Öppnare brottspåföljder är kostnadsmässigt billigare och effektivare med tanke på återfallsrisken

Publicerad 8.4.2016

Öppnare brottspåföljder är jämfört med ett slutet fängelse kostnadsmässigt billigare och effektivare, framgår av Brottspåföljdmyndighetens färska bokslut och verksamhetsberättelse för 2015.

Ifjol kostade ett dygn i ett slutet fängelse 214,50 euro per fånge. I en öppen anstalt var motsvarande kostnad 150,30 euro och i övervakad frihet endast 54,20 euro per dygn. Av samhällspåföljder är övervakningsstraff det dyraste för samhället, kostnaden är cirka 91 euro per dygn. För den vanligaste samhällspåföljden, samhällstjänsten, är dygnspriset endast 12,70 euro.

Under en uppföljningstid på fem år hamnade 50 procent av de personer som 2010 direkt frigetts från fängelse på nytt i fängelse. Av de personer som frigetts efter en övervakad frihet på prov fick endast 35,7 procent en ny dom (fängelse, samhällspåföljd eller övervakningsstraff). Därmed kan man anse att en frigivning efter en frihet på prov är effektivare med tanke på återfallsrisken.

Antalet fall med övervakad frihet på prov ökade jämfört med ett år tidigare, vilket överensstämmer med Brottspåföljdsmyndighetens strategiska mål – säkrare mot en öppnare verkställighet. Under 2015 var i övervakad frihet på prov i snitt 209 personer i dagar, medan motsvarande tal under 2014 var 168. Däremot har andelen som framgångsrikt slutfört en övervakad frihet på prov förblivit densamma eller 84 procent. Utgående från detta kan man anse att klientbedömningen varit framgångsrik, att arbetsprocesserna har utvecklats och att personalens kompetens har ökat. Även andelen klienter i öppna anstalter ökade med ett par procent jämfört med ett år tidigare.

Brottspåföljdsmyndighetens klientantal har minskat redan i många år. Både antalet fångar (-1 %) och antalet som utför samhällspåföljd (-1,5 %) var 2015 något mindre än ett år tidigare. Säkerhetssituationen förblev god. Rymningar från slutna fängelser minskade. År 2015 flydde åtta personer från fängelse, medan antalet ett år tidigare var 13.

Minskningen av klientantalet har för egen del i enlighet med produktivitetsprogrammet och anpassningsplanen underlättat Brottspåföljdsmyndighetens inbesparingar i personal- och verksamhetskostnader. Brottspåföljdsmyndigheten har under åren 2005−2015 minskat med 504 årsverken. Personalminskningen märks bland annat i hur vardagen organiseras i fängelserna. Program och verksamhet kan inte alltid ordnas efter fångarnas behov. Andelen fängelsefångar som inte deltog i verksamhet uppgick ifjol fortfarande till 27 procent.

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 kan i sin helhet läsas här.

Ytterligare information: generaldirektör Esa Vesterbacka, tfn 029 56 88400 och
överdirektör Tuula Asikainen, tfn 029 56 88 505