Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

21.12.2018
»

Målet för verkställighet av straff är att bidra till trygghet i samhället genom att minska återfallsrisken hos brottsdömda under och efter strafftiden.

20.12.2018
»

Nuvarande lokaler i Tavastehus fängelse tas ur bruk på grund av problem med inomhusluft. Inomhusluftprovtagning inleddes hösten 2018 med anledning av personalens symptom och resultaten blev klara den 18 december. De visade på mikrobiell tillväxt i isoleringsskikt och att använda lokalerna för fortlöpande arbete bedömdes vara hälsovådligt. Eftersom strukturerna är identiska kan resultaten generaliseras att gälla hela fängelsefastigheten.

30.10.2018
»

Brottspåföljdsmyndigheten har släppt en tecknad video där vi berättar om vår nuvarande strategi på finska, svenska och engelska. Syftet med videon är att öka kunskapen om Brottspåföljdsmyndighetens strategi bland vår egen personal och externa samarbetspartners och medborgare i allmänhet.

25.10.2018
»

Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka valdes in i styrelsen för International Corrections and Prisons Association (ICPA) för åren 2018 till och med 2021. Valet skedde på årsmötet i Montreal den 23 oktober 2018.

24.10.2018
»

I den nya öppna anstalten som byggs vid Kervo fängelse kommer att finnas 136 fångplatser. Ursprungligen planerades anstalten ha 90 platser. Enligt planerna ska det nya fängelset i Kervo bli färdigt 2020. Justitieministeriet fattade beslut om detta i dag på Brottspåföljdsmyndighetens förslag.

2.10.2018
»

I dagens läge är ungefär 18 procent av fångarna utländska medborgare och sammanlagt 69 nationaliteter är representerade i de finländska fängelserna. Därför har man ansett det angeläget att ha material för handledning vid intagningsskedet på ett antal olika språk. Brottspåföljdsmyndigheten har tidigare publicerat ordlistor med termer inom brottspåföljdssektorn på tio språk och tre ytterligare glossarier ska komma ut. Nu har man även gett ut en video på fem olika språk med information för nyintagna.

25.9.2018
»

Programmet för rehabilitering av dömda för sexrelaterade brott STOP, som varit ibruk på fängelset i Riihimäki, blir nu historia och ersätts i oktober av STEP, Strength-Based Sexual Offender Treating Program. Brottspåföljdsmyndigheten har inhandlat programmet från Kanada.

7.9.2018
»

Anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten och Brottspåföljdssektorns utbildningscentral medverkar i storevenemanget som kretsar runt övergripande säkerhet och säkerhet i vardagen. Evenemanget anordnas den 7 till 8 september 2018 i Mässcentrum i Lahtis och presenterar olika delområden av vår gemensamma dagliga säkerhet för yrkesverksamma och allmänheten.

6.9.2018
»

Justitieminister Antti Häkkänen har beviljat fångvårdens tjänstekors till konstnärliga ledare Hannele Martikainen och direktören för Vånå fängelse Kaisa Tammi-Moilanen. Tjänstekorset kan tilldelas personer med meriter inom fångvården som ett tecken på erkännande. Korset beviljas av justitieministern på föredragning av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.

Publicerad 8.2.2018