Ett förslag till lokalvision för Rise blev färdigt - Det föreslås ändringar i fängelsenätverket

Publicerad 14.6.2013

Förslaget till Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision har blivit färdigt. Antalet finländska fängelser minskar med fyra eller fem fram till 2025 om förslaget till lokalvision genomförs. Förslaget utarbetades av ett arbetspar som bestod av två utredningsmän och tillsattes av Brottspåföljdsmyndigheten. Visionsförslaget sänds på remissbehandling på sommaren, och efter det tillställer Brottspåföljdsmyndigheten justitieministeriet på hösten ett förslag om den framtida institutionsstrukturen.

Ökningen av hyreskostnader hotar utvecklingen av verksamheten

Brottspåföljdsmyndighetens lokalkostnader uppgår årligen till cirka 47 miljoner euro dvs. cirka 19% av de totala kostnaderna. Genomförande av de nuvarande planerna för grundrenovering skulle i framtiden höja hyreskostnaderna för lokaler med över 11 milj. euro. Samtidigt har man på grund av de statsfinansiella sparåtgärderna skurit ner Brottspåföljdsmyndighetens årliga anslag med över 5 milj. euro. Anpassningsprogrammet för 2013–2016 innehållande bl.a. en minskning av nära på 200 personalarbetsår utöver den i anpassningsprogrammet förverkligade minskningen av 320 personalarbetsår utarbetades för att genomföra nödvändiga besparingar. En åtgärd som hör till anpassningsprogrammet är att utreda möjligheter och medel för att dämpa ökningen av lokalkostnader. Även statens lokalitetsstrategi förutsätter att användningen av lokaler effektiviseras.

I första skedet av utredningsarbetet färdigställde Brottspåföljdsmyndigheten och Senatfastigheter i samarbete förra sommaren en lokalutredning, där man gick igenom alla Brottspåföljdsmyndighetens lokaler samt utredde renoveringsbehov och kostnader som dessa orsakar. Med detta som utgångspunkt framfördes två alternativ för de nuvarande grundrenoveringsplanerna. Enligt utredningen förutsätter bevarande av hyreskostnader på nuvarande nivå att flera fängelser läggs ner, samtidigt som en del av de enheter som blir kvar skulle förstärkas genom ökning av antalet platser.

Efter lokalutredningen utarbetas en lokalvision som utgör grunden för utarbetande av investeringsplaner fram till 2025. Utgångspunkten för lokalvisionen är förutom ekonomiska faktorer operativa behov och personalsynvinkeln. Målet är att få kontroll över utvecklingen av Brottspåföljdsmyndighetens hyresutgifter och dämpa utgifterna trots investeringsbehov samt påverka att ökande kostnadstryck inte tär på resurserna för skötsel av grunduppgifter och utveckling av verksamheten inom brottspåföljdsområdet.

Förslag till lokalvision färdigt

Förslaget till Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision har blivit färdigt. Antalet finländska fängelser minskar med fyra eller fem fram till 2025 om förslaget till lokalvision genomförs. Förslaget utarbetades av ett arbetspar som bestod av två utredningsmän och tillsattes av Brottspåföljdsmyndigheten. Visionsförslaget sänds på remissbehandling på sommaren, och efter det tillställer Brottspåföljdsmyndigheten justitieministeriet på hösten ett förslag om den framtida institutionsstrukturen. Justitieministern har tidigare, i samband med beslutet att lägga ner fängelset i Fredrikshamn, dragit upp riktlinjer för att man under denna regeringsperiod inte kommer att fatta nya beslut om nedläggning av fängelser.

Enligt direktör för Västra Finlands bedömningscentrum Kimmo Hypén och direktör för Uleåborgs fängelse Margit Kyngäs finns det inte sådana operativa eller kvalitativa skillnader mellan fängelserna som skulle påverka organisationsstrukturens framtid. Förslag om att förstärka eller lägga ner enheter baserar sig på ekonomiska faktorer, bedömningar om befolkningsutvecklingens inverkan på antalen fångar och klienter i brottspåföljdsregioner samt på anstalternas genomsnittliga användningsgrader under fängelselagens giltighetstid. Given utgångspunkten för antagandet i visionsarbetet har varit att antalet fångar inte kommer att öka väsentligt, att minskningen av årsverken som ingår i anpassningsplanen genomförs och att anslagssituationen fortfarande är stram.

I bedömningen har man också beaktat resultaten i lokalutredningen som utarbetades förra året för framtida grundrenoveringsbehov, kostnader och hyreseffekter. Lokalernas livscykel bedömdes fram till 2025. Att genomföra besparingarna genom att rikta dem till alla enheters verksamhet och personal (s.k. osthyvel) lyckas inte, utan tillräckligt stora besparingar kan uppnås endast genom att stänga hela enheter. Så kan man säkra tillräckliga resurser för de enheter som blir kvar.

De eventuella förändringarna i verksamhetsmiljön och fångantalet kan dock skapa ett behov att på nytt utvärdera de långsiktiga förändringsförslag, som gäller år 2025.

De största ändringarna sker i Östra och Norra Finland

I förslaget föreslås att de största ändringarna i fängelsekartan ska göras i Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregioner. För detta presenteras två alternativa modeller.

I det första alternativet föreslår visionärerna, att fängelset i Pelso ska stängas 2019 och områdets struktur för öppna anstalter förtätas, så att det i stället för de nuvarande åtta anstalterna skulle finnas fem öppna anstalter år 2025. Av öppna fängelser föreslås, att Kestilä fängelse ska stängas samtidigt som Pelso samt Juuka och eventuellt också Sulkava före 2025. Uleåborgs och Naarajärvis fängelser visionärerna föreslår att förstärkas. Det föreslås också att Laukaa fängelse ska flyttas till Jyväskylä.

I den andra modellen föreslår visionärerna, att fängelset i Pelso skall grundrenoveras och den öppna anstalten i Kestilä bevaras. Juukas och Sulkavas fängelser skulle stängas. Också i denna modell skulle Laukaa fängelse som ska flyttas till Jyväskylä vara mindre till sin storlek, en lättare typ av öppen anstalt – ett fängelse som påminner om en frigivningsenhet. Ändringen i Östra och Norra Finlands befolkningsunderlag är inte tillräcklig för bevarande av alla slutna fängelser, så i detta alternativ skulle man bli tvungen att stänga Pyhäselkä fängelse senast 2025.

Det andra alternativet är dyrare än det första alternativet, och därför beslöt man att i första hand föreslå att Pelso fängelse ska stängas. Även regionens befolkningsutveckling, anstaltens läge, den jordbruksdominerade verksamhetens möjligheter i framtiden samt tillgången till personal talade för stängning.

Fångplatserna i Kervo ersätts med utvidgningar

I Södra Finland kan investeringskostnader minskas förbättras genom att avstå från Kervo fängelse. Användningen av resurser förbättras genom att centralisera dem och öka fångplatser till andra fängelser, som förstärkas i regionen. Det föreslås att Kervo fängelse ska stängas 2016 samt att Helsingfors, Vanda och Jokela fängelser ska förstärkas.

Platserna på öppen anstalt vid Helsingfors fängelse skulle placeras i lokaler som inte längre ska användas som personalbostäder. Södra Finland använder också platserna på öppen anstalt vid Vanaja fängelse, såsom det också har gjort hittills. De kvinnliga fångarna i Södra Finland kan fortfarande placeras i Tavastehus fängelse som föreslås bli grundrenoverat och vars antal platser föreslås ökas i samband med grundrenoveringen.

Tavastehus förstärks

I Västra Finlands brottspåföljdsregion föreslås att fängelsets personalbostäder ska ändras till platser på öppen anstalt i samband med grundrenoveringen av Tavastehus fängelse. De skulle ersätta Vanaja fängelses avdelning i Ojoinen som skulle placeras i anslutning till Tavastehus fängelse.

I Vilppula fängelse blir snart grundrenoveringen färdig och efter det ökar antalet platser från det nuvarande antalet. Käyrä fängelse i Aura kommun skulle fortsätta till slutet av sin livscykel utan nya investeringar. Det föreslås att verksamheten i Käyrä ska flyttas till Åbo till en mindre anstalt som påminner om en frigivningsenhet före 2025.

Allmänna riktlinjer styr dimensionering av kontorslokaler

Enligt justitieministeriets riktlinje är målet för dimensionering av kontorslokaler 20 m²/person. Att uppnå detta mål förutsätter att brottspåföljdsmyndigheten avstår från nästan hälften av sina nuvarande kontorslokalytor under de närmaste åren. Effektiviteten av användningen av lokaler säkras i samband med att nya hyresavtal ingås. Ett gemensamt lokalkoncept för byråer för samhällspåföljder skall man effektivisera lokalanvändningen.

Ett preciserande förslag om klassificering av övervakningsnivåer och personaldimensionering

I förslaget till lokalvision ingår också ett förslag som preciserar tidigare planer om hur fångplatser indelas enligt den planerade klassificeringen av övervakningsnivåer och hurdana kriterier man skulle använda vid definiering av personaldimensionering i olika enheter.

Tryggande av personalens ställning

Vid situationer där enheter som ingår i förslaget avskaffas eller verksamheten i dem dras ner, följs personalpolitiska linjedragningar där man i största möjliga utsträckning strävar till att trygga personalens ställning och omplacering i andra enheter.

 

Ytterligare information:

Direktörer Kimmo Hypén, tel. 050-599 2455 och Margit Kyngäs, tel.050-380 2224 samt informationschef Usko Määttä, tel.029 56 88570

Bilagor

Länkar