Beredskap inför coronaviruset vid Brottspåföljdsmyndigheten – vanliga frågor

Här berättar vi om vad coronaviruset får för konsekvenser när det gäller Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Denna sida är avsedd att tillmötesgå klienternas och mediernas ökade informationsbehov.

Sidan uppdateras regelbundet. Sidan updaterades senast den 15 juli.

Brottspåföljdsmyndigheten

Hur inverkar coronavirussituationen på Brottspåföljdsmyndighetens evenemang och utbildningar?

Evenemangen och utbildningarna har ställts in, flyttats till en senare tidpunkt eller om möjligt över till nätet.

Hur inverkar coronavirussituationen på undervisningen vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral?

Undervisningen vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral har flyttats till webben.

Hur påverkar coronavirussituationen Kriminologiska bibliotekets verksamhet?

Utlåningsverksamhet bedrivs från den 1 till 18 juni enligt överenskommelse. Från och med den 1 augusti fortsätter verksamheten med något begränsade tjänster.

Anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten är sjuk – hur ska man agera?

Är man sjuk, så ska man inte gå till jobbet. Om du misstänker coronavirussmitta ska du följa anvisningarna från Mehiläinen eller kontakta din egen hälsocentral. Glöm inte ta kontakt med din chef. Bekanta dig också med Brottspåföljdsmyndighetens interna anvisningar på intranätet.

Anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten har varit utomlands – hur ska man agera?

Tjänsteresor utomlands görs inte. Brottspåföljdsmyndigheten följer utrikesministeriets anvisningar om utlandsresor.

Hur kontaktar jag anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten?

Man har gått in för att dra ner på fysiska sammankomster och öka användningen av telefoni och elektroniska tjänster, såsom Skype och e-post.

En del av personalen har gått över till distansarbete, men inom Brottspåföljdsmyndigheten finns många uppgifter där fysisk interaktion är ofrånkomligt. Detta gäller exempelvis arbete i fängelser eller med övervakning av övervakad frihet på prov.

Brottspåföljdsmyndighetens kontaktuppgifter finns på webbplatsen

Kan en tjänsteman permitteras under coronaviruspandemin?

Det finns inget behov av detta. Vid Brottspåföljdsmyndigheten är de primära metoderna när det gäller att undvika permitteringar omläggning av uppgifter och förflyttning till andra uppgifter inom myndigheten. Om situationen så kräver kan även uppgifter inom den övriga statsförvaltningen kartläggas.


Fängelser

Hur påverkar coronasituationen slutna fängelser och öppna anstalter?

Man förebygger spridning av coronaviruset genom att man ser till att ha bra hygien och hålla tillräckliga avstånd. Man undviker också att ha flera fångar bosatta i samma cell.

Kan de praktiska åtgärderna variera från enhet till enhet?

De praktiska åtgärderna varierar från fängelse till fängelse, eftersom enheterna är mycket olika. Dagordningarna kan även variera från avdelning till avdelning.

Hur sker mathållningen?

Måltiderna ordnas på sedvanligt sätt.

Man kan fortfarande göra inköp i kiosken.

Går det att fortfarande ordna evenemang i fängelserna?

Evenemang, såsom konserter och idrottstävlingar, kan ordnas bara man ordnar med hygienen och avstånden.

I fritidsaktiviteter ska man delta bara om man är frisk. Vid behov kan deltagande vägras för att garantera säkerheten.

Hur håller fångarna kontakt med omvärlden?

Telefonsamtal, e-post till fångar, Suomi.fi-meddelandeförmedlingen och brevpost är fortfarande tillgängliga. Fångarna har möjlighet att ringa Skype-samtal.

Släpps nära anhöriga och barn till intagna in på besök i fängelser?

Från och med den 1 juli återupptas besöken som normalt.

Man ska ha bra handhygien under besöken. Besökarna ska vara förberedda att bära ansiktsmask vid besöken, om det inte finns plexiglas i besökslokalen. Två meters säkerhetsavstånd ska hållas.

Vid samtliga besök gäller ett absolut beröringsförbud.

Kan en person som nyligen återvänt från utlandet besöka ett fängelse?

Ifall en besökare till en intagen eller en utomstående besökare till fängelse har anlänt till Finland från ett land som fortfarande är föremål för inre eller yttre gränskontroll på grund av coronaepidemin och mindre än 14 dygn har gått från ankomsten, är besök i fängelse inte att rekommendera.

Släpps fångarna på permission?

Beslut om permission fattas av enhetschefen. I besluten beaktas förhållanden som råder ute i samhället och risken för att coronaviruset sprids.

Vid behov kan en permission som man redan fått sig beviljad återkallas på de grunder som anges i fängelselagen.

Får man ta ut senare permission på basis av strafftidens längd som förblivit oanvänd på grund av coronasituationen efter att begränsningarna upphävts?

Under normala förhållanden kan permissioner på högst tre dygn beviljas på basis av strafftidens längd efter att fången avtjänat så mycket av sitt straff att permissioner blivit möjliga. Permissioner beviljas på grunder som är bestämda i fängelselagen och är alltid beroende av prövning. Därför kan permissioner som eventuellt skulle blivit beviljade om inte coronavirusrelaterade begränsningar hade funnits inte beviljas och tas ut senare.

Hur inverkar coronasituationen på övervakad frihet på prov?

Verkställighet av övervakad frihet på prov fortsätter.

Vid bostadsinspektioner och vid anbringande av övervakningsbojor på de övervakade iakttas anvisningar som tagits fram med utgångspunkt i rekommendationer från hälsovårdsmyndigheter.

Har fångarna möjlighet att syssla med hobbyverksamheter under coronasituationen?

Alla gym och sportsalar har återtagits i bruk från och med den 1 juni. Man ser till att salarna städas efter varje gång man använt dem. Hur många som släpps in samtidigt beror på hur stor lokal det handlar om.

I fritidsaktiviteter ska man delta bara om man är frisk. Vid behov kan deltagande vägras för att garantera säkerheten.

Hur står det till med religionsutövningen i fängelser?

Religionsutövning i fängelserna är fortfarande möjligt.

Andliga sammankomster kan ordnas också av utomstående, såsom innan coronaepidemin började. Vid tillställningarna ska man se till att hålla avstånden. Märk väl att det inte är tillåtet att ta i hand. Antalet deltagande kan begränsas vid behov för att garantera säkerheten.

Hur påverkar coronasituationen sysselsättningarna och löneutbetalningen till fångar?

Avsikten är att fångarna ska kunna delta i sysselsättningar på normalt sätt. Man ska delta bara om man är frisk. I fångarbete och gruppaktiviteter ser man till att avstånd och handhygien iakttas. Vid behov ordnas sysselsättningar i mindre grupper.

Aktiviteter som ordnas av samarbetspartners kan ordnas om man lyckas att hålla avstånden.

Hur beaktar man riskgrupperna?

Det är många fångar som hör till riskgrupperna. Man går in för att ordna så trygga förhållanden som möjligt för dem som är riskgrupp.

Hur agerar man om en fånge misstänks ha coronavirussmitta?

Fängelsepersonalen står i kontakt med Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. I fängelset blir det personalen vid fängelsepolikliniken som undersöker fångens hälsotillstånd. Vidare åtgärder tas i enlighet med hälso- och sjukvårdspersonalens anvisningar. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar fattar vid behov beslut om att fången ska hållas i karantän eller isoleras. Detta sker med stöd av bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. Vid behov kan fången flyttas till Sjukhuset för fångar eller ett sjukhus som lyder under den offentliga hälso- och sjukvården.

Var någonstans får fångarna information om coronasituationen?

Personalen vid fängelset och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har en ytterst viktig roll som informationsförmedlare när det gäller utvecklingen av coronasituationen. Till Portti-intranät som fångarna har tillgång till har man lagt till information om coronaviruset på flera språk. I portalen har man också satsat på innehåll som gäller psykiskt välbefinnande och familjefrågor.

Hur påverkar coronasituationen överföringar av fångar?

Om en fånge som ska överföras till en öppen anstalt uppvisar symtom på luftvägsinfektion, genomförs överföringen först efter att infektionen gått över och fången haft en vecka utan symtom. Fångar med symtom på luftvägsinfektion överförs inte från ett fängelse till ett annat. Förflyttningar av fångar genomförs inte medan karantän eller isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar pågår.

Hur verkställs domarna under coronasituationen?

Förvandlingsstraff för böter och ovillkorliga fängelsestraff börjar verkställas igen i och med att beredskapslagen upphört att gälla den 16 juni. Verkställigheter hade senarelagts genom lag ända fram till utgången av juli i syfte att få mer plats på fängelserna och minimera effekterna av pandemin. Inställelsetider som redan fastställts ändrades inte genom lagen.

Verkställighetsprocesser som blev avbrutna när begränsningarna infördes vidtar nu, och domar som vunnit laga kraft under begränsningstiden börjar verkställas.

Indragna efterlysningar på fängelsedömda kommer att sättas i kraft senast under vecka 26, och efterlysningar på dem som inte inställt sig ska likaså träda i kraft.

Hur säkerställer man att fängelserna inte blir överbelagda när man börjar avveckla försoningskön?

Försoningskön som bildats ska avvecklas under kontrollerade former. Åtgärderna periodiseras över en längre tid inom ramen för lagen. I detta ska man iaktta antalet tillgängliga platser i fängelserna och vilka resurser som man har att tillgå i de olika faserna i verkställigheten.

En viss flexibilitet skapas av möjligheten att slå ut inställelsetidpunkterna över en längre tid och disponera över platserna på riksomfattande nivå.

Drogtestas fångar och samhällspåföljdskunder under coronaviruspandemin?

Man ingriper alltid när man misstänker att fången eller klienten är påverkad. Drogtest görs också under coronaviruspandemin. Användning av berusande medel leder till påföljder på samma sätt som under normala förhållanden. Testning genomförs på ett säkert sätt. Detta innebär att man använder skyddsutrustning och iakttar hygienanvisningar.

Hur kan man använda videoförbindelser inifrån fängelset?

En fånge kan ges tillstånd att stå i kontakt med anhöriga eller andra närstående via videoförbindelse där deltagarna kan se och höra varandra. På fångens eller ombudets begäran kan också kontakt med ombudet ske i videokonferens. Via videoförbindelse kan fången också ha kontakt med myndigheter och samarbetspartners, dock bistådd av en brottspåföljdsanställd. Tillgång till videoförbindelser varierar något från enhet till enhet.

Hur får man tillgång till internet inifrån fängelset?

En fånge kan beviljas tillstånd att använda internet i begränsad omfattning för ändamål som hänför sig till utkomst, arbete, utbildning, rättsliga, sociala eller boenderelaterade ärenden eller av annat motsvarande viktigt skäl. Fängelsedirektören eller tjänstemannen med ansvar för säkerheten eller verksamheten beslutar om beviljande och återkallande av tillstånd att använda internet samt om överlämnande av en dator i fångens besittning. Hjälp med att använda internet får man av fängelseanställda, i synnerhet digitala handledare.

Vilka elektroniska tjänster kan intagna använda via webben?

Den uppkoppling som finns i slutna fängelser ger tillgång till ett flertal tjänster relaterade med missbruksvård, hälsovårds- och socialtjänster. Det finns också många tjänster när det gäller studier och framtida sysselsättning. Dessutom får man tillgång till webbsidor där man kan söka bostad och till tjänster tillhandahållna av civilsamhällsaktörer som är väsentliga med tanke på utslussning, såsom FPA, Skatteförvaltningen m.m. Nätbank fungerar också. Myndigheter kan kontaktas via meddelandetjänsten suomi.fi.

Varför får inte alla intagna tillgång till internet eller tjänster på distans?

Fängelsedirektören eller tjänstemannen med ansvar för säkerheten eller verksamheten beslutar om beviljande och återkallande av tillstånd att använda internet samt om överlämnande av en dator i fångens besittning. Beviljande av tillstånd för användning av internet förutsätter att internetanvändningen inte äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset eller fångens egen eller någon annans säkerhet. Om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls efter att beslutet fattats eller om fången bryter mot tillståndsvillkoren, kan tillståndet återkallas.

Får man använda mejl i fängelset?

I slutet fängelse får intagna inte tillgång till sina mejl. Däremot är det möjligt att ta emot mejl till fängelsets fångpostadress. Personalen printar ut inkomna meddelanden och lämnar dem till fången. Märk väl att det inte går att skicka bifogade filer till fången. Fångar som beviljats tillstånd att använda internet kan även använda suomi.fi-tjänsten där man får kontakt med myndigheterna. På öppna anstalter kan intagna som fått internettillstånd också logga in på sina egna internetbaserade mejltjänster.

Vad får coronaviruset för konsekvenser på fängelseundervisningen?

I en del fängelser sker närundervisning, dock med beaktande av avstånden.

Kan intagna delta i högskolornas inträdesprov?

På grund av coronaepidemin genomförs antagningsproven till högskolorna på distans i år. I slutna fängelser kan man delta i elektroniskt antagningsprov över nätet med hjälp av en dator och internetuppkoppling som samarbetsläroanstalten ordnat med.

Antagningsprovet kan avläggas utanför fängelset med egen dator på en särskilt anvisad plats, om förutsättningarna för att bevilja fången permission uppfylls. En häktad kan beviljas tillstånd att avlägsna sig från fängelset under övervakning för en kort tid för att delta i antagningsprov.


Samhällspåföljder

Vad får coronasituationen för konsekvenser när det gäller öppettiderna för byråerna för samhällspåföljder?

Byråerna har öppet för klienterna på normalt sätt.

Hur ser man till att det blir tryggt när man möts upp?

Inne i lokalerna ser man till att det städas tillräckligt, att man har bra handhygien och håller avstånden. Byråerna har öppet för klienterna på normalt sätt. Man fortsätta med att ta möten på distans om det är nödvändigt för att skydda sig.

Hur når en brottspåföljdsanställd vid byrån för samhällspåföljder? Vilka kanaler står till buds?

Utöver fysiska möten används fortfarande också telefon, Skype, Lync eller krypterat mejl.

När inleds avtjänandet av straff när coronasituationen pågår?

Man börjar avtjäna nyutdömda samhällspåföljder i vanlig ordning.

Hur avtjänar man samhällspåföljder när coronasituationen pågår?

Samhällstjänst

Arbetstjänst pågår och ska utökas i takt med att tjänstgöringsställen öppnar upp.

Det är fortfarande också möjligt att avtjäna arbetstjänst på distans. Det kan handla om att man läser högt för äldre eller sysslar med någon annan allmännyttig verksamhet. I annat fall senareläggs eller avbryts samhällstjänst för viss tid.

Övervakningsstraff

Övervakningsstraff som kommer in för verkställighet börjar avtjänas och fortskrider i normal ordning.

Ungdomsstraff och övervakning av villkorligt dömda och villkorlig frigivna

Ungdomsstraff och övervakningar som kommer in för verkställighet inleds och fortsätts helt normalt.

Hur ska man göra om man blir sjuk och ska ha en avtalad sammankomst med brottspåföljdsanställd?

Man ska anmäla frånvaro i normal ordning på det sätt som man kommit överens om i planen för strafftiden.

Vad för slags uppgifter kan man utföra hemma som en del av samhällstjänst?

På grund av coronasituationen har innehållet kunnat gå ut på skriftliga uppgifter, uppgifter som hänför sig till missbrukarvård och mentalvårdstjänster och som kan göras över nätet, diskussioner och programtimmar med övervakaren per telefon eller över Skype eller Lync.

Man kan fortsätta att ha innehåll som ersätter arbetstjänst tills arbetstjänsten kan inledas. När det gäller nyutdömda samhällstjänster som kommer in för verkställighet ska ersättande innehåll inte användas.

Gör stödpatrullen fortfarande hembesök?

Stöd- och övervakningsbesök görs hemma eller på tjänstgöringsplatsen med beaktande av försiktighetsåtgärderna som gäller smittorisk. Skulle det finnas rimligt kan man också mötas upp utomhus så att man tar hänsyn till klientens integritetsskydd.

Om klienten eller den som bor i samma bostad med honom eller henne har symtom på luftvägsinfektion eller har förordnats till karantän enligt smittskyddslagen, tar man inga fysiska möten med klienten. I övriga fall är det möjligt att träffas personligen bara man ser till att skydda sig.

Hur utförs elektronisk övervakning?

Elektronisk övervakning sker i normal ordning.

Hur ska brottspåföljdsanställda och klienterna skydda sig i situationer som kräver närkontakt?

Framför allt gäller det att hålla ett tillräckligt avstånd och ha bra handhygien. I nära kontakt, såsom när man fäster på eller tar av fotbojan, ska den brottspåföljdsanställde skydda sig med handskar och andningsskydd. Eventuella influensasymtom ska man tala om på förhand.

Var får jag hjälp när coronan oroar och ängslar mig?

Det är lätt hänt att undantagsförhållanden väcker oro och osäkerhet. Här hittar du en handbok i egenvård som hjälper dig att handskas med oro och ångest som beror på coronan. Materialet används även av yrkesutbildade personer i arbetet med klienter.

Råd för hantering av oro och osäkerhet som beror på coronavirus (på finska)


 
Publicerad 3.8.2020