Övervakad frihet på prov

Publicerad 30.12.2013

Lagen om övervakad frihet på prov (629/2013) träder i kraft den 1 januari 2014. Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov träder också i kraft vid samma tidpunkt.

Övervakad frihet på prov innebär att den dömde kan friges på prov under övervakning tidigast sex månader före lagenlig villkorlig frigivning. Syftet med frihet på prov är att främja kontrollerad och systematisk frigivning av den dömde och social anpassning.

Den som överförts i frihet på prov är förpliktad att iaktta de skyldigheter och bestämmelser som ingår i verkställighetsplanen och det veckoschema som avtalats i förväg. Dagsprogrammet för den som överförts i frihet på prov omfattar individuellt avtalade aktiviteter som går under namnet sysselsättningsskyldighet. Den som överförts i frihet på prov är i regel skyldig att befinna sig i sin bostad från kl 21 till kl. 06, om det inte är ändamålsenligt att besluta annorlunda på grund av t.ex. regelbundet arbete. Brottspåföljdsmyndighetens tjänstemän träffar och övervakar regelbundet den som befinner sig i övervakad frihet på prov. Också teknisk övervakning tillämpas som hjälpmedel. I övervakad frihet på prov är det också viktigt att den som befinner sig i frihet på prov ska iaktta skyldigheten av avstå från alkohol och droger under hela tiden för friheten på prov. Detta kontrolleras genom bl.a. drogtest.

Som villkor för frihet på prov kan det från början av året krävas att fångar som dömts för sexualbrott ska förbinda sig att genomgå läkemedelsbehandling för prevention av dylik brottslighet. Det gäller i praktiken gärningsmän som gjort sig skyldiga till exempelvis grov våldtäkt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Den som befinner sig i frihet på prov får bo i sin egen bostad och jobba, studera eller genomgå rehabilitering. Det är också möjligt att bo på internat eller rehabiliteringsinrättning under frihet på prov. Förutom att främja handlingsförmågan är det viktigt att upprätthålla kontakter med närstående och träna en livsföring utan kriminalitet och droger i övervakad frihet på prov.

Om den som befinner sig i frihet på prov bryter mot sina skyldigheter ska Brottspåföljdsmyndigheten utreda frågan, höra den som befinner sig i frihet på prov och besluta om påföljd för brottet mot skyldigheterna. Påföljden kan omfatta muntlig anmärkning, skriftlig varning eller återkallande av friheten på prov för en viss tid eller totalt.