Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse: Återfallsbrottsligheten sjönk

Publicerad 20.3.2013

Återfallsbrottsligheten minskade något i fjol. Enligt Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse för 2012 gjorde sig 46,2 procent av de frigivna skyldiga till ett nytt brott under en uppföljningsperiod av tre år. Året innan var motsvarande tal 49,8 procent.

En likartad utveckling kunde också skönjas bland de dömda som hade utfört samhällstjänst. År 2011 dömdes 28,7 procent av tjänstgörarna på nytt till fängelse, samhällstjänst eller övervakningsstraff, men i fjol hade andelen gått ned till 27,5 procent

Med återfall avses att den dömde har efter frigivningen eller slutförandet av samhällstjänst begått ett nytt brott som har lett till en ny dom eller påföljd under uppföljningsperioden. I framtiden ska uppföljningsperioden förlängas till fem år så att tiden för häktning och rättslig handläggning inte ska inverka på beräkningen.

Mot öppnare påföljder

Priset på olika påföljder varierar. Det är avsevärt billigare att verkställa samhällspåföljder än fängelsestraff. Verkställighet på slutna anstalter är dyrare än verkställighet på öppna anstalter eller frihet på prov.

Enligt Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse kostade en dag i samhällspåföljd i fjol 14 (11) euro, en dag i slutet fängelse 211 (205) euro, en dag på öppen anstalt 170 (156) euro och en dag i övervakad frihet på prov 67 (59) euro.

Övervakningsstraffet, dvs. fotbojan som lanserades i fjol, kostade 182 euro per dag på grund av de höga initialkostnaderna. I fortsättningen ska kostnaderna enligt uppskattning minska till ca en tredjedel av beloppet.

Antalet fångar fortsatte att gå ned

Antalet fångar som anlände till fängelset från friheten sjönk med nästan 6 procent (5,7 procent) till 6066 personer. Det var en följd av att den kriminalitet som kom till polisens kännedom minskade. Också det genomsnittliga antalet fångar minskade fortfarande något. Antalet minskade med 26 intagna och uppgick i fjol till 3236.

Antalet häktade och utländska fångar har däremot vidare ökat. Antalet utländska fångar uppgick till 14,5 procent av samtliga fångar. Medeltalet utländska fångar var 470 (444) per dag. Omkring en tredjedel av de häktade bestod av utlänningar.

Andelen kvinnliga fångar var i medeltal ca 7 procent per dag. I snitt 150 fångar befann sig dagligen i övervakad frihet på prov.

En ny samhällspåföljd

Antalet fängelsestraff som kunde förvandlas till samhällstjänst minskade. Det var en klar följd av att fallen av grovt rattfylleri gick ned med ca 1000 fall jämfört med fjolåret. Totalt 3645 klienter avtjänade någon samhällspåföljd per dag i fjol.

De första övervakningsstraffen blev verkställbara i början av 2012. Under året fanns det i snitt 18 personer som avtjänade straffet per dag. Totalt blev 198 övervakningsstraff verkställbara under fjolåret.

Garanterad säkerhet

Med avseende på säkerheten förblev situationen god enligt verksamhetsberättelsen. Antalet rymningar från slutna anstalter ökade något jämfört med året innan, medan fallen av otillåten avvikelse från öppna anstalter och uteblivelse efter permission reducerades.

Placering på öppen anstalt var kvantitativt lika framgångsrik som under 2011. Den lyckades i 84 procent av fallen. Totalt 83 procent av de dömda som inledde övervakad frihet på prov, och 82 procent av de dömda som började utföra samhällstjänst, slutförde straffet.

Våldet mellan fångarna minskade något jämfört med året innan.

Ekonomin hölls duglig genom hårt arbete

Trots det strama ekonomiska läget kunde Brottspåföljdsmyndigheten hålla sig inom anslagsramarna. Det krävde dock att antalet årsverken skars ned med 63 till 2832 och att en plan för anpassning av ekonomin följdes. Planen ska verkställas fram till 2016.

Över en fjärdedel (26 procent) av totalkostnaderna i brottspåföljdssektorn (246 miljoner euro) hänförde sig till fastighetskostnader. Nästan en fjärdedel (23 procent) hänförde sig till övervakning och fångtransporter.

Den verksamhet som ordnades för de intagna – utbildning, åtgärdsprogram, arbete, individuella åtgärder och fritidsverksamhet – kostade totalt 18,2 miljoner euro vilket var 8 procent av Brottspåföljdsmyndighetens totala kostnader.

Antalet anställda underskred nu 3000 personer och uppgick till 2967. Nästan hälften (47 procent) jobbade med vakthållning och övervakning, 12 procent var sysselsatta i administrationen, 9 procent jobbade med utbildning och rehabilitering och utförde socialt arbete, och 8 procent var sysselsatta med verkställighet av samhällspåföljder.

Välmåga

Sjukfrånvaron sjönk från fjolårets 14,7 till 13,6 enligt en beräkning i arbetsdagar och årsverken. För att minska antalet sjukskrivningar vidtog åtta enheter specifika åtgärder. Det gällde de enheter där sjukfrånvaron överskred genomsnittet.

I dessa enheter minskade sjukskrivningarna med 25,6 procent i snitt, i andra enheter med 2,3 procent i snitt och i hela Brottspåföljdsmyndigheten med 7,5 procent.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet har publicerats i Brottspåföljdsmyndighetens duplikatserie och kan som helhet läsas på finska under adressen www.rikosseuraamus.fi/61554.htm.

Ytterligare information lämnas av generaldirektör Esa Vesterbacka (tel. 029 56 88400) och resultatstyrningsdirektör Pauli Nieminen (tel. 029 56 88504).