Brottspåföljdsmyndigheten säger upp Jarmo Salminen

Publicerad 25.7.2019

Brottspåföljdsmyndigheten har beslutat att säga upp biträdande direktören för Jokela fängelse Jarmo Salminen.

Anledningen till uppsägningen är Salminens förfarande som hänför sig till Brottspåföljdsmyndighetens lagstadgade grunduppgifter. Brottspåföljdsmyndigheten anser att arbetsgivaren har ett i statstjänstemannalagen avsett synnerligen vägande skäl att uppsäga Jarmo Salminen från hans tjänst som biträdande direktören för Jokela fängelse, eftersom Salminen har handlat i strid med de uppförandenormer som gäller för tjänstemän och sin chefsställning, hans arbetsgivare har tappat förtroendet för honom och hans förfarande har varit ägnat att äventyra allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet. Under den genomförda tjänstemannarättsliga granskningens gång bereddes Salminen tillfälle att yttra sin åsikt i ärendet innan beslutet fattades. Under uppsägningstiden är Jarmo Salminen avstängd från tjänsteutövning.

Riksåklagarämbetet fattade den 2 juli 2019 beslut om åtalseftergift i ärendet där Jarmo Salminen var misstänkt för att ha brutit mot tjänstehemlighet och tjänsteplikt. Salminen misstänktes för att ha lämnat ut uppgifter om en dömd fånge från Brottspåföljdsmyndighetens register till före detta chef för Helsingforspolisens narkotikaavdelning Jari Aarnio utan en sådan grundad anledning som avses i lagen. Dessutom misstänktes Salminen för att även i övrigt ha handlat i strid med sina tjänsteåligganden vid skötandet av ifrågavarande fånges angelägenheter. Salminens förfarande har varken vållat skada, varit till förfång eller äventyrat ifrågavarande fånges enskilda intressen. Däremot har Salminens förfarande varit skadligt för allmänhetens förtroende för myndigheternas verksamhet, i synnerhet mot bankgrund av omständigheter som har samband med ärendet.

Ytterligare uppgifter lämnas av

Anu Kinnari
Personalchef
Södra Finlands brottspåföljdsregion
tel. +358 50 442 0891
anu.kinnari(at)om.fi

Marko Oresmaa
Personaldirektör
Brottspåföljdsmyndigheten
tel. +358 29 56 88455
marko.oresmaa(at)om.fi