En legend i tiotals sånger och skillingtryck: Vasa fängelse 150 år

Publicerad 3.9.2013

Vasa fängelse togs i bruk för 150 år sedan, den 3 september 1863. I dag på tisdagen firas jubileet i fängelset, på stadshuset och i Tropicland. Alla anställda, pensionärer, intressentgrupper och samarbetspartner har inbjudits till jubileet.


Fängelset i Gamla Vasa

På 1400-talet fanns det fem kungliga fängelser i Finland, i Åbo, Viborgs, Raseborgs och Tavastehus slott. I Österbottens slottslän placerades fångarna i källarna och förrådslokalerna i Korsholms kungsgård.

På 1650-talet blev ett fängelsehus av stock med två rum färdigt i Korsholm. 1750 färdigställdes ett tvåvåningshus och före 1800 en tillbyggnad av stock. De var de första byggnaderna i Finland som uttryckligen planerats som fängelser. Gamla Vasa förstördes vid eldsvådan i staden 1852 men fängelset besparades. Tsar Nikolaj I beslutade att flytta staden till dess nuvarande plats. Man beslutade också att bygga fängelset vid utkanten av den nya staden så att det skulle vara beläget nära överhuvudet, dvs. guvernören.

Det nuvarande huset
De första fängelseritningarna gjordes av Carl Axel Setterberg, men planen förkastades eftersom den uppenbarligen uppfattades som alltför raffinerad och dyr. Planeringsuppdraget gavs till t.f. länsarkitekten i Uleåborg Ludvig Lindqvist. Direktören för intendentskontoret, arkitekt Ernst Lohrmann korrigerade Lindqvists ritningar innan de godkändes.

Fängelsehuset uppfördes med fångarbetskraft 1861-1863. Alla fångar överfördes till det nya fängelset den 3 september 1863. Den stora omvandlingen av det gemensamma fängelset till cellfängelse slutfördes 1890. Då omvandlades de tidigare tvåvåningshusen i de södra och norra flyglarna till fyravåningshus, och flygeln vid strandgatan byggdes. Fängelsemuren uppfördes först på 1900-talet.

En sporthall och en bostadsavdelning som i dag tjänstgör som öppen fängelseavdelning byggdes 1999. En totalrenovering av hela fängelsehuset slutfördes 2001.

Fängelset har varit överbefolkat nästan under hela sin historia. Antalet fångar har rentav under korta perioder varierat med flera tiotal. Detta har krävt flexibilitet av fängelset – i dag skulle man kanske tala om elasticitet – när de aktuella uppgifterna ska skötas med tillgängliga anslags- och personalresurser. Antalet fångplatser var i byggskedet 141 (gemensam inkvartering), och efter renoveringen 1890 - 157 platser. Omvandlingen till cellfängelse ökade antalet platser. Efter totalrenoveringen 2001 har fängelset 64 fångplatser.

Personal

Guvernören ledde fängelseverksamheten fram till 1891 då fångvårdsstyrelsen inrättades. En vaktmästare tjänstgjorde som föreståndare för fängelset 1863, dessutom arbetade en predikant och 16 väktare i fängelset. Från och med 1875 tjänstgjorde slottslänsmannen som föreståndare. Den första direktören för Vasa länsfängelse August Studd tillsattes den 7 mars 1891. Studd var underställd fångvårdsstyrelsen. Därefter har det funnits nio fängelsedirektörer. Antalet anställda har under årens lopp avsevärt ökat. För närvarande finns det 59 vakanser i fängelset.

Verksamhet

Fångarna har alltid jobbat, antingen för sin egen eller för fängelsets räkning. Prokuratorn gjorde 1865 en inspektionsresa till alla fängelser i landet och fastställde att fångarna utförde snickar-, skomakar- och skräddararbete och flätade nät. Kvinnorna sydde och stickade strumpor. De manliga fångarna var också sysselsatta med trädgårdsarbete i staden och utförde lantarbete på kyrkans mark. Också i dagens läge är fångarna på den öppna avdelningen sysselsatta med park- och miljöbygge i staden.
Fängelset har länge skött fångtransport, antingen med tåg bland övriga passagerare, med postbil, med en särskild tågvagn för fångtransport eller numera med buss.


Fångundervisning har ingått i fängelseuppgifterna åtminstone från och med 1890-talet.
"När en fånge lär sig sky dråp, stöld och horeri och dessutom lyder sina föräldrar och överheten, så har fångvårdens mål till stor del redan nåtts." Innehållet i denna gamla sentens överensstämmer i hög grad med fängelsets nuvarande mål.

Vasa fängelse i dagens läge

Vasa fängelse är den minsta slutna anstalten i Finland. Fängelset svarar för personer som häktats i brottmål, anhängiggjorda vid Österbottens och Södra Österbottens tingsrätter. Förutom de häktade, består två tredjedelar av fångpopulationen av dömda fångar. Också merparten av de dömda fångarna härstammar från de nämnda landskapen. Avståndet till nästa fängelse är över 200 km.

Fängelsets ställning och framtid har också säkerställts i den pågående lokalutredningen och genom de aktuella inbesparingsmålen. Sedan 2001 upplever vi en historisk period då antalet fångar överensstämmer med det fastställda antalet fångplatser.

Anstaltsverksamheten går ut på att uppnå målen i fängelselagen som trädde i kraft 2006: att aktivt genomföra de individuella planer för strafftiden som gjorts upp för varje enskild fånge, att utarbeta planer för frigivningen i samarbete med övriga myndigheter och att tillämpa övervakad frihet på prov som ett medel för kontrollerad övergång till frihet.


Fängelsedirektör Taina Nummela utnämndes 2010 också till direktör för byrån för samhällspåföljder (tidigare kriminalvårdens regionbyrå). Det gemensamma ledarskapet har avsevärt ökat samarbetet mellan fängelset och byrån för samhällspåföljder.

En undersökning av fängelsets historia ska publiceras

En omfattande och rikt illustrerad undersökning av Vasa fängelses historia ska under hösten publiceras. Undersökningen är författad av historieforskaren Jukka Muiluvuori. Den granskar olika perioder i fängelsets och dess föregångares, Korsholms kronofängelses historia från 1700-talet fram till nutiden. Samtidigt presenteras en kritisk översikt av den finländska fångvårdspolitikens utveckling på 1900-talet. Det framgår att allt inte överensstämmer med utbredda vanföreställningar.

Ytterligare information lämnas av direktör Taina Nummela, Vasa fängelse och Vasa byrå för samhällspåföljder, tel. 029 56 83840 ja 050 3891508, eller informationschef Usko Määttä, tel. 050 3310067.