Förhållandet mellan brottslighet och missbruk är olika mellan män och kvinnor

Publicerad 4.5.2016

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) och A-klinikstiftelsen informerar

Förhållandet mellan brottslighet och missbruk är olika mellan kvinnor och män framgår det av A-klinikstiftelsen och Brottspåföljdsmyndighetens gemensamma registerstudie, som fokuserade på klienter hos missbrukarvården som avtjänat fängelsestraff.

Sammanlagt 39 % av de män och 15 % av de kvinnor som omfattades av undersökningen och som varit klienter hos missbrukarvården hade minst en anteckning i fängelsedatasystemet åren 1992–2010. Brottslighet var allmänt förekommande bland missbrukare, i synnerhet unga män, medan kvinnornas fängelseperioder var mer jämnt fördelade med åldern.

Var tredje man och rentav varannan kvinna hade en anteckning om missbrukarvård redan före den första anteckningen i fängelsedatasystemet. Kvinnor döms mer sällan till fängelse, och man har också forskat betydligt mindre i brottslighet bland kvinnor än bland män. Med tanke på utvecklingen av vårdsystemet är det ett viktigt faktum att hälften av kvinnorna hade sökt hjälp hos missbrukarvården före det första fängelsestraffet.

Dödligheten var stor. Fler än var tionde man som varit klient hos missbrukarvården hade dött inom tre år från slutet av det senaste fängelsestraffet. Av de män som endast använt alkohol hade fler dött än av yngre män som använde andra rusmedel.

Forskningsmaterialet gav inte stöd för det internationellt kända fenomenet att dödsrisken på grund av överdos är särskilt stor direkt efter fängelsestraff.

I studien utreddes brottslighet som ledde till fängelsestraff bland klienter (N=10 898) inom sluten och öppen missbrukarvård 1990−2009 utifrån registeruppgifter. Studien fokuserade på alla klienter på en av A-klinikstiftelsens enheter för institutionsvård och två enheter för öppen vård i Helsingfors. Särskild fokus låg på de klienter med missbruksproblem (n=3 409) som varit fängslade eller avtjänat samhällstjänst 1992–2010.

Brottslighet är vanligt bland klienter inom missbrukarvården, men tidigare har det inte funnits exakt information om hur vanlig brottslighet som leder till fängelsestraff eller böter är eller om dess karaktär och tidsmässiga fördelning. Den använda forskningsmetoden var registerundersökning, eftersom det är svårt att nå klienterna. Syftet med studien var att reda ut om personer söker hjälp innan den brottsliga verksamheten börjar, vilka faktorer som ökar risken för brottslighet och om brottsligheten minskar i och med missbrukarvården.

Studien omfattade 6–9 % av de fångar som årligen avtjänat fängelsestraff i Finland.

Undersökningen Brottslighet bland personer som sökt sig till missbrukarvård – Uppföljande studie som baserar sig på register- och vårduppgifter om klienter inom missbrukarvården som dömts till fängelsestraff (på finska) har getts ut i Brottspåföljdsmyndighetens publikationsserie 1/2016 och kan läsas på Brottspåföljdsmyndighetens webbsidor.

Ytterligare information: Tuuli Pitkänen, äldre forskare, A-klinikstiftelsen, tfn +358 41 517 8678 eller tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi