Meddelande om anslag som beviljas för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom brottspåföljdsområdet

Publicerad 3.11.2016

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 8 december 2016 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor. Justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning beslutar om beviljandet av finansieringen efter att ha fått Brottspåföljdsmyndighetens utlåtande om de projekt som ansökt om finansiering.

Effektmålet vid verkställigheten av straff är att förbättra förutsättningarna för dem som avtjänar ett straff att leva ett liv utan brott och minska deras risk för återfall i brott både under och efter strafftiden. Målet är att flytta tyngdpunkten i verksamheten inom brottspåföljdsområdet från anstaltspåföljder till samhällspåföljder och från slutna till öppna anstalter. Samtidigt ska användningen av övervakad frihet på prov utökas. Närarbete ska ges en allt större roll i anstalternas verksamhet. För att uppnå effektmålen behövs det också utveckling och forskning.

År 2017 beviljas finansiering särskilt sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller verksamhetssätten och -modellerna i anslutning till:

- effektiviteten av verksamheten under strafftiden, lämnandet av den brottsliga verksamheten och integration i samhället,

- framtidens effektiva brottspåföljdsarbete,

- ändringarna i personalens kompetenskrav, verksamhetskulturen och processerna,

- förebyggande av radikalisering på brottspåföljdsområdet,

- användning av elektronisk övervakning.

Ansökan om finansiering ska lämnas in senast den 8 december 2016 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor (adress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors). Till ansökningen ska bifogas information om den ansvariga forskaren för projektet och om hans eller hennes behörighet samt en forskningsplan med information om projektets mål, tidsplan, metoder, material och rapportering. Finansieringsplanen för hela projektet ska också framgå av ansökningen. Finansieringen som beviljas är beskattningsbar inkomst för vilken de lagstadgade arbetsgivaravgifterna ska betalas.

Justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning beslutar om beviljandet av finansieringen efter att ha fått Brottspåföljdsmyndighetens utlåtande om de projekt som ansökt om finansiering. Vid behov kan det också inhämtas ett utlåtande av en utomstående bedömare. Vid bedömningen av projekten betonas projektets samhälleliga betydelse, metodernas och materialets lämplighet för brottspåföljdsområdet, planens genomförbarhet och genomskinlighet samt hur den information som projektet producerar skulle kunna tillämpas och hur nyttig den skulle vara.

Ytterligare upplysningar: specialplanerare Ilppo Alatalo, Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, tfn 050 593 4679 eller 0259 688416, ilppo.alatalo@om.fi, eller specialplanerare Mika Junninen, justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning, tfn 0295 150406, mika.junninen@om.fi.