Brottspåföljdsmyndighetens uppdaterade lokalvision till justitieministeriet

Publicerad 31.10.2014

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) har tillställt justitieministeriet ett uppdaterat förslag till lokalvision enligt de yttre ramar som fastställts för verksamhetsanslagen för perioden 2015-2018.

– Med hjälp av planen kan vi fullgöra våra inbesparingsskyldigheter. Antalet fångplatser överensstämmer med det prognostiserade fångtalet. Planen är genomförbar med hänsyn till regionala aspekter. Prognoserna för befolkningsutvecklingen har beaktats i planen. Vi försöker också fokusera resurser på ett effektivt kontaktarbete som främjar tryggheten i samhället, säger generaldirektör Esa Vesterbacka.

Förslagen gör det möjligt att genomföra nettoinbesparingar på ca 10 miljoner euro. Dessutom finansieras de investeringar som ingår i planen. Åtgärderna leder maximalt till en nedskärning av ca 180 årsverken. Personalnedskärningarna ska om möjligt främst genomföras genom naturlig avgång. De ska överensstämma med de personalpolitiska principer som fastställdes av organisationen i oktober.

Särskilda beslut ska fattas om hur de förslag som ingår i Brottspåföljdsmyndighetens plan ska genomföras. Beslut om ändringar som hör till justitieministeriets behörighet och som hänför sig till nästa valperiod ska fattas efter riksdagsvalet på våren 2015.

Vi har försökt göra upp planen så att den gör det möjligt att utveckla nätverket av anstalter också på längre sikt i framtiden.

Kervo ska bli en öppen anstalt

För att säkerställa antalet platser på öppna anstalter i Södra Finland ska huvudbyggnaden i Kervo fängelse enligt förslaget omvandlas till en öppen anstalt. Det kan genomföras med små kostnader. Fängelset ska avstå från den nuvarande öppna avdelningen.

De ca 80 fångplatserna på den slutna avdelningen i Kervo ska enligt planen överföras till temporära extra platser i Åbo fängelse. De ska senare ersättas av platser i Helsingfors fängelse när totalrenoveringen av fängelset har slutförts.

Enligt förslagen kommer det totala antalet fångar i Kervo att gå ned, och verksamheten på den öppna anstalten ska koncentreras på omgivningen kring huvudbyggnaden. De intagna på den öppna anstalten kommer alltjämt också att vara sysselsatta utanför anstalten. Här kan arbeten inom Forststyrelsen, studier och civila jobb nämnas som exempel.

Cellerna utan toaletter ska avskaffas i Helsingfors

De s.k. baljcellerna (celler som saknar toalett – ö.a.) i Helsingfors fängelse ska försvinna när de västliga och nordliga cellavdelningarna totalrenoveras, varvid ytterligare 46 fångplatser kan inrättas.

Platser i s.k. frigivningsenheter för 20 intagna på öppen anstalt ska saneras i de hus som befinner sig på fängelseområdet.

Efter saneringen av Sveaborg kommer antalet fångplatser att stiga med 12 platser till totalt hundra.

För att lösa överbefolkningsproblemet i Vanda fängelse ska den psykiatriska avdelningen vid fängelset enligt förslaget förflyttas till en annan plats. Sålunda kan ytterligare 23 platser för häktade inrättas i Vanda fängelse.

Tavastehus ska bli ett modernt kvinnofängelse

Det föreslås att ett nybygge med 80 platser för kvinnliga fångar ska uppföras vid fängelsesjukhuset i Tavastehus. Vid planläggningen av nybygget går man in för att söka moderna lösningar som beaktar kvinnors särskilda behov.

De manliga fångarna i Tavastehus ska placeras i S:t Michels fängelse efter att saneringen slutförts, senast i september 2015. Det nuvarande fängelsehuset i Tavastehus ska sägas upp när nybygget står färdigt.

Avdelningen i Vittis ska läggas ned

Den öppna avdelningen i Vittis med 107 platser som ingår i Satakunta fängelse ska enligt förslaget läggas ned, eftersom bland annat husets byggautomations- och VVS-system skulle kräva en totalrenovering. Verksamheten ska delvis överföras till Vilppula där ca 15 extra platser ska inrättas.

Huvudbyggnaden i Ojoinen som ingår i Vånå fängelse ska saneras.

Totalrenoveringen av S:t Michel slutförs, Pyhäselkä blir öppen anstalt

Saneringen av S:t Michels fängelse ska slutföras i juli nästa år. Antalet platser stiger med 56, vilket innebär att man kan ta emot de manliga fångarna från Tavastehus.

Pyhäselkä fängelse ska enligt förslaget omvandlas till en öppen anstalt med 60 platser. Men 27 slutna platser för häktade och kvinnor ska stanna kvar i fängelset. Alla andra fångar som kräver en sluten ordning ska placeras i andra fängelser i regionen.

Pelso fängelse ska saneras, och de funktionellt onödiga landområdena och byggnaderna ska sägas upp.

Fångarna i Juga och Sulkava ska överföras till Pyhäselkä

De öppna anstalterna i Juga och Sulkava med 40 platser ska enligt förslaget läggas ned. De intagna ska i stället placeras i Pyhäselkä fängelse och på andra öppna anstalter i regionen.

I Jyväskylä ska ett campus i brottspåföljdsbranschen inrättas när byrån för samhällspåföljder och den öppna avdelningen vid Laukas fängelse med ca 40 platser ska stationeras på ett och samma område.

Byråerna för samhällspåföljder

Lokalerna i byråerna för samhällspåföljder ska enligt förslaget utnyttjas mera effektivt i hela landet.

Riksomfattande enheter

Lokalerna vid Utbildningscentralen för brottspåföljdssektorn ska enligt förslaget utnyttjas mera effektivt genom centralisering av kontorsarbetet. Konferens- och undervisningslokalerna ska i större utsträckning användas gemensamt med andra enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Vid Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet kommer Sjukhuset för fångar och Åboenheten vid Psykiatriska sjukhuset för fångar enligt förslaget att stanna kvar på sina nuvarande platser.

För Vandaenheten vid Psykiatriska sjukhuset för fångar ska ersättande lokaler enligt förslaget ordnas exempelvis vid Sjukhuset för fångar i Tavastehus.

Ytterligare information lämnas av generaldirektör Esa Vesterbacka, tel. 029 56 88400 och utvecklingschef Kirsti Kuivajärvi, tel. 029 56 88511.