Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

3.7.2020
»

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral har fått sina nätsidor uppfräschade. Uppfräschningen är ett led i en övergripande genomgång av justitieförvaltningens samtliga webbplatser. Även Brottspåföljdsmyndighetens webbplats ska förnyas under förloppet av året.

1.7.2020
»

I fängelserna återgår man till normal praxis när det gäller att tillåta olika typer av besök. Återgången börjar fr.o.m. den 1 juli. Även permissioner och oövervakade besök återupptas.

30.6.2020
»

Brottspåföljdsmyndigheten har lämnat ett förslag till myndighetens nya organisationsstruktur till justitieministeriet. Målet är att förenhetliga verksamheten på riksnivå och förbättra uppnåendet av de strategiska målen. Slutrapporten från Rise 2.0-projektet ska läggas till grund för justitieministeriets författningsberedning som inleds på hösten.

29.6.2020
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att se över lagstiftningen och praxisen gällande frigivningen av särskilt farliga våldsbrottslingar. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

26.6.2020
»

Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av kommunikationen med klienterna inleds med en enkät som riktas till personalen och klienterna. Målet är att effektivisera, förenhetliga och samordna kommunikationen till brottspåföljdsklienterna.

23.6.2020
»

Justitieministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet gav Senatfastigheter i januari 2020 i uppdrag att fortsätta planeringen av ett polishus och fängelse i Uleåborg tillsammans med polisen och Brottspåföljdsmyndigheten.

17.6.2020
»

Brottspåföljdsmyndigheten tar bort begränsningar som infördes på grund av coronapandemin. Förvandlingsstraff för böter och ovillkorliga fängelsestraff börjar verkställas igen i och med att beredskapslagen upphört att gälla den 16 juni.

11.6.2020
»

I Vaala byggs ett nytt fängelse som ersätter fängelset i Pelso kommun. Enligt planerna blir det nya fängelset färdigt sommaren 2023. Statsrådets finansutskott har förordat ingåendet av ett hyresavtal om lokalerna.

9.6.2020
»

Vid Brottspåföljdsmyndigheten utreds kvinnliga fångars säkerhet och hur väl olika sysselsättningar svarar mot kvinnornas behov. Målet är bemöta kvinnliga fångars särbehov bättre än vad som sker in nuläget.

8.6.2020
»

Begränsningar som infördes på byråerna för samhällspåföljder på grund av coronapandemin upphävs stegvis med början den 15 juni. När det gäller samhällstjänstpåföljder går man in för att utöka arbetstjänsten i takt med att tjänstgöringsställen öppnar upp.

Publicerad 17.2.2020