Övervakad frihet på prov med relaterad missbrukarrehabilitering stödjer omorganiserad vardag

Publicerad 11.11.2016

Övervakad frihet på prov inklusive relaterad missbrukarrehabilitering stödjer på ett betydande sätt fångrehabiliteringen. Det gäller inte bara tillnyktring och prevention av återfallskriminalitet. Det gäller också att på ett övergripande sätt stödja en omstrukturering av hela vardagen. Det fastställs i en undersökning som finansierats genom Brottspåföljdsmyndighetens forsknings- och utvecklingsanslag och som genomförts av yrkeshögskolan Laurea och ja A-klinikstiftelsen.

Under övervakad frihet på prov kan vi som jobbar med missbrukarrehabilitering också komma i kontakt med de klienter som annars vore omöjliga att nå. Motivationen för förändring uppkommer hos dem ofta först under rehabiliteringsprocessens gång när det blir möjligt att hantera frågorna i ett nyktert tillstånd. Enligt undersökningen framträder förändringen som en process som hos vissa individer börjar i form av nykterhet redan under fängelsetiden och fortsätter oavbrutet under övervakad frihet på prov.

Vi kan skönja särskilt goda exempel på nyttan av intensiv grupprehabilitering både i frivård och på anstalt. För många är kamratstöd också en viktig faktor som främjar rehabiliteringen. Den kontroll som är relaterad till övervakad frihet på prov förefaller enligt materialet vidare stödja rehabiliteringen. Övervakningen säkerställer klienternas nykterhet, och därmed kan missbrukarvården fokusera på rehabiliterande aktiviteter.

Å andra sidan visar materialet att det finns brister i kunskap och stöd när övervakad frihet på prov bereds och planläggs. De intagnas deltagande i vårdplaneringen förverkligas inte heller alltid. Men övervakad frihet på prov med relaterad missbrukarrehabilitering kan trots allt anses vara god praxis i klientrehabiliteringen.

Övervakad frihet på prov är ett slag av straff som verkställs i slutfasen av ovillkorliga fängelsestraff. Då befinner sig den intagne utanför anstalten och övervakas tekniskt eller på något annat sätt. Genom övervakad frihet på prov går vi in för att främja övergången från fängelse till frihet för de intagna. Enligt en undersökning av brottspåföljdsklienternas hälsotillstånd har en stor del av klienterna missbruksproblem. Därför är utvecklingen av missbrukarrehabilitering under övervakning av frihet på prov ett prioriterat utvecklingsobjekt.

Rantanen, T., Lindqvist, M., Lindström, J., Vuorinen, P. (2016) . Yhteistyötä, valvontaa ja kokonaisvaltaista kuntoutusta. Tutkimus valvotun koevapauden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 3/2016. (Samarbete, övervakning och övergripande rehabilitering. En studie i kombinerad övervakad frihet på prov och missbrukarrehabilitering. Brottspåföljdsmyndighetens publikationer 3/2016). Kan läsas på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats (på finska).

Ytterligare information lämnas av överlärare PD Teemu Rantanen, teemu.rantanen(at)laurea.fi, tel. 040 830 6149.