Grundstenen till det unika kvinnofängelset som byggs i Tavastehus murades 7.8.2019

Publicerad 7.8.2019

I Tavastehus murades grundstenen till ett nytt kvinnofängelse med hundra platser 7.8.2019. Fängelsemiljön, som blir färdig hösten 2020, är det första objektet som byggs enligt ett nytt fängelsekoncept. Projektet är unikt i en internationell jämförelse. Målet är att fångarna har bättre förutsättningar till ett liv utan kriminalitet när de blir fria från fängelset.

Den nya fängelsemiljön i Tavastehus byggs i enlighet med ett nytt fängelsekoncept, som ger fängelserna en ny modell för organiseringen av deras verksamhet och lokaler. Modellen bygger på Brottspåföljdsmyndighetens strategiska mål. Den har utvecklats i samarbete av Brottspåföljdsmyndigheten och Senatfastigheters expertnätverk. Bland annat fängelsets personal, fångar och experter i olika områden har deltagit i arbetet. En stor mängd forskningsinformation och erfarenheter av bästa förfaranden i Norden och Mellaneuropa har använts som grund för planeringen. Målet är att bygga världens mest avancerade fängelse utifrån det nya konceptet.

Avsikten med den nya fängelsemiljön är att minska återfallsbrottsligheten. Verksamheten och lokallösningarna siktar på att fångarna ska kunna leva ett liv utan kriminalitet: de ska vara i ett så bra skick som möjligt och ha färdigheter och förmåga att anpassa sig och hitta sin plats i samhället efter att de avtjänat sitt fängelsestraff. Under fängelsetiden kan fångarna också hålla sig uppdaterade om det digitala samhällets utveckling. Cellerna är digitala celler, dvs. de har celldatorer, som utvecklas just nu i projektet Det intelligenta fängelset.

– Vi väntar med entusiasm på att det nya fängelset inleder sin verksamhet hösten 2020. Målet är att fängelset fungerar som en inlärningsmiljö för ett liv utan kriminalitet och att det utvecklar fångarnas färdigheter att verka som ansvarsfulla medborgare som är delaktiga i samhället. Samtidigt kan personalen lägga större vikt på rehabiliterande växelverkan i sitt arbete. De digitala cellerna stödjer fångarnas digitala färdigheter under strafftiden. Att fängelset är avsett uttryckligen för kvinnor har beaktats i all planering. Både personal och fångar har deltagit aktivt i planeringen av fängelset, konstaterar direktören för fängelset i Tavastehus Tuomo Kärjenmäki.

Samarbetet bygger på alliansmodellen

Nybygget, som är värt cirka 32 miljoner euro, genomförs av Senatfastigheter i samarbete med SRV. I projektet används modellen för spetsprojekt, där den grundläggande tanken är att sammanföra alla medverkande parter så att de i alla situationer agerar för projektets bästa.

– Det är fint att få genomföra ett så här unikt projekt, där man genom planering och utrymmeslösningar av ett nytt slag kan förbättra verksamhetens samhälleliga genomslag och erbjuda fångar möjlighet att lära sig att leva utan kriminalitet, säger projektledaren, byggnadschef Tarja Hietamäki från Senatfastigheter.

Fängelset byggs på samma tomt som det gamla fängelset, som i dag står oanvänt. I fängelsemiljön byggs inte bara en ny fängelsebyggnad, utan även väl tilltagna friluftsområden med bland annat en naturstig och goda möjligheter till motion, friluftsliv och till exempel stadsodling.

– Fint att vara med om att bygga världens mest avancerade fängelse i Tavastehus. Vi kan använda oss av det kunnande som vi fått i säkerhetsklassificerade objekt som vi byggt tidigare också i detta projekt. Planerna har finslipats i gott samarbete med beställaren och användaren, så att de motsvarar de behov som Brottspåföljdsmyndighetens nya fängelsekoncept aktualiserar. För närvarande arbetar 50 personer med bygget av det nya, sunda och trygga fängelset i Tavastehus. Bland entreprenörerna finns också lokala aktörer, säger enhetschef Antti Raunemaa från SRV.

En cylinder med dokument murades in i grundstenen som en hälsning till framtiden

Vid murningen av grundstenen i dag talade bland annat Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka och biträdande stadsdirektör Juha Isosuo från Tavastehus stad. Statsmaktens hälsning framfördes av Arto Kujala, överdirektör för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt vid justitieministeriet. I enlighet med traditionen inmurades i grundstenen utöver byggnadens grunddokument också dagens tidning, de finska mynten, Brottspåföljdsmyndighetens broschyrer och en textilprodukt från fängelsets arbetsverksamhet.

Mer information:

Tuomo Kärjenmäki
Direktör för Tavastehus fängelse
tfn 050 564 6571
tuomo.karjenmaki@om.fi

Tarja Hietamäki
Senatfastigheter, projektledare
tfn 040 051 4636
tarja.hietamaki@senaatti.fi

Antti Raunemaa
SRV, enhetschef
tfn 040 564 4105
antti.raunemaa@srv.fi