Framsteg i överenskommelsen om placering av Brottspåföljdsmyndighetens campus i Jyväskylä

Publicerad 11.3.2016

Brottspåföljdsmyndigheten, Senatfastigheter och Jykes Kiinteistöt Ab meddelar den 11 mars 2016

Brottspåföljdsklienternas campus i Jyväskylä ska enligt planen placeras i stadsdelen Tourula, i ett nybygge under adressen Ramoninkatu 4. Med campus avses att lokalerna för Laukas öppna fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder ska sammanslås och bilda en gemensam välfungerande, effektiv och modern brottspåföljdslokal.

Projektet för Jyväskylä campus ingår i Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision och grundar sig på justitieministeriets beslut om utveckling av lokalnätverket. Vårt syfte är att bygga en öppen anstalt med 60 platser för kvinnor och män och en byrå för samhällspåföljder på samma område. Klienterna på den öppna anstalten och byrån för samhällspåföljder är delvis samma personer och kan därför betjänas av delvis samma personal. Den öppna anstalten ska övervakas dygnet runt. Antalet anställda på campus ska uppgå till ca 40 personer.

Projektet ska genomföras kostnadsneutralt så att Brottspåföljdsmyndighetens nya fängelsekoncept ska tillämpas. Kostnaderna för projektet ska täckas genom inbesparingar i de operativa kostnaderna för Jyväskylä byrå för samhällspåföljder och Laukas fängelse. Antalet campuslokaler minskar jämfört med den nuvarande situationen. Samtidigt kan vi undvika de byggnadsinvesteringar av saneringskaraktär som de nuvarande husen i Laukas skulle kräva för att byggnaderna skulle uppfylla dagens krav på verksamhet och lokaler i brottspåföljdsbranschen.

Parter i projektet är Jykes Kiinteistöt Ab (tomtägare och byggherre vid nybygget), Senatfastigheter (hyresgäst) och Brottspåföljdsmyndigheten (hyresgäst och slutanvändare). Avtalsförhandlingarna pågår delvis ännu. Efter att villkorliga hyres- och samarbetsavtal har undertecknats ska planändring av tomten sökas. Att genomföra projektet kräver att styrelserna för de olika parterna och justitieministeriet godkänner saken. Det kräver också grönt ljus från finansministeriets finansutskott. Jyväskylä stad ska för sin del främja projektet genom stadsplanering.

Jyväskylä byrå för samhällspåföljder är för närvarande belägen i centrum av staden. Laukas fängelse befinner sig idag i Vihtavuori, på 20 kilometers avstånd från Jyväskylä. Framtidens campus kommer att placeras nära Jyväskylä centrum. I flera andra städer i Finland befinner sig kontoren i brottspåföljdsbranschen också nära centrum, och erfarenheterna är goda. De som är intagna på öppen anstalt kan på så sätt lätt jobba i företagen i regionen, i tjänster vid den offentliga förvaltningen och med uppgifter i miljövården.

När campus placeras nära Jyväskylä innebär det att arbetsplatserna och tjänsterna för brottspåföljdsklienter förblir i Jyväskyläregionen och är lättillgängliga. Användningen av affärs-, utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster kommer att öka. Det blir lättare att återanpassa fångarna i samhället när de lär sig att klara av vardagen med tjänster som förblir bekanta också efter frigivningen.

Enligt en preliminär tidsplan ska campus färdigställas vid utgången av 2018. Vi har för avsikt att ordna informationsmöten om projektet för stadsborna i mars och april 2016.

Ytterligare information lämnas av direktören för Laukas öppna fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder Tuula Tarviainen, tel. 029 56 80501, regiondirektören vid Senatfastigheter Esko Kangaskoski, tel. 0205 811 550 och verkställande direktören för Jykes Kiinteistöt Ab Juha Takala, tel. 050 574 8434.

Bilaga: illustration av placeringen av Brottspåföljdsmyndighetens campus i Jyväskylä.