Brottspåföljdsmyndigheten tar upp Jarmo Salminens fall till tjänstemannarättslig granskning

Publicerad 3.7.2019

Riksåklagarämbetet har fattat beslut om åtalseftergift i ärendet som föranlett att biträdande direktören för Jokela fängelse Jarmo Salminen har varit avstängd från tjänsteutövning.

Brottspåföljdsmyndigheten har idag beslutat att ta upp Salminen-fallet till tjänstemannarättslig granskning. I sedvanlig ordning bereds han tillfälle att yttra sin åsikt i ärendet innan beslut fattas. Ärendet avgörs av regiondirektören för Södra Finlands brottspåföljdsregion Katri Järvinen före utgången av juli månad. Till tjänstemannarättsliga åtgärder vid en tjänstemans åsidosättande av sin tjänsteplikt hör anmärkning, som nämns i förarbetena till lagen, samt skriftlig varning och uppsägning samt avstängning från tjänsteutövning, vilka nämns i lagen.

Jarmo Salminen misstänktes för brott mot tjänstehemlighet och tjänsteplikt. Enligt beslutet om åtalseftergift har Salminen misstänkts för att ha lämnat ut uppgifter om en dömd fånge från Brottspåföljdsmyndighetens register till före detta chef för Helsingforspolisens narkotikaavdelning Jari Aarnio utan en sådan grundad anledning som avses i lagen. Salminen misstänktes för att även i övrigt ha handlat i strid med sina tjänsteåligganden vid skötandet av ifrågavarande fånges angelägenheter.

För mer information kontakta direktör Heli Herna, tfn 050 5220150, regiondirektör Katri Järvinen, tfn 050 3826678