Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

15.8.2019
»

Regeringen har i dag utnämnt ekonomie magister, överdirektör Arto Kujala till Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör. Kujala har utnämnts till tjänsten för tiden 1.9.2019–31.8.2024. Tjänsten som generaldirektör tillsätts för fem år i sänder.

7.8.2019
»

I Tavastehus murades grundstenen till ett nytt kvinnofängelse med hundra platser 7.8.2019. Fängelsemiljön, som blir färdig hösten 2020, är det första objektet som byggs enligt ett nytt fängelsekoncept. Projektet är unikt i en internationell jämförelse. Målet är att fångarna har bättre förutsättningar till ett liv utan kriminalitet när de blir fria från fängelset.

1.8.2019
»

Grundstenen för Brottspåföljdsmyndighetens campus i stadsdelen Tourula lades idag. Campuset ska stå klar sommaren 2020 och inrymma en öppen anstalt och en byrå för samhällspåföljder. Dessa enheter är sedan tidigare verksamma på två olika orter, i Laukas och i centrala Jyväskylä. Genom sammanslagningen vill man både effektivisera och rationalisera verksamheterna. På campuset ska uppföras tre fristående byggnader: en boendeenhet, en fönsterverkstad och en servicebyggnad.

25.7.2019
»

Brottspåföljdsmyndigheten har beslutat att säga upp biträdande direktören för Jokela fängelse Jarmo Salminen.

11.7.2019
»

Kampanjen samordnas av justitieministeriet och syftar till att öka kunskapen om korruption och korruptionsbekämpning. Kampanjen ger uttryck för Brottspåföljdsmyndighetens värderingar om öppenhet och rättvisa i verksamheten.

3.7.2019
»

Riksåklagarämbetet har fattat beslut om åtalseftergift i ärendet som föranlett att biträdande direktören för Jokela fängelse Jarmo Salminen har varit avstängd från tjänsteutövning.

28.6.2019
»

Inom ramen för projektet Vankeusaika mahdollisuutena! – Fängelsetiden som en möjlighet! har man tagit fram god praxis när det gäller att underlätta för personer med ett kriminellt förflutet att återanpassa sig till samhället. Fokus har legat på nätverksamarbete och nya serviceformer. Projektet pågår från 2016 till 2019. Slutrapporten för projektet har nu kommit och en tecknad video som redogör för den goda praxis har släppts.

26.6.2019
»

En ändring genomförs i kommunförteckningen för byråer för samhällspåföljder. Pyhäjärvi kommun, som hittills lydit under Uleåborg, förs över till verksamhetsområdet för Kuopio byrå för samhällspåföljder. Ändringen träder i kraft fr.o.m. den 1 juli 2019.

12.6.2019
»

Har du planer på ett projekt med beröringspunkter till brottspåföljdssektorn? Kom och vad med i en seminariedag som stöder ditt projektarbete! Den 6 februari 2020 anordnar Brottspåföljdsmyndigheten ett första projektpartnerskapsseminarium för organisationer, finansiärer, läroanstalter och utbildningsinstitutioner och andra intressentgrupper inom projektpartnerskap.

10.6.2019
»

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2018 har kommit ut med uppgifter om antalet fångar och fångpopulationens struktur. Det dagliga genomsnittliga antalet fångar har sjunkit under 2010 talet och var förra året under 3 000. Även antalet utländska fångar gick ner med 10 % jämfört med 2017.

Publicerad 11.7.2019