Lokalvision för Rise fram till 2025: Antalet fängelser förblir praktiskt taget oförändrat - bara Pyhäselkä fängelse ska läggas ned

Publicerad 12.11.2013

Pelso, Kervo, och Kestilä fängelser ska också i fortsättningen ingå i nätverket av fängelser i Finland enligt den lokalvision som Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) tillställde justitieministeriet på tisdagen och som omfattar perioden fram till 2025. Detta avviker från utredningsmännens förslag i somras. Pyhäselkä fängelse i Norra Karelen ska däremot läggas ned, dock först år 2020.

De lokalkostnader som Brottspåföljdsmyndigheten betalar till Senatfastigheter uppgår årligen till
47 miljoner euro, dvs. till 19 procent av de totala kostnaderna. Många fängelser står inför en totalrenovering av lokalerna under de närmaste åren vilket medför en avsevärd höjning av hyreskostnaderna för dessa anstalter. Om de nuvarande renoveringsplanerna genomfördes skulle lokalernas hyreskostnader stiga med 11 miljoner euro i framtiden.

På grund av sparåtgärderna i statsfinanserna har det årliga anslaget till Brottspåföljdsmyndigheten samtidigt skurits ned med över 5 miljoner euro. För att göra de nödvändiga inbesparingarna har en anpassningsplan gjorts upp för perioden 2013-2016. Planen inbegriper bl.a. en reducering med nästan 200 årsverken utöver den reducering med över 300 årsverken som genomförts under det produktivitetsprogram som inleddes 2005.

Trots anpassningsplanen kan Brottspåföljdsmyndigheten inte klara sig med de anslag som beviljats för verksamheten, varvid det blir nödvändigt att söka nya inbesparingsåtgärder som omfattar både personal- och lokalkostnader. Alternativt måste anslaget till Brottspåföljdsmyndigheten ökas med en nivåhöjning.


Anstaltsstrukturen i Södra Finland ska överensstämma med behoven – Kervo fängelse ska fortsätta verksamheten

Många funktionella riktlinjer dras upp i lokalvisionen när det gäller klassificering av övervakningsnivå, utveckling av utvärdering och placering, förläggning av kvinnliga fångar, och rehabilitering och effektiv verksamhet.

Det ska finnas flera platser på öppna anstalter i Södra Finland. Överbefolkningen av häktet i Vanda ska elimineras och de häktades avskildhet säkerställas. Vi ska förbereda oss på att antalet fångar kommer att stiga i framtiden på grund av migration och invandring. De s.k. baljcellerna (celler som saknar toalett – ö.a.) i Helsingfors fängelse ska försvinna. Genom att bilda ett campus för brottspåföljdsbranschen i Helsingfors går vi in för att nå synergieffekter och kostnadsbesparingar.

Vi kan öka antalet platser på öppna anstalter genom att totalrenovera den slutna delen av Kervo fängelse och förvandla den till en öppen fängelseavdelning med 95 platser. Vi ska avstå från det före detta huset för ungdomsfängelset, liksom från merparten av de övriga fastigheterna. Personalbostäderna ska omvandlas till arbetslokaler.

Den slutna delen av Jokela fängelse ska också omvandlas till ett öppet fängelse eller en öppen fängelseavdelning med 84 platser. De goda trafikförbindelserna och de arbetsnätverk som erbjuds av samhället ska utnyttjas i den nya anstaltens arbetsverksamhet. De nuvarande barackerna på den öppna anstalten ska bevaras.

För att lätta upp förvaltningen ska de öppna fängelseavdelningarna i Kervo och Jokela enligt lokalvisionen i fortsättningen bilda en enda enhet, Mellersta Nylands fängelse.

På området för Vanda fängelse ska ett nytt hus byggas. Huset ska omfatta 120 slutna fängelseplatser. Vi går in för att koncentrera de häktade i regionen till en enda plats och ska därmed bättre än i dag kunna uttnyttja de redan befintliga lokalerna och verksamheterna.

De s.k. baljcellerna i Helsingfors fängelse ska slutgiltigt avskaffas när de s.k. baljcellavdelningarna, den Västra och den Norra avdelningen, saneras. Helsingfors byrå för samhällspåföljder ska placeras i personalens tidigare bostadslokaler. En öppen enhet och en frigivningsenhet ska inrättas vid det campus aom därmed uppkommer.

Saneringen av Sveaborgs fängelse ska slutföras.

På grund av den lättare anstaltsstrukturen ska ändringarna genomföras med nuvarande personalresurser.


Vi ska bli av med baljcellerna i Tavastehus – ett campus i branschen ska inrättas i Åbo

Vi ska bli av med baljcellerna i Tavastehus fängelse när fängelsesaneringen blir färdig år 2017. De nuvarande personalbostäderna ska omvandlas till en öppen avdelning med 35 platser. Avdelningen i Ojoinen vid Vånå öppna fängelse ska totalrenoveras. Fängelseplatserna ska vid behov också kunna användas av Södra Finlands brottspåföljdsregion.

En synergieffekt och kostnadsbesparingar ska i Åbo sökas genom att ett brottspåföljdscampus ska inrättas i staden. Campuset omfattar Åbo byrå för samhällspåföljder, Åbo utvärderingscentrum och en anstalt som ska ersätta Käyrä fängelse i Aura. Anstalten ska som tidigare bestå av en enhet med högst 40 platser.


Antalet fångar går ned i Östra och Norra Finland – Pyhäselkä fängelse ska läggas ned medan Pelso fängelse bevaras

Pyhäselkä fängelse i Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion ska enligt förslaget läggas ned år 2020 Enligt befolkningsprognoserna kommer folkmängden i Norra Karelen att gå ned, och samtidigt kommer fångtalet att sjunka. Fängelsehuset är byggnadstekniskt delvis föråldrat redan i dag, och vi skulle vara tvungna att inleda en sanering före 2025.

För att säkerställa de anställdas ställning ska de personalpolitiska riktlinjerna för Rise iakttas. Enligt riktlinjerna ska personalsens ställning och omplacering i andra enheter så långt som möjligt garanteras. Anstaltpersonalsens övergång till andra anstalter ska dock om möjligt genomföras så att merparten av de lediga årsverkena kan reduceras från de totala årsverkena i Rise.

Fångarna kan överföras till andra fängelser i regionen. Saneringen av S:t Michels fängelse pågår för närvarande. När saneringen har slutförts kommer antalet slutna platser i regionen att öka med 58 platser.

Investeringen i Pelso fängelse ska genomföras enligt planerna, dvs. huvudbyggnaden och cellavdelningen ska totalrenoveras, cellavdelning nr 1 ska rivas, och ingen öppen anstalt ska byggas. Enligt befolkningsprognoserna kommer folkmängden i Uleåborgsregionen att växa, varför det kommer att behövas fängelseplatser i regionen.

Verksamheten i Laukas fängelse ska överföras till Jyväskylä där ett campus ska inrättas tillsammans med byrån för samhällspåföljder under 2016. På grundval av de samlade erfarenheterna ska det utvärderas om inrättandet av olika campus medför synergieffekter och om åtgärden är funktionellt välmotiverad.

För att nå synergieffekter och kostnadsbesparingar ska flera campus enligt planerna inrättas också i Joensuu ja S:t Michel. Campuset i Joensuu ska bestå av Joensuu byrå för samhällspåföljder och den anstalt som ska ersätta Juga fängelse. Campuset i S:t Michel ska bestå av S:t Michels byrå för samhällspåföljder och den anstalt som ska ersätta Sulkava fängelse.

Eventuella förändringar i verksamhetsmiljön och antalet fångar kan i framtiden dock skapa ett behov att ompröva de långsiktiga ändringsförslag i visionen som sträcker sig fram till 2025.


Ytterligare information lämnas av överdirektör Tuula Asikainen, tel. +358 29 56 88505, utvecklingsdirektör Kirsti Kuivajärvi, tel. +358 29 56 88511, och informationschef Usko Määttä, tel. +358 50 331 0067.