Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

1.4.2020
»

Regeringen föreslår att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av ovillkorliga fängelsestraff ska senareläggas så att de inte inleds förrän den 31 juli 2020. Det är nödvändigt att begränsa intagningen av nya fångar till fängelse för att minimera effekterna av coronavirusutbrottet.

27.3.2020
»

Brottspåföljdsmyndigheten tar fram kontinuerligt åtgärder som syftar till att tygla spridningen av coronavirusepidemi. Statsrådets riktlinjer innebär ändringar i samtliga enheter.

24.3.2020
»

Brottspåföljdsmyndigheten har utnämnt Päivi Kaikkonen till kommunikationschef. Kaikkonen inleder sitt arbete vid Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet den 1 april 2020. Päivi Kaikkonen är magister i samhällsvetenskaper till utbildningen och har tidigare jobbat som kommunikationschef vid Regionförvaltningsverket i Lappland.

18.3.2020
»

Med anledning av coronaviruset skjuter fängelserna upp verkställandet av korta straff. Justitieministeriet har utfärdat en förordning där det bestäms att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av fängelsestraff i högst sex månader ska avbrytas tillfälligt under perioden 19.3.-19.6.2020.

13.3.2020
»

Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man inrättat en beredskapsgrupp vid centralförvaltningsenheten med uppgift att följa upp och samordna åtgärder som situationen med coronaviruset föranleder. Arbetet sker i nära samverkan med Enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd och som ansvarar för uppföljningen av fångarnas hälsotillstånd.

12.3.2020
»

Brottspåföljdsmyndigheten har aktiverat Suomi.fi-meddelanden på arbetsstationerna avsedda för fångarnas bruk. Via meddelandetjänsten kan man skicka och ta emot e-post från de myndigheter som har tagit i bruk Meddelanden-tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av Suomi.fi-meddelanden.

3.3.2020
»

Vid Brottspåföljdsmyndigheten ingår säkerheten i varje arbetstagares befattningsbeskrivning och utgångspunkten för säkerheten är ett interaktivt arbetsgrepp, arbete i nära kontakt med klienten. Vid myndigheten har det vidtagits ett flertal åtgärder för att utveckla säkerheten, vilket också är ett viktigt inslag i resultatmålen för Brottspåföljdsmyndigheten och justitieministeriet.

27.2.2020
»

Fängelsepersonalens fackförbund Vankilavirkailijain liitto (VVL) har meddelat att förbundet är missnöjt med de riktlinjer som dragits upp av ledningsgruppen för Brottspåföljdsmyndigheten och som gäller arbetstiden för fängelsepersonalen. Facket är även oroat över personalens ork. Arbetstiderna och beredskapen i fängelserna har ändrats i enlighet med ändringarna i den reviderade arbetstidslagen som trädde i kraft vid ingången av 2020.

21.2.2020
»

Brottspåföljdsmyndigheten har utnämnt Niina Kallio-Nordlund till verkställighetsdirektör för viss tid vid myndighetens verkställighetsenhet från den 1 mars till 31 december 2020. Kallio-Nordlund har arbetat inom den offentliga sektorn i olika lednings- och juristuppgifter i tolv år. Till uppgiften som verkställande direktör övergår hon från uppgifter som jurist vid lagstiftnings- och beredningsarbete och som skatteombud.

12.2.2020
»

Projektet Rise 2.0 med syfte att utvärdera Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstrukturer och ledningssystem har inletts. Bakgrunden till Rise 2.0 är ett mål i resultatavtalet mellan justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten om att Rise ska utarbeta en framställning med förslag till utvecklingsbehov inom organisationsstrukturerna före utgången av juni månad.

Publicerad 17.2.2020