hänför sig till missbrukarvård och mentalvårdstjänster och som kan göras över nätet, diskussioner och programtimmar med övervakaren per telefon eller över Skype eller Lync. Innehållet ska avtalas på förhand med övervakaren.

Gör stödpatrullen fortfarande hembesök?

Stödpatrullerna gör fortfarande övervakningsbesök, men sammankomsterna tas i mån av möjlighet utomhus.

Hur utförs elektronisk övervakning under undantagsförhållanden?

Elektronisk övervakning sker i normal ordning.

Hur ska brottspåföljdsanställda och klienterna skydda sig i situationer som kräver närkontakt?

Framför allt gäller det att hålla ett tillräckligt avstånd. I nära kontakt, såsom när man fäster på eller tar av fotbojan, ska den brottspåföljdsanställde skydda sig med handskar och andningsskydd. Eventuella influensasymtom ska man tala om på förhand.

Var får jag hjälp när coronan oroar och ängslar mig?

Det är lätt hänt att undantagsförhållanden väcker oro och osäkerhet. Här hittar du en handbok i egenvård som hjälper dig att handskas med oro och ångest som beror på coronan. Materialet används även av yrkesutbildade personer i arbetet med klienter.

Råd för hantering av oro och osäkerhet som beror på coronavirus (på finska)


 
Publicerad 2.6.2020